Aizstāvēšana

5-11-2015

2015. gada 20.novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

BARBARA TERESA SENSEN.

Tēma – “Motivācija Vācijas viesnīcu nozarē ar emocionāli intelektuālas vadības palīdzību”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), as.profesore Dr.oec. Agita Līviņa (Vidzemes Augstskola); profesore Dr.oec. Martina Eberl (Berlīnes Ekonomikas un Tiesību Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 25.novembrī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 209.auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī

VALĒRIJA SURAKA

aizstāvēs promocijas darbu “Putnu asins parazītu ekoloģiskā loma un ar to atrašanu saistītās problēmas” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: prof., Dr.biol., Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); asoc.prof., Dr.biol., Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); pētniece, PhD., Tuul Sepp (Tartu Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un

http://du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi

***

2015. gada 27. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

IEVA BEITIKA

par tēmu “Sabiedriskais medijs un sabiedriskais labums: Latvijas pieredzes analīze”.

Recenzenti: prof., Dr.hist. Vita Zelče (Latvijas Universitāte); prof., Dr.phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola “Turība”); doc., Dr.sc.com. Jānis Buholcs (Vidzemes Augstskola); prof., PhD. Aukse Balcutiene (Auksė Balčytienė) (Vytautas Magnus University, Lietuva).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 30. novembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes muzeja zālē, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

ULRIKA BEITNERE

aizstāvēs promocijas darbu “Mildronāta un AP–12 ietekme uz uzvedību un smadzeņu proteīnu ekspresiju neirodeģeneratīvos modeļos” farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste, LU Medicīnas fakultāte; doc. Dr.biol. Inese Čakstiņa, RSU Onkoloģijas institūts; prof. Dr. med. Ago Rinken, Tartu Universitāte, Igaunija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 2.decembrī plkst 15.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA ZAĶE–TIĻUGA.

Promocijas darba temats – “Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām”.

Oficiālie oponenti: Dr. sc.ing. Līga Bērziņa–Cimdiņa (RTU) , Dr.chem. Andris Actiņš (LU), Dr.ing.habil. Nahum Travitzky (Erlangenas-Nirnbergas Frīdriha-Aleksandra Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā, LV Nacionālajā bibliotekā, RTU : www.rtu.lv/.

***

2015.gada 7.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIENE ELSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Optiskā neiromielīta klīniskās norises un ārstēšanas raksturojums”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ināra Logina (RSU); asoc. profesors Igors Aksiks (Latvijas Universitāte); profesore Katrin Gross-Pajy (Tallinas tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2015. gada 11.decembrī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, 108.telpā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē

RŪDOLFS CIMDIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Teritoriju sociālais potenciāls: novērtēšanas iespējas un nozīme attīstības plānošanā” ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai

Recenzenti: Dr. geogr. Juris Paiders (Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte); Dr. Angelija Bučienė (Klaipēdas Universitāte, Lietuva); Dr. oec. Inga Vilka (Latvijas Universitāte, Ekonomikas un Vadības fakultāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 21. septembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ARTŪRAM BARTUSEVIČAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 22.septembrī ANTRA KĻAVINSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares baltu valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 23. septembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu PĒTERIM RUDZĀJAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padome “RTU P–08” 2015. gada 24. septembrī atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektronikas un telekomunikāciju nozares elektrosakaru apakšnozarē SERGEJAM OLONKINAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 2.oktobra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – morfoloģija ELGAI SIDHOLMAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 8. oktobrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija ILONAI BŪDENIECEI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 12.oktobra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – molekulārā bioloģija DAGNIJAI KALNIETEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 14.oktobrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē AIGARS PĀŽE aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par ievēlēšanu” –11, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 14.oktobra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – pediatrija MADARAI KREILEI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares Promocijas padome “P–01” 2015. gada 15. oktobra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē DMITRIJAM STEPANOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 20.oktobra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu LĀSMAI KATŠENAI sociālās psiholoģijas apakšnozarē . Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 20.oktobra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu MADARAI ORLOVSKAI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2015. gada 22. oktobrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē Muzikoloģija ZANEI PRĒDELEI. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgi biļeteni – 1.

***

LLU Informācijas tehnoloģijas nozares Datorvadības, Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas, E–Studiju tehnoloģijas un pārvaldības apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 22. oktobrī JURIJS MEITALOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) Informācijas tehnoloģijas nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgi – nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padome P–04 2015. gada 22. oktobra sēdē nolēma piešķirt inženierzinātņu doktora grādu mašīnzinātnes nozares mašīnu dinamikas apakšnozarē MARINAI GRIŠČENKO. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 26. oktobrī LU Filozofijas nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ANNEI SAUKAI filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu apakšnozarē filozofijas vēsture. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 26. oktobrī LU Filozofijas nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ARTIM SVECEM filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu apakšnozarē ētika. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2015.gada 28.oktobra atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu specialitātē – juridiskās zinātnes, apakšnozare – krimināltiesības VALDIM VOINAM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2015.gada 28.oktobra atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu specialitātē – juridiskās zinātnes, apakšnozare – civiltiesības VITAI ŅEMENOVAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 30. oktobrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē GATIM BĀRDIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 7 , pret – 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 30. oktobrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē GUNDEGAI MIĶELSONEI. Balsošanas rezultāti: par – 8 , pret – 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2015. gada 2. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu DMITRIJAM BĻIZŅUKAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS