LZA goda doktori

21-03-2015

Dr. h.c.hist. INTA DIŠLERE

Tukuma muzeja “Durbes pils” vadītāja INTA DIŠLERE veikusi ilggadīgus un ievērojamus Latvijas kultūras vēstures, Kurzemes novada apdzīvoto vietu sociālās un saimnieciskās vēstures pētījumus, apjomīgus un Latvijai, kā arī ārvalstu arhīvu materiālos balstītus ģenealoģijas, heraldikas, arhitektūras, mākslas un garīgās dzīves pētījumus, kas rezultējušies regulārās publikācijās Latvijas zinātnisko rakstu krājumos, muzeju tematiskajos izdevumos, kā arī apjomīgās monogrāfijās.

I.Dišlere ar īpašu rūpību un izziņas kvalitāti ir veikusi pētījumus muižu kā saimniecisku vienību izveides jautājumos. Saistībā ar kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un adaptāciju mūsdienu dzīves vajadzībām I. Dišlere savās publikācijās ir pievērsusi uzmanību muižu ansambļu būvvēstures, interjera tapšanas un muižu sociālās vēstures aspektu izziņai, kas ir būtiska laikmetu kultūrvēsturiskās panorāmas rekonstrukcijā.


Dr.h.c. hist. ĒVALDS VĒCIŅŠ

Ē.Vēciņš ir dzimis 1931. gadā. 1953. gadā beidzis LVU Ekonomikas fakultāti, strādājis PSRS Lauksaimniecības bankas Latvijas Republikāniskajā kantorī (1955 – 1959) un PSRS Valsts bankas Latvijas Republikāniskajā kantorī (1959 – 1991). Pēc tam līdz 1999. gadam bijis Latvijas Bankas prezidenta konsultants. Blakus tiešajam darbam Ē.Vēciņš, būdams arī kolekcionārs, kā autodidakts vairāk nekā 30 gadus ir plaši un dziļi pētījis Latvijas naudas vēsturi numismāta – bonista skatījumā. Ir sešu grāmatu autors (“Naudas lietas”’. Skaidrojošā vārdnīca, “Nauda Latvijā” (līdzautore K. Ducmane), “Nauda Latvijā XX gadsimtā” (katalogs, 1. – 4. sējums), aktīvi līdzdarbojies lata atjaunošanas projektos.

Powered by Elxis - Open Source CMS