Aizstāvēšana

7-01-2016

2016. gada 12. janvārī plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ARTŪRS MOZERS

aizstāvēs promocijas darbu “Rb atomu mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējā magnētiskā lauka klātbūtnē” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Jānis Alnis, LU ASI; Dr. habil.phys. Andris Ozols (RTU); Dr. sc. Aaram Papoyan (Armēnijas Nacionālā zinātņu akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2016.gada 22. janvārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

VIKTORIJA ŠIPILOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Strukturālās pārmaiņas apstrādes rūpniecībā un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi”, ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: akadēmiķe, profesore Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvia); profesore, Dr.habil. Marzena Piotrowska-Trybull (Varšavas Valsts aizsardzības universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2016. gada 22. janvārī plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

RŪDOLFS LIVANOVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Magnētisku stīgu un to ansambļu dinamikas matemātiskā modelēšana” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.phys. Harijs Kalis (LU); Dr. Damien Faivre, (Max Planck Institue of Colloids and Interfaces); Dr. Konstantin Kornev, (Clemson University).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2016. gada 27.janvārī plkst. 11.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INGA GAILE

aizstāvēs promocijas darbu “Mācību modelis laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanai” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Elita Volāne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); asoc. profesore Dr. paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesors Dr. phil. Vladimirs Kincāns (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv

***

2016. gada 27.janvārī plkst. 14.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

SEPITA ANSARI PIR SERAEI

aizstāvēs promocijas darbu “Sociālie mediji studentu priekšstatu uzlabošanai par augstskolas reputāciju” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesors Dr. phil. Ainars Dimants (Biznesa augstskola “Turība”); profesore Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv

***

2016. gada 28.janvārī plkst. 11.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

AIJA STUDENTE

aizstāvēs promocijas darbu “Dzīvesdarbības prasmju pilnveide vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); profesore Dr. paed. Rudīte Andersone (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv

***

2016.gada 29.janvārī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

BRITTA BOLZERN–KONRAD.

Tēma – “Uzticēšanās ietekme uz darbinieku kompetenču realizēšanu uzņēmējdarbības izcilības vidē”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Signe Bāliņa (Latvijas Universitāte); profesore Dr.sc.administr. Ieva Brence (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola); profesore Dr.oec. Tatjana Tambovceva (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 29.janvārī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

MICHAEL TRESTL.

Tēma – “Korporatīvās uzņēmējdarbības ietekme uz aviokompāniju inovācijām un uzņēmējdarbības panākumspēju”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Signe Bāliņa (Latvijas Universitāte); profesore Dr.oec. Vita Zariņa (Biznesa augstskola Turība); profesore Dr.sc.administr. Ieva Brence (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016.gada 1.februārī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

MADARA GASPAROVIČA–ASĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Izplūdušās klasifikācijas metodoloģija bioinformātikas datu apstrādei un analīzei” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); profesors, Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts (Rēzeknes Augstskola, Latvija); asociētais profesors, Dr. comp. Vytautas Čyras (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocija –> Promocijas darbi).

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 7.decembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – neiroloģija LIENEI ELSONEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 10.decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu RENĒ PĀŠAM (Rene Paasch) sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares Promocijas padome atklātā sēdē 2015.gada 11. decembrī piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) LIENAI POIŠAI. Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 15.decembrī sēdē piešķīra JEĻENAI GRIDINAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 15.decembrī sēdē piešķīra SOLVITAI POŠEIKO filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015.gada 15.decembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra MĀRCIM PINNIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datoru un sistēmu programmatūra. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 11, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padome 2015.gada 16.decembra atklātā sēdē piešķīra LR farmācijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – klīniskā farmācija INESEI SVIESTIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 7 , pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P–14 2015. gada 17. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrotehnikas nozares elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē JULIJAI MAKSIMKINAI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 18.decembrī BAIBAI VANAGAI piešķīra mākslas doktora (Dr.art) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, atturas – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 22. decembrī MARIJA SEMJONOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS