Aizstāvēšana

8-01-2015

2015. gada 21. janvārī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

JĀNIS KAULIŅŠ.

Tēma: “Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmas”.

Recenzenti: asoc. prof. Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis, LU ĢZZF; Dr. geogr. Jānis Brizga; prof. PhD Mart Külvik, Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte, Lauksaimniecības un vides zinātnes institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2015.gada 22.janvārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZANE SIMTNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Operētu aizkuņģa dziedzera vēžu prognostiskie faktori”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Dr.med. Simona Doniņa (RSU); veterinārais patologs Dr.med.vet. Ilze Matīse van Houtana (BIOR eksperte); asoc.profesore Dr.med. Ave Minajeva (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 26.janvārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

JEĻENA LONSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos” ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: vadošā pētniece Dr.oec., Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte); prof. Dr.oec., Iveta Mietule (Rēzeknes Augstskola); prof. Dr.habil., Marzena Piotrowska–Trybull (National Defence University of Warshaw, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2015.gada 26.janvārī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

AIVARS STANKEVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā” ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: vadošā pētniece Dr.oec., Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte); prof. Dr.oec., Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte); prof Dr.h.inž. Bartošs Mickevičs (Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2015.gada 2.februārī plkst.16.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

MARIJA RUSAKA

aizstāvēs promocijas darbu “Akūtu un transitorisku psihotisku traucējumu dinamiskā attīstība, diagnostiskas un ārstēšanas īpatnības Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Ināra Logina (RSU); asoc.profesors Dr.med. Vladimirs Kuzņecovs (LU); profesore Dr.med. Virginija Adomaitiene (Kauņas medicīnas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2015.gada 9.februārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

RETS RENEMANIS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas onkoloģijas sistēmas sociāli ekonomiskais izvērtējums Eiropas reģionu kontekstā”, ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: pētniece Dr.oec., Oksana Ruža (Daugavpils Universitāte); asoc.prof. Dr.med., Santa Purviņa (Rīgas Stradiņa universitāte); prof. Dr.habil.oec., Voicehs Kosiedovskis (Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2015. gada 18. februārī plkst. 14.00 LLU Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. telpā, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē aizstāvēs

TOMS LEIKUMS

par tēmu “Vienotu dokumentu vadības sistēmu pamatprincipu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm”.

Oficiālie recenzenti: promocijas padomes recenzents: Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF docents; Latvijas recenzents ārpus promocijas padomes: Dr.sc.ing. Oksana Ņikiforova, RTU profesore; ārzemju recenzents: Ph.D. Bogdan Oancea, professor “Nicolae Titulescu” University of Bucharest (Rumānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015. gada 23. februārī plkst. 12.00 LLU Būvzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKS KRŪMIŅŠ

par tēmu “Siltumenerģijas patēriņš publiskās ēkās”.

Recenzenti: Dr.phys. Uldis Gross, asoc. prof., LLU Fizikas katedras vad.; Dr.sc.ing. Andris Jakovičs; asoc. prof., LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas vad.; Dr.sc.ing. Hendriks Volls, prof., Tallinas Tehnoloģiskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2015.gada 27.februārī plkst. 14.00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

SVETLANA SAVINA

aizstāvēs promocijas darbu “Daudzprofilu uzņēmumu procesu orientēta finanšu vadības sistēma stratēģisko mērķu sasniegšanai” doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis (RISEBA); prof., Dr.oec. Svetlana Saksonova (LU); prof., Dr. Kiril Todorov Nacionālās un Pasaules Ekonomikas Universitāte, Bulgārija.

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2015.gada 27.februārī plkst. 16.00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DARIUS SARGAUTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Pētniecības un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai” doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Andra Zvirbule – Bērziņa, Dr.oec., Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore  (Latvija); Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec., Rīgas Tehniskās universitātes profesore (Latvija); Enn Listra, PhD, Tallinas Tehnoloģiju universitātes profesors (Igaunija).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un Banku augstskolas bibliotēkā, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā.

***

2015. gada 3. martā plkst. 14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ZITA KĀRKLA.

Temats: “Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960–2010)”.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs (Liepājas Universitāte, LU LFMI); Dr.philol. Sandra Meškova (Daugavpils Universitāte); Dr. philol. Ojārs Lāms (Latvijas Universitāte, HZF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2015. gada 3. martā plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA ŽOLUDE.

Temats: “Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu literatūrā”.

Recenzenti: Dr. philol. Ausma Cimdiņa (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte); Dr. philol. Valda Čakare (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 2.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – onkoloģija ALEKSANDRAM DERJABO. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2014.gada 3.decembrī atklātā sēdē LLU Meža fakultātes doktorantam JĀNIM PĒTERSONAM piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža darbu un tehnikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2014. gada 4. decembrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē “Muzikoloģija” IEVAI GINTEREI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome RTU P–11 2014.gada 5.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) IGORAM ŠITVJENKINAM zinātnes nozarē “Materiālzinātne”, tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU elektrotehnikas nozares promocijas padome P–14 2014. gada 10. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu “Elektriskās mašīnas un iekārtas” apakšnozarē LUDMILAI LAVRINOVIČAI. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2014. gada 12. decembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, vides pārvaldības apakšnozarē ANDIM ZĪLĀNAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Promocijas padome 2014. gada 12. decembrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnes apakšnozarē “Muzikoloģija” IEVAI TIHOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 16.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – otorinolaringoloģija DIĀNAI RAUMANEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 16.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – traumatoloģija un ortopēdija RUTAI JAKUŠONOKAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 16. decembrī INESE PAKLONE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS