Profesoram Benjamiņam Treijam - 100

15-08-2014

Pārpublicēts no LLU portāla (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11099)
Autore: Lana Janmere 

Benjamiņš Treijs (1914-2002) bija ievērojams ekonomikas profesors un zinātnieks, kura vārdā LLU nosaukta balva izcilākajiem ESAF doktoriem. Šogad 16. augustā profesoram aprit 100 gadu jubileja. Lai gan Treija kungs jau aizgājis aizsaulē, viņa devums ekonomikas zinātnei ir nenovērtējams un dzīvs vēl šodien.

Treiju dzimtas saknes meklējamas Tirzas pagastā Vidzemes augstienes austrumu daļā. Benjamiņš piedzima Ādolfa un Anastasijas Treiju ģimenē 1914.gada 16.augustā Samaras guberņā Krievijā, kur darbā pēc skolas beigšanas bija norīkots viņa tēvs. 1922. gadā Benjamiņa ģimene atgriezās Latvijā, savas dzimtas mājās Dakaros.

Beidzis Cesvaines valsts ģimnāziju (1931), LU Tautsaimniecības fakultāti (1937). Kļuvis par Ekonomikas zinātņu doktoru (1972), un 1992. gadā - ekonomikas zinātņu habilitēto doktoru.

Darba dzīve profesoram bijusi ļoti plaša: LVU Ekonomikas fakultātes docents, dekāna vietnieks un katedras vadītājs (1940-1941; 1944-1957), LPSR ZA Ekonomikas institūta Lauksaimniecības optimālās plānošanas nodaļas vadītājs, direktora vietnieks (1958-1973), LLA Lauksaimniecības ekonomikas fakultātes lauksaimniecības ražošanas vadīšanas katedras profesors (1973-1989), Ekonomikas katedras profesors (1990-1993), LLU profesors emeritus (no 1994.gada), valsts emeritētais zinātnieks (no 1997.gada), LZA Goda loceklis (1990), LLMZA Goda loceklis (1994), LPSR Valsts prēmija (1972), LPSR Nopelniem bagātais zinātniskais darbinieks (1984).

Profesoram bija izcili panākumi jauno zinātnieku audzināšanā un vadījis 15 zinātņu kandidātu un 3 habilitēto doktoru disertāciju izstrādi - t.sk. Baibai Rivžai, Īrijai Vītolai, Aleksandram Gailumam, Ludmilai Bandevičai u.c.

Akadēmiķe Baiba Rivža grāmatā Benjamiņš Treijs - cilvēks un zinātnieks (2004) raksta: "Profesors Benjamiņš Treijs. Manas disertācijas zinātniskais vadītājs, mans Skolotājs. Tādā nozīmē, ka vecāki man ir devuši dzīvību, bet Skolotājs - spārnus". Un vēl "...katrs zinātniskais raksts sākās ar smalki izstrādātu plānu, kas tika rakstīts uz lielām lapām un tad no visām pusēm papildināts, līdz ieguva galīgo apveidu. Tātad visu pārdomāt vēlreiz un vēlreiz." Viņa skolnieki vārdus Profesors un Skolotājs vienmēr raksta ar lielo burtu.

Pieminot B.Treija mūža devumu Latvijai, ar 2007.gada decembri Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte iedibina Benjamina Treija balvu ekonomikā (http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=679), kuru piešķir jaunajam zinātņu doktoram par izstrādātu un aizstāvētu promocijas darbu. Balvas piešķiršanas mērķis ir veicināt ekonomikas zinātnes attīstību valstī. Balvas iedibinātājs un mecenāts ir profesora mazdēls Nils Treijs. Cienot profesora devumu, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē ir izveidota B.Treija vārdā nosauktā auditorija (214.auditorija)

B. Treija balvas laureāti:

2008. gadā      Modrīte Pelše "Sociālā kapitāla attīstības iespējas Zemgalē";

2009. gadā      Inta Slavinska "Loģistika reģionu attīstībai";

2010. gadā      Ligita Bite "Darba vides kvalitāte un tās vadīšana Latvijas reģionu uzņēmumos";

2011. gadā      Romēna Šulca "Latvijas pašvaldību iekšējā audita sistēmas attīstības iespējas";

2012. gadā      Gunta Grīnberga-Zālīte "Klientu orientētu izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana lauku konsultāciju centros"; Anda Grīnfelde "Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos";

2013. gadā      Vladislavs Vesperis "Reģionālās attīstības novērtēšana"; Līga Brūniņa "Erozijas ietekme uz piejūras reģiona attīstību";

2014. gadā      Skaidrīte Dzene "Ilgtspējīga patēriņā perspektīvas Latvijā"; Ilze Latviete "Eiropas Sociālā fonda finansējums labklājības nozarē Latvijas reģionos".

Visu savu mūžu profesors bija pieradis strādāt, turklāt intensīvi un radoši. Viņš nebaidījās būt viņš pats. Profesora īpašā tolerance un taktiskais dzīves skatījums, erudīcija un inteliģence saistīja visu paaudžu un amatu cilvēkus. LZA akadēmiķa, profesora un valsts emeritētā zinātnieka Benjamiņa Treija skola, izaudzinātie zinātnieki turpina un turpinās vairot viņa pienesumu Latvijas agrārajā zinātnē un tautsaimniecībā kopumā.

16. augustā profesora mazdēls Nils Treijs kopā ar profesori Baibu Rivžu un profesora B. Treija bijušajiem doktorantiem un piemiņas balvas laureātiem Tirzas kapos atklās pieminekli Benjamiņa Treijam.


Profesora Benjamiņa Treija bijušie studenti un laureāti kopā ar profesora mazdēlu Nilu Treiju 16. augustā Tirzas kapos pie jaunatklātā B.Treija pieminekļa.

Pēdējā atjaunošana 18-08-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS