TRĪS VĒRTĪGĀKĀS ATZIŅAS PĒC PHD APMAIŅAS STUDIJĀM SSE STOKHOLMĀ

21-03-2015

Studējot Latvijas universitātes Ekonomikas doktora studiju programmā, savā trešajā studiju gadā devos apmaiņas studijās un zinātniski pētnieciskajā praksē uz Stoklholmas Ekonomikas augstskolu Stokholmā, Zviedrijā (Stockholm School of Economics; Handelshögskolan i Stockholm). Aizsteidzoties notikumiem priekšā, uzreiz jāatklāj, ka uzskatu šo studiju laiku ārvalstīs par vienu no vērtīgākajiem periodiem savā personīgajā un profesionālajā izaugsmē, tāpēc zemāk dalīšos ar atziņām, kuras varētu būt noderīgas tiem, kuri vēl domā par savām PhD apmaiņas studijām ārvalstīs vai Post-Doc praksi kādā ārvalstu institūtā.


Dāvis Plotnieks, Latvijas Universitāte, Ekonomikas doktora studiju 4. kursa doktorants

Ārvalstu augstskolas izvēle

Ieguvumi no apmaiņas studijām ārvalstīs ir ļoti atkarīgi no tā, vai uzņemošā augstskola vai institūts ir specializējies pētniecības tēmās, kas interesē pašu doktorantu vai pētnieku. Savu izvēli plānoju gandrīz gada garumā, kad precizēju tēmas, kas mani interesē, un izpētīju labāko augstskolu un pētniecības institūtu piedāvājumu. Galu galā no vairāk kā 100 dažādām augstskolām un institūtiem biju atlasījis astoņus Eiropas augstskolu pētnieciskos institūtus. Tālāk notika individuālas sarunas ar katru no institūtiem, kur es sevi prezentēju kā pētnieku, kuram interesē kopfinansēšanas mehānismu pētniecība (crowdfunding). Pārrunājām iespējamo apmaiņu gan studiju, gan pētniecības projektu līmenī. Finālā saņēmu 3 piedāvājumus – no Londonas, Kopenhāgenas un Stokholmas, kuri mani patiešām interesēja augstskolu augstās reputācijas un studiju un pētnieciskā darba kvalitātes dēļ. Izvēlējos Stokholmas Ekonomikas augstskolu un tās institūtu SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) Zviedrijā, jo tajā man bija iespēja gan apmeklēt studiju kursus pie vieniem no labākajiem profesoriem Ziemeļeiropā, gan uzreiz uzsākt darbu lielbudžeta starptautiskā zinātnes projektā Sefrois, kas pēta sociālās uzņēmējdarbības fenomenu un tā finansēšanas aspektus 10 dažādās pasaules valstīs. Protams, kā papildus faktors jāpiemin arī tas, ka “Financial Times” reitingā Stokholmas Ekonomikas augstskola atzīta par labāko Ziemeļeiropā un Baltijas valstīs.

Galvenā atziņa, izvēloties ārvalstu studiju vai pētniecības vietu, ir šāda – ir skaidri jānodefinē savas pētniecības intereses. Tad jāuzrunā šīs tēmas labākie zinātnieki, kuri savus pētījumus publicē žurnālos ar visaugstākajiem citējamības indeksiem, un jādodas apmaiņas studijās vai praksē organizācijās, kur iespējams no viņiem mācīties.

Mācību un pētniecības process – specializācija, motivācija un izcila vide

Mācības Stokholmas Ekonomikas augstskolas doktorantūrā būtiski atšķiras no tā, ko biju pieredzējis dažādās Latvijas augstskolās. Pirmkārt jāpiemin zinātnisko semināru un lekciju kvalitāte. Katram profesoram ir sava specializācija, kurā viņš spēj sniegt ļoti detalizētas atbildes uz jautājumiem par lielākajiem zinātniskajiem izaicinājumiem un atklājumiem savā pētāmajā tēmā (piemēram, ienākumu nevienlīdzība, karteļu koruptīvie darījumi, starptautisko palīdzības programmu efektivitāte, uzņēmējdarbības ideju sākumstadijas finansēšana u.c.), kā arī būtiskākajām teorijām, modeļiem un autoritatīvākajiem pētniekiem šajā tēmā. Ņemot vērā straujo zinātnes attīstību, vienīgi šāda profesoru pieeja var nodrošināt studentam vai pētniekam piekļuvi pie aktuālāko un būtiskāko tēmas jautājumu kritiskas analīzes un iepazīšanas.

Otrkārt, būtiski atšķiras pētnieku ambīcijas un motivācija veikt pētījumus un prezentēt to secinājumus. Zinātniskajos semināros, kuros man bija iespēja iepazīt citu doktorantu darbu vai prezentēt savu pētījumu, galvenais uzsvars ir uz tēmas padziļinātu iepazīšanu, nevis formālu prezentācijas prasmju trenēšanu. Vidēji vienas prezentācijas ilgums katram doktorantam ir viena stunda, kur autors ne vien iepazīstina ar sava pētījuma rezultātiem, bet arī mēģina pierādīt sava pētījuma nozīmību izvēlētajā zinātnes virzienā pasaules mērogā. Viņš arī detalizēti pamato savu metodoloģiju un to, kāpēc tā vislabāk spēj izpētīt neskaidro jautājumu, kā arī pievienot iztrūkstošo zināšanu “puzles gabaliņu” pasaules mērogā. Šādos semināros ir iespēja ļoti padziļināti un kritiski paskatīties uz savu darbu no malas un ieraudzīt, ko tajā ir iespējams uzlabot, ņemot vērā tādu pieredzējušu pētnieku ieteikumus, kuri publicē savus pētījumus pasaules TOP 20 žurnālos ar augstākajiem citējamības indeksiem.

Treškārt, svarīga ir vide, kurā mācīties un strādāt. Stokholmas Ekonomikas augstskolai ir viena no plašākajām zinātniskajām bibliotēkām, kura nodrošina piekļuvi praktiski visiem TOP 100 sarakstā citētajiem vadībzinātnes, ekonomikas un finanšu zinātnes žurnāliem. Augstskolas iekšējais pagalms, kurš atrodas zem jumta, ir vide, kur studenti mācās 7 dienas nedēļā un dzīvība kūsā 14–16 stundas dienā. Citu profesoru un pētnieku pieejamība ļauj noskaidrot sev interesējošo jautājumu vai saņemt padomu iespējami īsā laikā. Viss mācību un pētniecības process ir kompakts un efektīvs, kas noris vienā ēkā Stokholmas pilsētas pašā centrā. Tas novērš iespējas nelietderīgi iztērēt laiku.

Galvenā atziņa, kas iegūta no studiju un pētniecības procesa, ir šāda – galvenais ir nevis darba kvantitāte, bet gan kvalitāte. Nav jēgas ieguldīt laiku un enerģiju, publicējot 5 dažādus zinātniskos rakstus gadā tādos zinātnisko rakstu krājumos, kas nav pat ietekmīgāko 30 000 vidū. Labāk koncentrēt savu enerģiju vienam rakstam gadā, kurš pievieno jaunas zināšanas starptautiskajā zinātnieku diskusijā par pētāmo tēmu un tiek publicēts kādā no TOP 100 zinātnes žurnāliem. Latvijas zinātnieku klātbūtne starptautiskajās zinātnieku diskusijās un publikācijas visaugstāk citētajos zinātnes žurnālos ir viens no retajiem veidiem, kā pārējai pasaulei apliecināt Latvijas zinātnes kvalitāti.

Sadarbība

Katras prestižākās un augstāk novērtētās augstskolas lielākā vērtība līdzās tajā pieejamajām zināšanām un domāšanas attīstīšanas iespējām ir arī augstskolas sadarbības tīkls. Stokholmas Ekonomikas augstskolai un SITE institūtam, kurā es praktizēju, ir ļoti laba sadarbība gan ar citu pasaules vadošo augstskolu pētniecības institūtiem, gan arī ar privāto sektoru. Liela daļa no profesoriem un pētniekiem SITE institūtā ir ieguvuši pieredzi kā pasniedzēji vai pētnieki pasaules prestižākajās universitātēs savā specializācijā, to skaitā arī tādās iestādēs kā London School of Economics, Harvard University, University of Cambridge, Energy Institute at Berkeley, Georgetown University, University of Rome II, University of Arizona, National Singapore University un citās. Šāds pētnieku sociālais kapitāls un personīgais sadarbības partneru tīkls paver ļoti plašas sadarbības iespējas un sniedz iespēju piekļūt pētniekiem, profesoriem un zinātnes projektiem no visas pasaules. Pavadot pusgadu Stokholmā, es iepazinos un dalījos pētniecības iestrādnēs ar profesoriem ne tikai no Zviedrijas, bet arī no ASV, Kanādas, Francijas, Beļģijas un Apvienotās Karalistes. Par šādām sadarbības iespējām pirms pāris gadiem pat īsti neuzdrošinājos sapņot.

Galvenā atziņa, uzsākot pētniecības gaitas, ir – paralēli savai pētamajai tēmai jāveido arī kontaktu un sadarbības partneru tīkls. Jo prestižāka augstskola, jo lielāka iespēja satikt un uzrunāt interesējošās nozares līderus un autoritātes un atrast vērtīgas un noderīgas sadarbības iespējas.

Novēlējums jaunajiem zinātniekiem

Noslēgumā varu tikai apstiprināt, ka šāda pusgadu ilga apmaiņa ir devusi ne tikai intelektuālu izaicinājumu un iespējas attīstīt savu pētījumu virzienu un kvalitāti līdz starptautiski atzītam līmenim, strādājot pie zinātniskajām publikācijām
ietekmīgākajos zinātnes žurnālos, bet arī paraudzīties kritiski uz savu līdzšinējo pieeju zinātnei un izpratni par to, kas ir kvalitatīvs pētījums.

Novēlu katram, kurš vēlas paplašināt savu redzesloku zinātnē vai pilnveidot savu akadēmisko karjeru, izmantot iespēju doties uz kādu no labākajām ārvalstu augstskolām, lai izaicinātu savus priekšstatus par zinātni un pētniecības kvalitāti, atklātu jaunus apvāršņus savā pētāmajā tēmā un paraudzītos uz pasauli sev apkārt ar citu “domāšanas cepuri” jeb skatu.


SSE ēkas jaunā ieeja

SSE augstskolas fasāde ar lauvas simbolu uz durvīm

SSE augstskolas iekšpagalms

SSE Doktorantu lekcija - doktorantu pētījumu prezentācijas, kas parasti ilgst 1h un kuru laikā tiek sniegts padziļināta un vērtīga atgriezeniskā saite no kolēģiem auditorijā

Pēdējā atjaunošana 21-03-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS