LZA nodaļās

8-05-2015

LLMZA un LZA LMZN sēde

20. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas sēde.

Sēdes ievadā tika sveikta Pauļa Lejiņa balvas lauksaimniecības zinātnēs laureāte LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesore Dr.habil.agr. Ināra Turka.

Akadēmiķe Baiba Rivža informēja, ka Ordeņu kapituls 2015. gada 2. aprīlī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru LLMZA īstenajam loceklim, bijušajam LLMZA Meža zinātņu nodaļas vadītājam, LLU Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras emeritētajam profesoram Dr.sc.ing. Leonardam Līpiņam un Atzinības krusta IV šķiru - LLMZA īstenajam loceklim, LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājam, LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta emeritētajam profesoram, Dr.agr. Dainim Lapiņam.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" direktors, vadošais pētnieks Jurģis Jansons klātesošos iepazīstināja ar ziņojumu "Mežzinātnes attīstības perspektīvas Latvijā. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" (ar prezentācijas saturu var iepazīties LZA mājaslapā pie Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas aktivitātēm).

Turpinājumā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības (NJF) 25. kongresa sagatavošanas komisijas priekšsēdētājs, profesors Pēteris Rivža informēja par NJF 25. kongresa sagatavošanas gaitu. Kongress norisināsies šī gada 16. - 18. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātē (ar prezentācijas saturu var iepazīties LZA mājaslapā pie Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas aktivitātēm).

Iepriekšējā, t.i. 23. marta sēdē tika nolemts izsludināt konkursu uz LLMZA īsteno locekļu vietām: Lauksaimniecības zinātņu nodaļai - 5 vakances, Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļai - 4 vakances, Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļai - 5 vakances, Inženierzinātņu nodaļai - 5 vakances, Mežzinātņu nodaļai - 5 vakances. 20. aprīļa sēdes laikā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar jauno LLMZA īsteno locekļu kandidatūru izvirzīšanu, kā arī tika nolemts izsludināt konkursu uz divām vakantajām LLMZA goda locekļu vietām.

LLMZA prezidente Baiba Rivža informēja, ka 2015. gada 5. jūnijā LLU Lielajā aulā tiks rīkota LLMZA kopsapulce un iepazīstināja klātesošos ar kopsapulces darba kārtības projektu.

Pie dažādiem jautājumiem:

1) tika pārrunātas aktualitātes LLMZA un LZA LMZN īstenotajos projektos:

Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE ietvaros 18. martā, sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienības pārstāvēm, tika rīkots seminārs "Inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsts kā mūsdienu izaicinājums reģionālā kontekstā". Semināra dalībniecēm bija iespēja tikties ar Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāju Signi Pujāti par Nemateriālā kultūras mantojuma likumu. Akadēmiķe B.Rivža informēja par inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Baltkrievijā, pieredzes pārņemšanas iespējām Latvijā, kā arī iepazīstināja ar valsts pētījumu programmu EKOSOC - LV. Programmas 5.2.3. projekta "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" tematika ir saistīta ar tematiskās partnerības ICE ietvaros pētāmo problemātiku.

Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV notiek aktīvs darbs pie 2. posma dokumentu gatavošanas un iesniegšanas.

ERA - NET projekta SUMFOREST ietvaros 5. - 6. maijā Varšavā notiks projekta vadības sanāksme, kurā piedalīsies arī LLMZA prezidente B.Rivža un LLU Meža fakultātes prodekāns, pētnieks Jānis Krūmiņš. Sanāksmes laikā tiks apspriesti iespējamie pētniecības virzieni nākotnē.

2) sēdes dalībnieki tika informēti, ka ir izsludināta pieteikšanās konkursa "Sējējs - 2015" konkursa grupā "Jaunais zinātnieks".

Saskaņā ar konkursa nolikumu, par konkursa dalībnieku var būt jaunais zinātnieks, kurš ir izstrādājis zinātnisko darbu lauksaimniecībā un lauku attīstībā un šajā vai iepriekšējā gadā (no 2014.gada 1. jūnija līdz 2015.gada 31.maijam) ir ieguvis zinātņu doktora zinātnisko grādu. Sīkāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama LLMZA mājas lapā.
3) LLMZA prezidente informēja, ka 2015. gada 15. aprīlī noslēdzās darbu iesniegšana LLMZA, LLU un VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" rīkotā konkursa jaunajiem zinātniekiem pavasara kārtā. Kopumā tika iesniegti divi darbi:

Jauno zinātnieku grupā: Žanetes Garanti promocijas darbs "Reģionālo klasteru izveides un attīstības iespējas Latvijā" (darba vadītāja profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule - Bērziņa);

Maģistru grupā: Rūtas Paulovičas maģistra darbs "Sēņu bioloģiski aktīvo vielu izpēte" (darba vadītāja - vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Zanda Krūma).

Nākamā sēde paredzēta 18. maijā.

LZA LMZN zinātniskās sekretāres p.i. un
LLMZA zinātniskā sekretāre
Kristīne Polačenko

Powered by Elxis - Open Source CMS