SIA "Rīgas koncertzāle" izplata nepatiesas ziņas par nomas attiecību turpināšanos

30-12-2015

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) ar 2015. gada 1. septembri izbeidza ar SIA "Rīgas koncertzāle" noslēgto nomas līgumu. SIA "Rīgas koncertzāle" valdes loceklis J.Millers izplata masu saziņas līdzekļos nepatiesas ziņas par šo faktu. Atsaucoties uz Tieslietu ministrijas sniegto skaidrojumu, J.Millers mēģina radīt iespaidu, ka starp SIA "Rīgas koncertzāle" un LZA joprojām pastāv nomas attiecības, jo nomas līgums varot tikt izbeigts tikai tiesas ceļā, t.i., kamēr nav stājies spēkā tiesas spriedums par nomas līguma atcelšanu, šis darījums turpina darboties un būt saistošs pusēm. Šāds J.Millera apgalvojums ir nepatiess un neatbilstošs Tieslietu ministrijas skaidrojumam.

Tieslietu ministrija ir norādījusi, ka Civillikums paredz divus līguma izbeigšanas veidus: 1) ar tiesas spriedumu un 2) ar vienas puses paziņojumu. Pēdējā gadījumā līgums zaudē spēku ar datumu, kas ir minēts paziņojumā par līguma izbeigšanu. Puses var brīvi vienoties par vienu vai otru līguma izbeigšanas kārtību. Augstākminēto ir atzinusi arī Augstākā tiesa civillietā Nr. SKC-644/2013: "...Civillikums paredz līguma atcelšanu divos veidos, pirmkārt, tādu kurā kreditoram ir tiesības prasīt līguma atcelšanu, otrkārt, tādu, kurā kreditors ir tiesīgs vienpusēji paziņot par līguma izbeigšanu. Pirmajā gadījumā ... līgums beidz pastāvēt uz tiesas sprieduma pamata ... Otrajā gadījumā pietiek ar vienas puses paziņojumu par atkāpšanos no līguma, un tāda ir pielaižama tad, kad ... šāda tiesība bija noteikti pielīgta."

J.Millers apzināti noklusē to, ka nomas līguma 10.7. punkts paredz šādu iespēju: "Līgums var tikt izbeigts vienpusējā kārtā pēc Iznomātāja iniciatīvas, brīdinot Nomnieku rakstiski vienu mēnesi iepriekš". No Tieslietu ministrijas skaidrojuma izriet, ka J.Millers nav iesniedzis nomas līguma kopiju, jo vēstulē tiek norādīts, ka: "Tieslietu ministrijas rīcībā nav informācijas par 2014. gada 29. janvārī starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA "Rīgas koncertzāle" noslēgtā līguma noteikumiem. Ievērojot minēto, Tieslietu ministrija atturējusies sniegt viedokli par konkrēto situāciju." Tātad, šobrīd J.Millers maldina Latvijas sabiedrību par Tieslietu ministrijas nostādni šajā jautājumā un LZA uzskata par savu pienākumu informēt sabiedrību par patieso lietu stāvokli. LZA aicina J. Milleru pārtraukt nepatiesu ziņu izplatīšanu.

Informācija sagatavota sadarbībā ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV

Powered by Elxis - Open Source CMS