Aizstāvēšana

6-03-2015

2015. gada 9. martā plkst. 12.30 Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēde, kurā

ILZE GUDRO

aizstāvēs promocijas darbu “Jēlādu konservēšana vakuumā zemā temperatūrā” (“Raw hide preservation using vacuum under low temperature”) inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Rīgas Tehniskā Universitāte, Dizaina tehnoloģiju institūta vadošā pētniece, Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedras profesore; Dr. Kestutis Beleska, Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Lietuva) Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes asoc. profesors; Dr.sc.ing. Sandra Muižniece–Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājaslapā www.rtu.lv.

Atvainojamies par iepriekš publicētā sludinājuma pieļauto kļūdu darba nosaukumā!

***

2015. gada 13. martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

HELENE ELLER.

Tēma – “Korporatīvā pārvaldība Eiropas (Alpu) kalnu tūrisma klubos”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.oec. Inga Vilka (Latvijas Universitāte); asoc.profesore Dr.sc.admin., Liga Peiseniece (Banku Augstskola); profesors Dr.oec. Johann Lachhammer (Augsburgas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 13. martā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

MARION TENGE.

Tēma – “Publiskās sociālās programmatūras platformas un lidostu organizāciju ekonomisko vajadzību nodrošināšana – sociālā kapitāla pieeja”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.oec. Inga Vilka (Latvijas Universitāte); profesore Dr.sc.administr. Ieva Brence (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola); profesors Dr.rer.pol. Lutz H Schminke (Fuldas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

Pedagoģijas zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde notiks 2015.gada 19.martā plkst.14.00 LU (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DMITRIJS KUĻŠS.

Temats: “Mācīšanās rezultātu pieeja formālajā otrās iespējas izglītībā”, “The learning outcomes approach in formal second chance education”.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Tatjana Koķe, RSU; prof. Baiba Briede, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2015. gada 20. martā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.administr.) aizstāvēs

CLAUDIA VAN DER VORST.

Tēma – “Lēmumu pieņemšanas analīze uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas izvēlei mazos un vidējos uzņēmumos vāciski runājošā reģionā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesors, Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte); profesore, Dr.oec. Ineta Geipele (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors Dr.oec. Johann Lachhammer (Augsburgas Augstskola, Vācija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 20.martā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA KUDEIKINA

aizstāvēs promocijas darbu “Kopīpašuma institūta problemātika darījumos ar nekustamo īpašumu”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.iur. Ivars Kronis (RSU); profesors Dr.iur. Aivars Endziņš (Biznesa augstskola “Turība”); asoc.profesore Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola “Turība”).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

2015. gada 23. martā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

AGNESE KISLINA

aizstāvēs promocijas darbu “Smēķēšanas izraisīto agrīno patoloģisko pārmaiņu novērtēšana plaušās un to saistība ar HOPS kandidātgēnu polimorfismiem” farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Ruta Muceniece, LU Medicīnas fakultāte; prof. Dagmāra Sprūdža, RSU Darba un vides veselības institūts; Dr. med. Maria – Lieselotte Mlynek - Kersjes, Institut für Pathologie, Moers, Vācija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 27. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

JURIS BURLAKOVS.

Tēma: “Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ar modificētām piedevām – smago metālu imobilizācija”.

Recenzenti: prof. Dr.sc.ing. Tālis Juhna, RTU; prof. Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, LU ĢZZF; prof. Dr.habil.sc.ing. Gintaras Denafas, Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2015. gada 27. martā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

OSKARS PURMALIS.

Tēma: “Kūdras humusvielas: to sastāvs un tā veidošanos ietekmējošie faktori”.

Recenzenti: prof. Dr. chem. Viesturs Kreicbergs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; asoc. prof. Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, LU ĢZZF; Ph.D. Viia Lepane, Tallinas Tehnoloģiskā Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2015.gada 31.martā plkst.10.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MARUTA PRANKA

aizstāvēs promocijas darbu “Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma individuālo un sociālo aspektu analīzē”.

Oficiālie recenzenti: docente Dr.sc.soc. Agita Lūse (RSU); asoc.profesore Dr.sc.soc. Baiba Bela (LU Sociālo zinātņu fakultāte); asoc.profesore Dr.med. Anita Villeruša (RSU Sabiedrības veselības fakultāte).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015. gada 31. martā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

LĪGA CIEMATNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Teikuma semantiskās un sintaktiskās struktūras attieksmes mūsdienu latviešu valodā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I. Koškins; Dr. habil. philol. L. Lauze; Dr. philol. A.Kuzņecovs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 31. martā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

BAIBA IVULĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Palīgnozīmē lietotu darbības vārdu sistēma latviešu valodā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I. Jansone; Dr. habil. philol. O. Bušs; Dr. philol. A. Vulāne.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015.gada 2.aprīlī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 416.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

LIENE BRIEDE

aizstāvēs promocijas darbu “Saistība starp matemātikas skolotāju mācīšanas pieejām un 9.klašu skolēnu matemātisko “es” ” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: doc. Dr.paed. Lolita Jonāne (Daugavpils Universitāte); asoc.prof., Dr.paed. Madis Lepiks (Tallinas Universitāte); asoc.prof., Dr. paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv.

2015. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē
(Dr.sc.administr.) aizstāvēs

GABRIELE ELISABETH HAHNE.

Tēma – “Ārējās kvalitātes kontroles ietekme uz kvalitāti auditorkompānijās”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Tatjana Volkova (Banku Augstskola); profesore Dr.sc.administr. Ieva Brence (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola); profesors Dr.rer.pol. Lutz H Schminke (Fuldas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 10. aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

CRISTOPHER ALEXANDER HOECKEL.

Tēma – “Personības tipu ietekme uz uzņēmējdarbības vadības lēmumu pieņemšanas efektivitātes rezultātiem”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Tatjana Volkova (Banku Augstskola); asoc.profesore Dr. oec. Agita Līviņa (Vidzemes Augstskola); profesors Dr.oec. Johann Lachhammer (Augsburgas Augstskola, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 16. aprīlī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

DMITRIJS ANTONOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana, vadība un novēršana” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors); Dr.sc.ing. Diāna Žalostība (RTU, Enerģētikas institūts, vadošā pētniece); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts, vadošais pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2015.gada 2.aprīlī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 416.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

EUGENIUSZ ŚWITAŁA

aizstāvēs promocijas darbu “Teachers’ values related to sustainable development in Polish and Latvian secondary schools” (Skolotāju vērtības saistībā ar ilgtspējīgu attīstību Polijas un Latvijas vidusskolās) pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: asoc. prof. Dr.PhD., Dz.Iliško (Daugavpils Universitāte); prof. Dr. paed. I.Žogla (Latvijas Universitāte); prof. Dr.paed.
K. Mulkahi (Carmel Mulcahy) Dublinas Pilsētas Universitāte

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 9. februārī RETS RENEMANIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 17.februāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu DIĀNAI ZANDEI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2015.gada 17.februāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu INNAI SOLOMATINAI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 18. februārī TOMS LEIKUMS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 2, nederīgi – nav.

***

2015. gada 24. februārī Arhitektūras nozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē piešķīra arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozarē ILZEI PAKLONEI. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 5, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – 2.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 26. februārī ILONA SKRINDA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS