Aizstāvēšana

3-09-2015

2015. gada 11.septembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

HANS-JURGEN FRANZ BRENNINGER.

Tēma - "Darbinieku apmierinātība un tās ietekme uz uzņēmuma vērtību". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Signe Bāliņa (Latvijas Universitāte); as.profesore Dr.oec. Ligita Melece (Vidzemes Augstskola); profesors Dr.oec. Johann Lachhammer (Augsburgas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 21. septembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ARTŪRS BARTUSEVIČS

aizstāvēs promocijas darbu "Programmatūras konfigurācijas pārvaldības modeļvadāmu risinājumu izstrāde un realizācija" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Augstskola); asociētais profesors, Dr.sc.comp. Antanas Mitašiunas (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2015. gada 22.septembrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā "Torņakalns" Jelgavas ielā 1, 702.aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DĀRTA KĻAVIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) ektomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs Latvijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Guntis Brūmelis (LU); Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis (LVMI "Silava"); PhD Roger Finlay ( Zviedrijas Lauksaimniecības Universitāte, Zviedrija).

Ar darbu, sākot no 2015. gada 8.septembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2015. gada 22. septembrī plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

ANTRA KĻAVINSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Etnonīmi latgaliešu folklorā: lingvistiskais aspekts" filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. D. Markus; Dr. philol. A. Vulāne; Dr. philol. S. Lazdiņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 23. septembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

PĒTERIS RUDZĀJS

aizstāvēs promocijas darbu "Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma informācijas monitoringa sistēmas modeļa izstrāde" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Osis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); docents, Phd Peters Bellstroms (Kārlstades Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2015.gada 30.septembrī pulksten 12.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108.telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

TATJANA JURKEVIČA.

Promocijas darba temats: "Elektroniskie pierādījumi civilprocesā".

Recenzenti: Dr. habil. iur. Osvalds Joksts, Rīgas Stadiņa universitāte; Dr. iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība; Dr. habil. iur. Jeržijs Pasniks (Jerzy Pašnik), Pultuftas Humanitārā akadēmija (Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/.

***

2015.gada 30.septembrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108.telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ELĪNA STANKEVIČA.

Promocijas darba temats: "Īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tiesiskā regulējuma problemātika".

Recenzenti: Dr. habil. iur. Osvalds Joksts, Rīgas Stradiņa universitāte; Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība; Dr. habil. iur. Staņislavs Pikuļskis (Stanisław Pikulski) Varminskov - Madzurski universitāte, Polija.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājas lapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/.

***

2015.gada 2.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ELGA SIDHOMA

aizstāvēs promocijas darbu "Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsardzības sistēmas morfoloģisks raksturojums".

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Ilze Štrumfa (RSU); profesors Dr.med. vet. Arnis Mugurēvičs (LLU); profesors Dr.med. Andres Arend (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2015. gada 7.oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANDA HŪNA

aizstāvēs promocijas darbu "Pašatjaunošanās un paātrinātas novecošanās attiecības normālās un vēža šūnās pēc DNS bojājuma" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Alessandro Giuliani (Instituto Superiore di Sanita, Itālija); Dr.biol. Inese Čakstiņa (Rīgas Stradiņa Universitāte); Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste (Latvijas Universitāte).

Ar darbu, sākot no 2015. gada 23.septembra varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2015. gada 8. oktobrī plkst. 15.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, LMT kamerzālē, promocijas padomes atklātā sēdē

ILONA BŪDENIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Liberžanra fenomens žanra teorijas kontekstā un tā izpausmes latviešu komponistu instrumentālajā mūzikā" mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.art. Valdis Bernhofs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents; Dr.art. Ilze Liepiņa, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece; Dr.art. Ēvalds Daugulis, Daugavpils Universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājas lapā www.jvlma.lv.

***

2015.gada 14.oktobrī plkst.15.15 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MADARA KREILE

aizstāvēs promocijas darbu "Akūtas B limfoblastu priekšteču šūnu leikozes attīstību un gaitu ietekmējošie ģenētiskie faktori bērnu vecumā".

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Valda Staņēviča (RSU); docente Dr.biol. Zane Kalniņa (Latvija Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); Dr.med. Andrejs Ivanovs (Edinburgas universitāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 22.oktobrī, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

ANTONS PODJAVA

aizstāvēs promocijas darbu: "Cviterjonu tipa jonu šķidrumu ķīmiskās īpašības gāzes fāzē un pielietojumi elektroizsmidzināšanas jonizācijas masspektrometrijā" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. ķīm. Andris Actiņš; Dr.ķīm. Osvalds Pugovičs; Dr.ķīm. Vadims Bartkevičs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 29.oktobrī, plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

ELĪNA PRIEDE

aizstāvēs promocijas darbu: "Monokatjonu un dikatjonu jonu šķidrumu izmantošana C-C saites veidošanas reakcijās" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.ķīm. Gunārs Duburs; Dr.ķīm. Valdis Kokars; Dr.h.ķīm. Ļubova Ignatoviča.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 26. jūnijā KRISTĪNE KRŪKLE-BĒRZIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par- 7, pret -0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 26. jūnijā RAITIS BOBROVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par- 7, pret -0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 27. jūnijā AGRIS BĒRZIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par- 7, pret -0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 27. jūnijā DZINTARS ZAČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par- 7, pret -0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2015. gada 30. jūnija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē DIĀNAI DŪDAREI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2015. gada 30. jūnija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) vides zinātnes nozarē, vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē LINDAI ANSONEI - BĒRTIŅAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 30.jūnijā LILITA VOITKEVIČA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 30.jūnijā ZINTA GALEJA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - nav, nederīgi biļeteni - 1.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 30. jūnijā DIĀNA RUBENE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 30. jūnijā JEĻENA TRETJAKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.philol.) salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P-06 2015. gada 3. jūlija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ĢIRTAM BŪMANIM būvzinātnes nozarē būvmateriālu un būvtehnoloģiju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par-13 balsis, pret- 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 16. jūlijā INGŪNAI AUDEREI piešķīra mākslas doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - nav, atturas - 2, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 24. jūlijā VALĒRIJS VAHRUŠEVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts bioloģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 25. augustā LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja JĀNIS KARUŠS. Balsošanas rezultāti: piešķirt - 6, nepiešķirt - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 25. augustā piešķīra RŪTAI ĶEMEREI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015. gada 25. augustā LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja KRISTAPS LAMSTERS. Balsošanas rezultāti: piešķirt - 7, nepiešķirt - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2015. gada 26. augustā LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai pamatiežu ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja DAIGA PIPIRA. Balsošanas rezultāti: piešķirt - 5, nepiešķirt - 1, nederīgi biļeteni - 1.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 27.augustā LAILA VILMANE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgi - nav.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 27. augustā ELITAI ANSONEI piešķīra mākslas doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 28.augustā KARINA JUHŅEVIČA-RADENKOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgi - nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS