Aizstāvēšana

3-12-2015

2015.gada 22.decembrī plkst. 14.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes „RTU P-16" atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

IRĪNA BEĻAJEVA

aizstāvēs disertāciju par tēmu „Combined deformation of sheet materials using a pulsed magnetic field" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Irīna Boiko (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Matthias Kolbe (Rietumsaksijas Lietišķo zinātņu universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Gennady.Zdor (Baltkrievijas Nacionālā Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3.

***

2016. gada 15. janvārī plkst. 10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

AIJA SANNIKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Latvijas reģionos”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU); vadošā pētniece Dr.oec. Vera Boroņenko (DU); profesore Dr. Astrida Miceikiene (Aleksandras Stulginskis University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2016.gada 19.janvārī plkst. 15.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

HELĒNA VECENĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti : Krzysztof Marek
Piech
, Ph.D. asoc.prof. (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte Varšavā, fakultāte Biala Podlaskā, Polija); Ausma Špona, Dr.habil.paed, profesore (RPIVA); Žermēna Vazne, Dr.paed., asoc.profesore (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājaslapā www.lspa.lv.

***

2015.gada 30.septembrī Biznesa augstskolā Turība savu promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja TATJANA JURKEVIČA un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē. Balsojuma rezultāts: par – 7 balsis, pret 0 balsis.

***

2015. gada 30.septembrī Biznesa augstskolā Turība savu promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja ELĪNA STANKEVIČA. Ar Promocijas padomes Juridiskajā zinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Elīnai Stankevičai doktora zinātnisko grādu juridiskajā zinātnē. Balsojuma rezultāts: par – 7 balsis, pret 0 balsis.”

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 22. oktobra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē ANTONAM PODJAVAM. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 29. oktobra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē ELĪNAI PRIEDEI. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 29. oktobra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē ILONAI DOMRAČEVAI. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 2.novembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – psihoterapija ARTŪRAM UTINĀNAM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 9.novembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – zobu protezēšana BAIBAI SPRIŅĢEI. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2015. gada 10. novembrī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Finanses un kredīts ĢIRTAM BRASLIŅAM. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt – , nederīgi biļeteni nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 12. novembrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija TERĒZEI ZĪBERTEI–IJABAI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

2015.gada 13.novembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ILZEI MURĀNEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Programmēšanas valodas un sistēmas. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 3, nederīgs biļetens – 1.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 17. novembra atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē RIHARDAM POĻAKAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 20. novembrī piešķīra EGITAI PROVEJAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 25.novembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – traumatoloģija un ortopēdija ANDRIM VIKMANIM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 25.novembrī VALĒRIJA SURAKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 11-12-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS