Aizstāvēšana

8-05-2015

2015.gada 26.maijā plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-16" atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

ANITA AVIŠĀNE

aizstāvēs disertāciju par tēmu "Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.phys. Juris Dehtjars (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Rein Laaneots (Tallinas universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2015. gada 22. maijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

SANDRA MURINSKA-GAILE

par tēmu „Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā".

Recenzenti: prof., Dr.hist. Vita Zelče (Latvijas Universitāte); prof., Dr.phil. Ainārs Dimants (Biznesa augstskola „Turība"); prof., Dr.art. Deniss Hanovs (Rīgas Stradiņa universitāte); lekt., PhD, Ragne Kõuts-Klemm, (Tartu Universitāte (University of Tartu), Igaunija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2015. gada 27.maijā plkst. 13.00 RTU Materiālzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-18" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

MĀRIS KODOLS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Aktīvu volframātu fotokatalizatoru sintēzes tehnoloģijas izstrāde" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa (LU CFI); Dr.phys. Jānis Kleperis (LU CFI); vadošais pētnieks, Dr.chem. Bruno Andersons (LV KĶI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 27.maijā plkst. 14.30 RTU Materiālzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-18" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

LUDMILA MAHŅICKA-GOREMIKINA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Sintēzes apstākļu un leģējošo piedevu ietekme uz porainas augsttemperatūras keramikas īpašībām un struktūru" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (RTU NĶI); profesors, Dr.chem. Andris Actiņš (LU); Dr.sc.ing. Ilze Smeltere.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 28. maijā pulksten 13.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 519. auditorijā, LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ELVĪRA ŠIMFA

aizstāvēs promocijas darbu "Ētikas un antropoloģijas attiecības Imanuela Kanta filozofijā: morālā un pragmatiskā antropoloģija" filozofijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs (Latvijas Universitāte); vadošā pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU Filozofijas un socioloģijas institūts); prof. Dr. phil. Velga Vēvere (Ekonomikas un kultūras augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 28.maijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALDONA KIPĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Seksuālās vardarbības kriminoloģiskās problēmas".

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.jur. Sandra Kaija (RSU); docents Dr.jur. Jānis Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte); profesors Dr.jur. Viktoras Justickis (Lietuva)

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2015. gada 28. maijā, plkst. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes "P-01" atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā notiks doktoranta

GINTA ŠMITA

promocijas darba "Airlenda - klaizena pārgrupēšanās reakcijas pielietojumi dabasvielu totālajās sintēzēs" aizstāvēšana.

Promocijas darba recenzenti: profesors, Dr. chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors Dr. chem. Edgars Sūna (Latvijas Universitāte); vadošais pētnieks, Dr. chem. Pēteris Trapencieris (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā www.rtu.lv/.

***

2015. gada 28. maijā pulksten 15.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 519. auditorijā, LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRIS KŪLIS

aizstāvēs promocijas darbu "Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis" filozofijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Dr. phil. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte); prof. Dr. phil. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte); vadošā pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

*** 

Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2015.gada 28.maijā plkst.15.00 LU (Jūrmalas gatve 76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZIGMUNDS ŽUKOVSKIS.

Temats: "Studentu sonorās domāšanas attīstība ģitārspēles studiju procesā", "Development of students' sonoric thinking in the study process of guitar playing".

Recenzenti: prof. Lūcija Rutka, LU; doc. Valdis Bernhofs, JVLMA; prof. Maruta Sīle, RPIVA.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2015. gada 28. maijā pulksten 17.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 519. auditorijā, LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IGORS GUBENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Humanitāro zinātņu filozofiskā pamatojuma problēmas risinājumi Žaka Deridā dekonstrukcijā" filozofijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. phil. Maija Kūle (Latvijas Universitāte); prof. Dr. phil. Velga Vēvere (Ekonomikas un kultūras augstskola); vadošā pētniece Dr. phil. Ella Buceniece (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 29. maijā plkst. 10.00 LLU Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123. telpā, promocijas darbu lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VALDA LAUGALE.

Tēma: "Agrotehnoloģisko faktoru ietekme uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos".

Oficiālie recenzenti: Edīte Kaufmane, Dr. biol., Valsts Augļkopības institūts; Uldis Kondratovičs, Dr. biol., Latvijas Universitātes profesors; Ina Alsiņa, Dr. biol., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2015.gada 29.maijā pulksten 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURĢIS ZEMĪTIS

par tēmu "Telpu gaisa kvalitātes analīze un prognozēšanas metodoloģija".

Oficiālie recenzenti: Dr.hab.sc.ing. Egīls Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva (Fizikālās enerģētikas institūts); Dr.sc.ing. Lina Sedukaite (Kauņas Tehnoloģiju universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2015.gada 1.jūnijā plkst.9.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

OLGA ZAIKOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Naga funkcionālās vienības pārmaiņas onihomikozes pacientiem".

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Ilze Štrumfa (RSU); profesore Dr.med. Matilda Bylaite-Bučinskiene (Viļņas universitātes klīnikas Dermatoveneroloģijas centrs, Lietuva); asoc.profesore Dr.med. Marina Aunapuu (Tartu universitātes Histoloģijas un embrioloģijas katedra, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2015. gada 1. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

INDULIS KUMSĀRS

aizstāvēs promocijas darbu "Koronāro artēriju bifurkāciju bojājumu invazīvās ārstēšanas stratēģija" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. med. Dainis Krieviņš, LU Medicīnas fakultāte; Dr. med. Andrejs Kalvelis, Rīgas Stradiņa universitāte; Dr. med. Jaan Eha, Tartu Universitāte, Igaunija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 1. jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

PĀVELS OSIPOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Elektroniskās informācijas sistēmas lietotāju personīgā adaptīvā profila pielietošana anomālas uzvedības atklāšanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.comp. Valērijs Zagurskis (Rīgas Tehniskā universitāte); Zinātniski pētnieciskās daļas vadītājs, Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs (Transporta un sakaru institūts); profesors, tehn. zin. doktors Aleksandrs Koļesņikovs (Imanuela Kanta Baltijas federālā universitāte, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2015. gada 3.jūnijā plkst. 13.00 RTU Materiālzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-18" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

AGNESE GRIGALOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Polioksimetilēnu, etilēna-oktēna kopolimēru un nano cinka oksīda kompozīciju struktūra un īpašības" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.phys. Māris Knite (RTU); profesors, Dr.sc.ing. Egils Plūme (LU); vadošais pētnieks, Dr.chem. Bruno Andersons (LV KĶI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 3.jūnijā plkst. 14.30 RTU Materiālzinātņu nozares Promocijas padomes "RTU P-18" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā

MĀRTIŅŠ VANAGS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Nanostrukturēta dzelzs oksīdu fotoanodu sintēze un īpašības, impulsa elektrolīzes un fotoelektrolīzes mehānismi" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis (RTU NĶI); profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis (LU CFI); asociētais profesors, Dr.habil.chem. Donāts Erts (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015. gada 4. jūnijā plkst. 15.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

GUNTARS PRĀNIS

aizstāvēs promocijas darbu "Rīgas misāles dziedājumi viduslaiku Eiropas gregorisko tradīciju kontekstā" mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phil. Mārtiņš Boiko, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors; Dr.hist. Andris Levāns, Heidelbergas Zinātņu akadēmijas un Heidelbergas Universitātes projekta "Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert" vadītājs; Dr.art. Ilze Liepiņa, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājaslapā www.jvlma.lv.

***

2015. gada 4. jūnijā plkst. 16.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 16/20, 215. telpā

ALEKSEJS UDAĻCOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: vadošais pētnieks, Dr.sc.comp. Modris Greitāns (EDI); profesors, Dr.phys. Edmunds Tamanis (DU); vadošais pētnieks, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapas http://www.rtu.lv/ sadaļā "Zinātne".

***

2015. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 RTU Mehānikas nozares promocijas padomes "RTU P-04" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6k, 302. telpā

GAĻINA HARJKOVA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Jānis Auziņš (RTU), profesors, PhD Jānis Vārna (LTU, Zviedrija), vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Jānis Andersons (LU Polimēru mehānikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv sadaļā "Zinātne".

***

2015. gada 8. jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ARMANDS ŠLIHTE

aizstāvēs promocijas darbu "Integrētā priekšmetiskās vides modelēšana: pieeja un rīku kopa topoloģiskā funkcionēšanas modeļa iegūšanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.ing. Artis Teilāns (Rēzeknes Augstskola); asociētais profesors Visente Garsija Diazs (Vicente Garsia Diaz) (Oviedo Universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

LLU Būvzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 23. februārī ĒRIKS KRŪMIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) būvzinātnes nozarē siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgi - nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 31.marta atklātā sēdē piešķīra BAIBAI IVULĀNEI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 31. martā ILONA GORŅEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures (antīkās literatūras) apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 2.aprīlī EUGENIUŠS SVITALA (Eugeniusz Świtała) aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 2.aprīlī LIENE BRIEDE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P-06 2015. gada 10. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ANDĪNAI SPRINCEI būvzinātnes nozarē, "Būvmateriālu un būvtehnoloģiju" un "Būvkonstrukciju" apakšnozarēs. Balsošanas rezultāti: par - 12 balsis, pret - 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 14.aprīļa atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - patoloģija MĀRIM SPERGAM. Balsošanas rezultāti: par -7, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozares Promocijas padome "RTU P-05" atklātā sēdē 2015. gada 16.aprīlī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu DMITRIJAM ANTONOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 17. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē EDMUNDAM BROKAM. Balsošanas rezultāti: par - 9 , pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 17. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē MĀRIM ONŽEVAM. Balsošanas rezultāti: par - 7 , pret - 1, nederīgi biļeteni - 1.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padome 2015.gada 17. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē EDMUNDAM BROKAM. Balsošanas rezultāti: par - 9 , pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 20.aprīļa atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - bioķīmija ALISEI SILOVAI. Balsošanas rezultāti: par -7, pret - 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 11-05-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS