Aizstāvēšana

20-03-2015

2015. gada 7. aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 513. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

TOMS ĶIKUTS

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā (19. gs. 40. gadi–1914. gads)”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (LU); Dr. hist. Vija Daukšte (Latvijas Nacionālā bibliotēka); prof., Dr. hist., Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī: (Rīga, Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2015. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

NORA VANAGA

par tēmu “Politiskā griba stiprināt cilvēkdrošību ārpolitikā: Latvijas gadījuma izpēte”.

Recenzenti: Dr.sc.pol. Gunda Reire (biedrība “Latvijas Politologu biedrība”, Starptautisko pētījumu centra izpilddirektore); Dr.sc.pol. Marika Laizāne-Jurkāne (Baltijas Asamblejas ģenerālsekretāre); prof., Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte); prof. emeritus, PhD Stephen G. Walker, (Arizonas Valsts universitāte (School of Politics and Global Studies, Arizona State University), ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

DIDZIS KĻAVIŅŠ

par tēmu “Ārlietu ministriju pārveide Baltijas un Skandināvijas valstīs 2004.–2012.gadā”.

Recenzenti: Dr.sc.pol. Gunda Reire (biedrība “Latvijas Politologu biedrība”, Starptautisko pētījumu centra pētniece); Dr.phil. Einars Semanis (Latvijas Republikas Ārlietu ministrija); PhD Juris Pupčenoks (Marista Koledža (Marist College), ASV); prof., PhD Knud Erik Jørgensen (Orhūsas Universitāte (AArhus University), Dānija).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2015. gada 10. aprīlī plkst. 14.15 notiks RTU Promocijas padomes P–06 atklātā sēdē RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes sēžu zālē, Rīgā, Āzenes iela 16/20 promocijas darbu aizstāvēs

ANDĪNA SPRINCE.

Promocijas darba tēma: “Metodoloģija īpaši smalkgraudainu cementa kompozītu ilglaicīgo īpašību noteikšanai un plaisu attīstības izpētei” (“Methodology for determination of long–term properties and crack development research in extra fine aggregate cement composites”).

Recenzenti: asociētais profesors, Dr.sc.ing. Robertas Balevičius (Viļņas Gedimina tehniskā universitāte, Lietuva); eksperts, Dr.sc.ing. Bradley Justin Pease (COWI A/S, Dānija); profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un internetā RTU mājaslapas http://www.rtu.lv/ sadaļā “zinātne”.

2015. gada 10.aprīlī plkst. 15.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

MICHAEL TOEDT.

Tēma – “Klientu attiecību vadības loma viesnīcu biznesa pārdošanas apjomos”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte); profesors Dr. oec. Kārlis Ketners (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors Dr.rer.pol. Michael Schlesinger (Fuldas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 10. aprīlī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, telpā

INESE KLESTROVA

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas vecticībnieku manuskriptu grafiskā apdare”.

Recenzenti: asociētais profesors Aleksandrs Gavriļins (Dr.hist.), Latvijas Universitāte; docents Andris Priede (Dr. hist. eccl.), Latvijas Universitāte; eksperte Rūta Kaminska (Dr.art.), Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā lma.lv.

***

2015.gada 14.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MĀRIS SPERGA

aizstāvēs promocijas darbu “Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar nieru audzējiem”.

Oficiālie recenzenti: docents Dr.med. Arnis Āboliņš (RSU); docents Dr.med. Sergejs Isajevs (Latvijas Universitāte); asoc. profesore Dr.med. Ave Minajeva (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2015. gada 17. aprīlī plkst. 13:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JURĢIS GRŪBE

aizstāvēs promocijas darbu “Luminiscences procesi ar Er3+ aktivētā NaLaF4” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil.phys. Donats Millers, LU CFI; Dr. habil.sc.ing. Jānis Grabis, RTU; Dr.phys. Marina Popova, Krievijas Zinātņu akadēmijas Spektroskopijas institūts, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015. gada 17. aprīlī plkst. 15:00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

UĢIS GERTNERS

aizstāvēs promocijas darbu “Amorfo halkogenīdu virsmas foto inducētā modulācija” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil phys. Andrejs Cēbers , LU; Dr. habil. phys. Andris Ozols, RTU; Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders, Daugavpils Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2015.gada 20.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ALISE SILOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Oksidatīvā stresa rādītāju izmaiņas un korekcijas iespējas atsevišķu patoloģiju gadījumos”.

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Inese Mārtiņsone (RSU); Dr.chem. Dace Tirzīte (Latvijas Zinātņu akadēmija); profesors Dr.med. Arunas Savickas (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2015. gada 27. februārī piešķīra INGAI BLISKAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 27. februārī ŽANETE GARANTI aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2015. gada 27.februāra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē SVETLANAI SAVINAI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2015. gada 27.februāra sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē DARIUSAM SARGAUTIM,. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padome 2015.gada 3.martā, pamatojoties uz recenzentu Dr. habil. philol. Benedikta Kalnača, Dr. philol. Sandras Meškovas un Dr. philol. Ojāra Lāma atzinumu, diskusijas un aizklātās balsošanas rezultātiem (par – 9, pret – 1, nederīgi biļeteni – nav) nolemj: piešķirt ZITAI KĀRKLAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padome 2015.gada 3.martā, pamatojoties uz recenzentu Dr. philol. Ausmas Cimdiņas, Dr. philol. Maijas Burimas un Dr. philol. Valdas Čakares atzinumu, diskusijas un aizklātās balsošanas rezultātiem (par – 8, pret – 1, nederīgi biļeteni – nav) nolemj: piešķirt INGAI ŽOLUDEI filoloģijas doktora zinātnisko grādu literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

Powered by Elxis - Open Source CMS