Aizstāvēšana

6-06-2014

2014.gada 20.jūnijā pulksten 13.00 Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P–12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILMĀRS BODE

par tēmu “Sadales gāzesvadu sistēmu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodoloģija”.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Vladimirs Tarasenko (Vladimiras Valsts universitāte, Krievija), Dr.phys. Gunta Šlihta (Fizikālas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

 

***

2014.gada 20.jūnijā pulksten 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P–12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GAĻINA STANKEVIČA

par tēmu “Telpu klimata iespaids uz energoefektivitāti un produktivitāti biroju ēkās”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Uldis Iļjins (Latvija Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Gaļina Kaškarova (Fizikālas enerģētikas institūts)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2014. gada 26. jūnijā plkst. 15.30 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (130. aud.), Rīgā, Lomonosova ielā 1,

JOERG KUNDLER

aizstāvēs promocijas darbu “Uzturēšanas un tehniskā servisa modeļa izstrādes metodoloģija gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzējam” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Irina Jackiva (TSI, profesore); Dr. habil. sc. ing. Jonas Stankunas (Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes, profesors, Lietuva); Dr. sc. ing. Vadims Stroitelevs (VAS “Latvijas gaisa satiksmes”, nodaļas vadītājs).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1.

***

2014. gada 27. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 117. telpā promocijas darbu arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai
ainavu arhitektūras apakšnozarē aizstāvēs

Mg. arch. MADARA MARKOVA.

Tēma: “Latgales dievnamu ainava”.

Recenzenti: Marija Ignatieva – Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, ainavu arhitektūras profesore; Karsten Jørgensen – Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte, profesors; Kine Halvorsen Thorén – Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte, profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2014. gada 27. jūnijā plkst. 10.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 16/20, 437. telpā

VADIMS BISTROVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Zemu izmaksu integrētu GPS/IMU zemes transportlīdzekļu navigācijas sistēmu veiktspējas palielināšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Modris Greitāns (EDI); profesors, Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins (TSI); asoc. profesors, Dr.sc.ing. Viktors Boicovs (ISMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2014. gada 27. jūnijā 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

INGA STANGAINE

aizstāvēs promocijas darbu “Pirmsskolas vecuma bērna dialogrunas attīstība rotaļā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (pirmsskolas) pedagoģijā.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Emīlija Černova (Latvijas Universitāte), profesore Dr. paed. Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte), profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2014. gada 27. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 117. telpā promocijas darbu arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē aizstāvēs

Mg. arch. NATALIJA ŅITAVSKA.

Tēma: “Baltijas jūras piekrastes ainavu identitāte Latvijā”.

Recenzenti: Zviedrijas Dzīvības zinātņu universitātes profesore Maria Ignatjeva; Adnan Menderes universitātes assoc.profesore Zõhre Polat (Turcija); Zviedrijas Dzīvības zinātņu universitātes profesors Per Berg.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2014. gada 27. jūnijā 14.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

DAGNIJA VIGULE

aizstāvēs promocijas darbu “Pirmsskolēna gribas īpašību veidošanās darbībās ar rotaļlietām” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (pirmsskolas) pedagoģijā.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Emīlija Černova (Latvijas Universitāte), profesore Dr. paed. Anita Līdaka (Liepājas Universitāte), profesore Dr. paed. Anita Petere (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2014. gada 30. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

VIKTORIJA ZAGORSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Siltuma režīma nodrošināšana zīdējsivēnu novietnēs” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: LZA īstenais loceklis, Fizikālās Enerģētikas institūta profesors Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.sc.ing. Juris Priekulis; Lietuvas Aleksandras Stulginskis universitātes asociētais profesors Dr.sc.ing. Algirdas Jasinskas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2014.gada 30.jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Āzenes ielā 18, 117.telpā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēde, kurā

SVETLANA VIHODCEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Nanolīmenī modificētu tekstiliju sortimenta paplašināšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Arnis Treimanis, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vad. pētnieks; Dr. sc. ing. Rimvīds Milašus, Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesors (Lietuva); Dr. sc. ing. Ināra Helēna Konošonoka, Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūta vad. pētniece; Dr. habil. chem. Valdis Kampars, Rīgas Tehniskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbiem var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājaslapā www.rtu.lv.

***

2014.gada 30.jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

SIGNE ENKUZENA

aizstāvēs promocijas darbu “Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Dr.oec. Andra Zvirbule–Bērziņa, LLU; prof. Dr.oec. Elīna Gaile–Sarkane, RTU; Dr.oec. Alex Avramenko, Abertay Biznesa skola, Skotija, Lielbritānija.

Ar promocijas darbu var iepazīties Banku augstskolas bibliotēkā, Rīgā, Valdemāra ielā 161, 303. telpā un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.ba.lv.

***

2014. gada 30. jūnijā, plkst. 15.00, RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes RTU “P–01” atklātajā sēdē Rīgā, P.Valdena 3, 272. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KASPARS TRASKOVSKIS

par tēmu “Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības”.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis (Latvijas Universitāte), asociētais profesors, Dr.chem. Edgars Sūna (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), vadošais pētnieks, Dr.chem. Aivars Krauze (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā www.rtu.lv.

***

2014.gada 30.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DAIGA BAUZE

aizstāvēs promocijas darbu “Autiskā spektra traucējumu ģenētiskie aspekti”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr. med. Edvīns Miklaševičs (RSU); Dr.biol. Inna Iņaškina (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); profesors Dr.med. Manfred Wolfersdorf (Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 2.jūlijā plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANTA RUTKOVSKA

par tēmu “Augājs kā pilsētvides indikators Daugavpilī”.

Recenzenti: Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU); Dr. biol. Anita Osvalde (LU BI); Dr.silv. Inga Straupe (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

2014. gada 2.jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MĀRIS NARTIŠS

par tēmu “Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļlatvijas un Vidusgaujas zemienēs Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā”.

Recenzenti: Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU); Dr. habil. geogr. Algimantas Česnulevičius (Faculty of Natural Sciences, Vilnius University); Dr.geol. Ilze Vircava (Tartu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa) divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

***

2014.gada 2.jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MUDĪTE RUDZĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Gunta Spriņģe (Latvijas Universitāte); Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts)

Ar darbu, sākot no 2014.gada 17. jūnija varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2014.gada 2.jūlijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LINDA PIEKUSE

aizstāvēs promocijas darbu “Endobiotiķu un ksenobiotiķu metabolism iesaistīto enzīmu kodējošo gēnu polimorfismi hroniska C–vīrushepatīta un akūta toksiska hepatīta gadījumā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr. habil. med. Ludmila Vīksna (RSU); Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs); profesors Dr.med. Alvidas Laiškonis (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2014.gada 3.jūlijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

MĀRIS ANDŽĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Drošībiskošanas loma reģionālās drošības kompleksu noteikšanā: Baltijas valstu gadījums (2004.–2013.gads)”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.sc.pol. Andris Sprūds (RSU); docents Dr. sc. pol. Toms Rostoks (LU); Dr.hist. Kārlis Daukšts (Baltijas Starptautiskā akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 14.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā biomehānika, sirds ķirurģija MĀRTIŅAM KALĒJAM. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padome 2014.gada 15.maijā atklātā sēdē piešķīra LR farmācijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – klīniskā farmācija INGAI URTĀNEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2014. gada 16. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg. sc. ing. AIVARS BIRKAVS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, atturas – nav.

***

2014.gada 16.maijā.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ĢIRTAM STRAZDIŅAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datu apstrādes sistēmas un datortīkli. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 10, nepiešķirt – nav, nederīgs biļetens – 1.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 19.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – neonatoloģija ILZEI KREICBERGAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozares Promocijas padome “RTU P–05” atklātā sēdē 2014. gada 22. maijā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu RENĀTEI VARFOLOMEJEVAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 23. maijā ZANE BULDERBERGA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 23. maijā BIRUTA PŪLE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2014.gada 26.maija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu JAĻENAI HARLAMOVAI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 26.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – zobārstniecība LAURAI NEIMANEI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 11-06-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS