Pārskats par LIZDA galvenajiem darba virzieniem augstākās izglītības un zinātnes jomā 2012. - 2015.gadā

8-05-2015

Pārskats par Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) galvenajiem darba virzieniem augstākās izglītības un zinātnes jomā 2012. - 2015.gadā

Gatavojoties LIZDA 7.kongresam 2015.gada 23.maijā, esam sagatavojuši pārskatu par LIZDA darbu augstākajā izglītībā un zinātnē laika posmā no 2012.gada.

LZA Arodorganizāciju padome, kas ir lielākā LIZDA organizācija zinātnes jomā, kopā ar Augstskolu un zinātnes komisiju un LIZDA eksperti augstākās izglītības un zinātnes jomā ir strādājuši daudz, tomēr panākt nav izdevies to, kas bija plānots un cerēts. Šo pārskatu strukturējām četrās sadaļās: darba samaksa, augstākās izglītības un zinātnes politika, starptautiskā sadarbība, kā arī ieskicēti turpmākā darba virzieni. LZA arodbiedrību padome un LIZDA birojs būs pateicīgi par ZV lasītāju ieteikumiem turpmākajam darbam.

1. Darba samaksa un slodze

LIZDA mērķis augstākās izglītības un zinātnes jomā ir bijis panākt finansējuma palielinājumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Nepieciešamība palielināt finansējumu ir nostiprināta Zinātniskās darbības likuma 33.panta 2.daļā (pieņemts 2005.gadā): „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta", un Augstskolu likuma 78.panta 7.daļā: „Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta" (Grozījums spēkā no 01.06.2013.).

Lai īstenotu mērķi, notikušas regulāras LIZDA Augstākās izglītības un zinātnes komisijas sēdes, kā arī LZA Arodorganizāciju padomes sēdes.Šo sanāksmju galvenās tēmas ir meklēt veidus un ceļus, kā panākt zinātnes un augstākās izglītības finansējuma palielinājumu. akadēmiskā un zinātniskā, tai skaitā vispārējā un tehniskā personāla atalgojuma palielinājumu, atbilstību ar Grozījumiem Darba likumā par minimālās algas paaugstinājumu un tā ietekmi uz augstākās izglītības un zinātnes darbinieku atalgojumu un slodzi (vispārējais personāls). Apspriestas arī aktualitātes augstskolu arodorganizācijās, aktualitātes augstākajā izglītībā un zinātnē Eiropā un pasaulē, sadarbība ar citām arodbiedrībām Latvijā un ārzemēs. LIZDA Augstskolu un zinātnes Komisijas pārstāvji ir aicinājusi uz tikšanos LZP priekšsēdētāju A. Siliņu, LZA prezidentu O.Spārīti, cenšoties veidot sadarbības aliansi zinātnes finansēšanas jautājumos (sanāksmēs piedalījās I.Mikiško, M.Kazubierne, I.Trapenciere), kā arī Rektoru padomes (RP) priekšsēdētāju A.Barševski, lai vienotos par pozīciju augstākās izglītības finansējuma jautājumos, apspriestu akadēmiskā personāla atalgojuma situācija un mēģināts saskaņot viedokļus darba samaksas jautājumos. Piedaloties Rektoru padomes sēdēs, LIZDA pozīcijai ir saņemts atbalsts no atsevišķu valsts augstskolu rektoriem. Ir notikušas sanāksmes ar Latvijas Studentu apvienības priekšsēdētājiem (E.Ratnieks, M.Dubickis, I.Grigorjeva) un akadēmiskā virziena pārstāvjiem. Uz sanāksmēm tika aicināta IZM Augstskolu, zinātnes un inovāciju departamenta direktore un citi pārstāvji, lai diskutētu par aktualitātēm augstākajā izglītībā un zinātnē. Kā konstruktīvas un produktīvas tiek vērtētas diskusijas ar bijušajām departamenta direktorēm G.Rēvaldi un I.Arhipovu. Diemžēl pašreizējā departamenta direktore uz tikšanos ieradās tikai vienu reizi (2013.g.).

Lai apspriestu LIZDA prasības, bijušas regulāras tikšanās ar IZM vadību, Latvijas Republikas Prezidentu A.Bērziņu, premjeru V.Dombrovski, premjeri L.Straujumu (piedalījās LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja R.Mozere), uzsverot nepieciešamību palielināt budžeta finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.

2013.gada janvārī pēc LIZDA ierosinājuma notika LIZDA Augstskolu un zinātnes komisijas apaļā galda diskusija, piedaloties IZM pārstāvim, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšsēdētājai I.Druvietei, Profesoru apvienības pārstāvei B.Rivžai, vairāku zinātnisko institūtu pētniekiem un mediju pārstāvjiem, kas sagatavoja rakstus Latvijas medijos, materiālu televīzijā. 2013.gada februārī pēc LIZDA pieprasījuma notika Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas izbraukuma sēde LZA, kurā piedalījās apmēram 150 LIZDA biedru; deputāti no Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, izglītības un zinātnes ministrs un IZM amatpersonas. Ar Latvijas vēstures institūta arodorganizācijas palīdzību tika noorganizēta „putras virtuve". Diemžēl diskusijas ar ministrijas pārstāvjiem nebija auglīgas, drīzāk pretēji - zinātniekiem tika ieteikts meklēt darbu „pie cita darba devēja", nevis zinātnē vai augstākajā izglītībā.

Katru gadu LIZDA pieprasīja Saeimai, Ministru kabinetam palielināt valsts budžeta finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, izstrādājot Valsts budžetu trīs gadu periodam. Diemžēl ministra R.Ķīļa laikā izstrādātajā valsts budžeta pieteikumā tas netika ņemts vērā; neliels budžeta palielinājums tika ieplānots tikai 2014.gadā un 2015.gadā.

Pēc premjera V.Dombrovska ierosinājuma (2012.g.jūlijs) gada nogalē pēc LIZDA atkārtotiem pieprasījumiem IZM tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja Sadarbības memorandu augstākās izglītības un zinātnes jautājumos. LIZDA izstrādāja viedokli, atkārtoti pieprasot ievērot Zinātniskās darbības likuma 33.panta 2.daļu un Augstskolu likuma panta 78.panta 7. daļu (ikgadējs budžeta finansējuma palielinājums par 0,25% no IKP). Darba grupas 7 sēdēs tika panākta vienošanās ar IZM par Sadarbības memoranda saturu, kas apstiprināta Finanšu ministrijā, kā arī LIZDA saņēma atzinīgu darba grupas darba vērtējums no IZM Valsts sekretāres S.Liepiņas. Darbu uzsākot Izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim, diemžēl izrādījās, ka jaunais ministrs "neko nezin par Memorandu, kas attiektos uz augstāko izglītību un zinātni..."

Vienlaikus 2013.martā. deviņu LZA Arodorganizāciju apvienībā esošie zinātniskie institūti izsūtīja vēstules Valdībai, Saeimai, Tiesībsargam, politisko partiju frakcijām, Valsts kontrolei, Finanšu ministram „Par reālo finansiālo un sociālo situāciju institūtos". Pēc trim mēnešiem saņēmām atbildi no Tiesībsarga, ka jautājums tiks izskatīts divu gadu laikā. LIZDA saņēma Tiesībsarga atbildi tieši pēc diviem gadiem - 2015.gada martā.

LIZDA atkārtoti ir pieprasījusi Saeimai un Valdībai zinātnes un augstākās izglītības finansējuma palielinājumu, prasot parakstīt Vienošanos par strādājošo cienīgu darba samaksu, IZM veikt regulārus maksājumus VPP, kā arī piešķirt papildus līdzekļus zinātnes grantu finansēšanai no valsts budžeta.

Augstskolu un zinātnes komisija, tiekoties ar ministri I.Druvieti, pēc ilgām diskusijām panāca mutisku vienošanos izveidot IZM darba grupu par akadēmiskā (attiecīgi arī ar to saistīto zinātniskā personāla) darba samaksu un slodzi. Diemžēl solītā darba grupa netika izveidota, to pamatojot ar ieplānoto Pasaules Bankas (PB) pētījumu un jaunas Augstākās izglītības finansēšanas koncepcijas izstrādi.

LIZDA viedoklis augstākas izglītības un zinātnes finansējuma palielinājuma nepieciešamības jautājumos ticis diskutēts Zinātnieku savienības Valdes sēdēs (2013. - 2014.), Latvijas Profesoru apvienībā (2013.g.), diskusijās ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes pārstāvjiem (2012.-2014.), nolasīts ziņojums un piedalīšanās debatēs LZA Pilnsapulcē (2013.); tiekoties ar Finanšu ministru A.Vilku, Premjerministru V.Dombrovski, izglītības ministriem R.Ķīli, Vj.Dombrovski, I.Druvieti.

Pēc LIZDA pieprasījuma IZM tika izveidota darba grupa par akadēmiskā personāla slodžu samazināšanu; pagaidām notikusi viena darba grupas sēde.

Pēc augstskolu rektoru ierosinājuma notikušas LIZDA, rektoru un koledžu asociācijas pārstāvju tikšanās par augstākās izglītības politiku. Tika noorganizēta laikraksta "Izglītība un kultūra" un „Latvijas Avīze" diskusija par augstākās izglītības un zinātnes finansējumu 2013.gada janvārī ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas I.Druvietes, Latvijas Profesoru apvienības priekšsēdētājas B.Rivžas, IZM Augstskolu un zinātnes departamenta direktora un LIZDA Augstskolu un zinātnes komisijas un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedru piedalīšanos. Bija vairākas publikācijas laikrakstos, kā arī Radio un TV pārraide ar LIZDA biedru viedokli par nepieciešamību palielināt finansējumu augstākās izglītības un zinātnes jomai.

I.Trapenciere nolasīja referātu par akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojumu un darba apstākļiem augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes kontekstā un piedalījās diskusijā Saeimas organizētajā sesijā par augstākās izglītības un zinātnes finansējumu 2013.gada martā, LIZDA ir noorganizējusī tikšanās ar Rektoru padomes priekšsēdētāju A. Barševski, Saeimas politiskajām partijām, Latvijas Zinātnieku savienību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem, Institūtu arodorganizācijām, administrāciju un direktoriem, diskutējot par tiem veidiem, kā panākt finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei.

Augstskolu arodorganizācijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas Arodkomiteja tika aicinātas piedalīties piketos pie Saeimas un demonstrācijā, akcentējot augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielinājuma nepieciešamību. Pēc piketa 2013.gada oktobrī (pavisam piedalījās vairāk par 1900 dalībniekiem) LIZDA Augstskolu un zinātnes komisijas pārstāves R.Ozola (Liepājas Universitāte), M.Kazubierne (LZA Arodorganizāciju Padomes priekšsēdētāja), I.Trapenciere (LIZDA eksperte) tika aicināti uz tikšanos ar Reformu partijas vadību un Saeimas frakciju deputātiem, kurā pieprasīja ievērot Augstskolu likuma 78.7. pantu un Zinātniskās darbības likuma 32.3.pantu.

Piedalīšanās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem - 14 komisijas sēdes (piedalījās I.Trapenciere, dažās sēdēs M.Kazubierne, LZA Arodorganizāciju pārstāvji). Esam piedalījušies Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdēs (M.Kazubierne, I.Trapenciere).

Esam panākuši, ka augstākās izglītības un zinātnes jautājumi iekļauti Vienošanās ar politiskajām partijām (skat. www.lizda.lv)

Vēstules sagatavotas Tiesībsargam par Zinātniskās darbības likuma neizpildi, vēstules Saeimai, IZM, Ministru kabinetam un Finanšu ministrijai par finansējuma palielinājuma nepieciešamību izglītībai un zinātnei.

Uzskatām, ka Valsts budžeta palielinājumā augstākajai izglītībai un zinātnei (2014.gada budžetā par 1,1 miljonu LVL augstākajai izglītībai un 3,1 miljoniem zinātnei un 2015.gada budžeta palielinājums par 5 miljoniem EUR augstākajai izglītībai un 8 miljoniem EUR zinātnei) ir arī liels LIZDA nopelns. Mēs, protams, apzināmies, ka esošais budžeta palielinājums ir nepietiekams, lai nodrošinātu nozares attīstību un ceram uz visu ZV lasītāju atsaucību un atbalstu, cenšoties to panākt.

II. Augstākās izglītības un zinātnes politika

1. Dalība Augstākās izglītības padomes darbā, t.sk. augstākās izglītības koncepcijas izstrādē un atzinuma sniegšanā, par budžeta finansēto studiju vietu skaitu.

2. Dalība augstskolu studiju virzienu Akreditācijas komisijā un Licencēšanas komisijā.

3. Atzinumu sniegšana par augstākās izglītības un zinātnes politikas dokumentiem (normatīvie akti, koncepcijas, vidēja termiņa politikas dokumenti, Valdības Deklarācijas, Rīcības plāni, u.tml.)

4. Semināri paplašinātajai Augstākās izglītības un zinātnes komisijai par Eiropas savienības rekomendācijām Latvijai augstākās izglītības un zinātnes jautājumos, Latvijas zinātnes politikas dokumentiem, atalgojumu un citiem jautājumiem.

5. Dalība Pasaules Bankas (PB) un IZM semināros par PB veiktā pētījuma gaitu par augstākās izglītības finansēšanas modeli (3 semināri).

6. Dalība sanāksmēs augstskolu arodorganizācijās (RPIVA, LiepU, LU, Rēzeknes augstskola, DU); LZA arodorganizāciju padomē un institūtos.

7. Raksts par augstākās izglītības un zinātnes politiku Latvijā www.lizda.lv

8. Education International (EI) pētījuma „Akadēmiskā personāla darba vide un darba apstākļi" (piedalījās 9 valstis) organizācija Latvijā, piedalīšanās un atskaites sagatavošana EI.

I. Sadarbība ar starptautiskajām institūcijām

1. Tikšanās ar OECD ekspertu grupu, atzinumu sniegšana par Latvijas Ziņojumu OECD par augstāko izglītību un zinātni.

2. Tikšanās ar Starptautisko valūtas fondu (IMF) par IZM sagatavoto Ziņojumu par augstāko izglītību un zinātni, IMF ekspertiem

3. Ziņojuma sagatavošana pēc Starptautiskās darba organizācijas (ILO) pieprasījuma par ILO Rekomendāciju ievērošanu Latvijā

4. Tikšanās ar Pasaules bankas (PB) ekspertiem PB misiju laikā Latvijā par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem .

5. Kopā ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvi piedalīšanās Latvijas izglītības politikas izvērtējuma procedūrā par EK Politikas dokumentu Izglītība un apmācība 2020 (ET2020).

6. LIZDA vērtējuma sagatavošana dažādiem EK Politikas dokumentiem par augstāko izglītību un zinātni.

7. Piedalīšanās EI un Eiropas Izglītības un zinātnes arodbiedrību konfederācija (ETUCE) pētījumos par izglītības un zinātnes jautājumiem.

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS