Aizstāvēšana

6-02-2015

2015.gada 24. februārī plkst. 14.30 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 433. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 18 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklāta sēde, kurā

ILZE PAKLONE

aizstāvēs promocijas darbu “Vizuālais attēlojums Latvijas telpiskajā plānošanā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja, Dr.arch. J. Jākobsone; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, Dr.arch. J. Dambis un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Dr.habil.art. O. Spārītis.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem – > Promocijas darbi) un darbu RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2015. gada 27. februārī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 229. auditorija) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā

INGA BLISKA

aizstāvēs promocijas darbu “Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis” filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti: prof. Dr.habil.philol. Dace Markus (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); asoc. prof. Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Augstskola); prof. Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU interneta vietnē www.liepu.lv.

***

2015. gada 3. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDREJS STRATEIČUKS.

Tēma: “Latvijas alkohola tirgus un tā regulēšana”. Nozare – ekonomika, apakšnozare –Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Ērika Šumilo LU.; prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. LLU.; prof. Dr.oec. Ineta Geipele RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2015. gada 4.martā plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ILZE RADOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Multifaktoriālās dislipidēmijas un iedzimtās hiperholesterolēmijas ģenētisko riska faktoru noskaidrošana Latvijas populācijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD Mathias Rask–Andersen (Upsalas Universitāte, Zviedrija); Dr.biol. Dace Pjanova (LBMC); Dr.med. Valdis Pīrāgs (LU).

Ar darbu, sākot no 2015. gada 18.februāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

2015. gada 5. martā pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 10. telpā

RAITIS ŠMITS

doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Jauno mediju māksla. Saglabāšanas un reprezentācijas problemātika”.

Recenzenti: vadošā pētniece Stella Pelše (Dr.art), Mākslas vēstures institūts; pētnieks Artis Mednis (Dr.sc.comp), Elektronikas un datorzinātņu institūts; docente Līga Krūmiņa (Dr. philol.), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LMA bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulv. 13), LMA mājaslapā lma.lv.

***

2015.gada 9.martā plkst. 12.30 Rīgā, Āzenes ielā 18, 117.telpā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēde, kurā

ILZE GUDRO

aizstāvēs promocijas darbu “Jēlādu konservēšana vakuumā zemā temperatūrā” (“Raw hide preservation using vacuum under low temperature”) inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Rīgas Tehniskā Universitāte, Dizaina tehnoloģiju institūta vadošā pētniece, Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedras profesore; Dr. Kestutis Beleska, Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Lietuva) Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes
asoc. profesors; Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājaslapā www.rtu.lv.

***

2015.gada 11.martā plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IEVA ROZE

aizstāvēs promocijas darbu “Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvijas florā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Guntis Brūmelis (LU); Dr.silv. Inga Straupe (LLU); Dr.biol. Anna Mežaka (Rēzeknes Augstskola).

Ar darbu, sākot no 2015.gada 25.februāra varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2015. gada 12.martā plkst 15.00 Rīgā, P.Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTĪNE RUĢELE

Promocijas darba temats – “Pienrūpniecības atlikumu anaerobā pārstrāde un ražošanas atkritumu kompozītmateriālu izmantošana procesa uzlabošanai”.

Oficiālie oponenti: Dr.habil.chem. V. Kampars (RTU), Dr.sc.ing. K. Venslauskas (Lietuva, A. Stulginskis Univesritāte), Dr.biol. O. Mutere (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2015. gada 8. janvārī Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē NIKOLAJS BOGDANOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.) elektronikas un telekomunikāciju nozares datortehnika un tīkli apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes P–08 atklātā sēdē 2015. gada 8. janvārī NIKOLAJS PONOMARENKO aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskais grāds elektronikas un telekomunikāciju nozarē, elektronikas elementu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2015. gada 21. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības apakšnozarē JĀNIM KAULIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 22.janvārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – patoloģija ZANEI SIMTNIECEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2015.gada 22.janvārī IEVA KUNDZIŅA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2015.gada 23.janvārī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra LEO TRUKŠĀNAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datu apstrādes sistēmas un datortīkli. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 11, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 26.janvārī JEĻENA LONSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2015. gada 26.janvārī AIVARS STANKEVIČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts ekonomikas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2015.gada 2.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – psihiatrija MARIJAI RUSAKAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 26-02-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS