Aizstāvēšana

28-03-2014

2014.gada 4. aprīlī plkst. 14:30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 243. auditorijā notiks LU Matemātikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu matemātikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGARS GEDROICS.

Temats: “Matemātiskās fizikas problēmu ar periodiskiem robežnosacījumiem matemātiskā modelēšana”.

Recenzenti: Andrejs Koliškins (Dr.math., RTU); Uldis Strautiņš (Dr.math., LU); Arvet Pedas (Dr. math., Tartu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 203.telpā.

***

2014.gada 4. aprīlī plkst. 16:00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 243. auditorijā notiks LU Matemātikas zinātnes nozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā promocijas darbu matemātikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

TABITA BOBINSKA.

Temats: “Matemātiskie modeļi un to risinājumi sarežģītas formas apgabaliem”.

Recenzenti: Jānis Rimšāns (Dr.math., Liepājas Universitāte); Jānis Cepītis (Dr.math. LU); Juris Roberts Kalniņš (Dr. habil. phys, Ventspils Augstskola)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 203.telpā.

***

2014. gada 11. aprīlī plkst. 11.00 Biznesa augstskolā Turība Rīgā, Graudu ielā 68, A217. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Pastāvīgās promocijas padomes komunikācijas zinātnē atklātā sēde, kurā

RENĀTE CĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas dokumentālā kino komunikatīvo funkciju transformācija (1944–1990)”.

Oficiālie recenzenti: Dr. phil. Jāko Lehtonens (Jaakko Lehtonen) (Biznesa augstskola Turība), Dr. sc. inf. Sergejs Kruks (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr. hist. Vita Zelče (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā Rīgā, Graudu ielā 68 un Biznesa augstskolas Turība mājaslapā http://www.turiba.lv/lv/bizness–zinatne/izstradatie–promocijas–darbi–un–kopsavilkumi/414/.

***

2014.gada 11.aprīlī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARIJA BAMBUĻAKA.

Promocijas darba tēma “Epizodisko notikumu emocionālās valences ietekme uz etnisko attieksmju implicīto mērījumu rādītājiem”.

Recenzenti: Dr. psych. Malgožata Raščevska, Latvijas Universitātes profesore; Dr. psych. Albinas Bagdonas, Viļņas Universitātes profesors; Dr. habil. psych. Māra Vidnere, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2014.gada 11.aprīlī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ŠAPLAVSKA.

Promocijas darba tēma “Dzīves izturības mērījumi ar eksplicītām un implicītām metodēm (ar risku saistīto profesiju pārstāvjiem)”.

Recenzenti: Dr. psych. Larisa Brokāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes asoc.profesore; Dr. psych. Danguole Beresnevičiene, Viļņas Universitātes Starptautiskās Biznesa skolas profesore; Dr. psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitātes asoc. profesors.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1–303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2014.gada 15.aprīlī plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANATOLIJS KRIVIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Korupcijas novēršana un apkarošana publisko iepirkumu jomā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Dr.iur. Marina Sumbarova (RSU); profesors Dr.iur. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskola “Turība”); dekāns Dr.iur. Jānis Teivāns–Treinovskis (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 15.aprīlī plkst. 12:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARUTA LUDĀNE.

Temats: “Sakarības starp stresa pārvarēšanas pašefektivitāti, pārliecību par taisnīgu pasauli, darba zaudējuma kognitīvo novērtējumu un depresiju bezdarbniekiem, kas vecāki par 45 gadiem”.

Recenzenti: profesors PhD Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitāte; docents Dr. psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte; prof. PhD. Alfredas Laurinavicius, Mykolas Romeris Universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2014. gada 15.aprīlī plkst. 14.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA HARLAMOVA.

Temats: “Negatīvo pārliecību saistība ar posttraumatisko stresa traucējumu un panikas lēkmju izpausmēm”.

Recenzenti: profesors PhD Ivars Austers, Latvijas Universitāte; docente Dr.psych. Natālija Ivanova, SPPA; prof. Ph.D Juris G. Draguns, Pensilvānijas Valsts Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2014. gada 17.aprīlī 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

BAIBA BRIGMANE

aizstāvēs promocijas darbu ,,Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijā.

Recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Tatjana Koķe ( Latvijas Universitāte), profesors Dr. paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks, (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv.

***

2014. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

EDMUNDS VEIZĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Pusaudžu vērtību attīstība hip–hop kultūras deju skolā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (dejas) pedagoģijā.

Recenzenti: asoc. profesore Dr. paed. Andra Fernāte (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija), profesore Dr. paed. Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte), profesore Dr. paed. Rita Spalva (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv.

***

2014. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

SVETLANA BERJOZKINA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Augstsprieguma elektrolīniju optimizācijas paņēmieni” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Inga Zicmane (asoc.prof., RTU); Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs (Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs, Fizikālās enerģētikas institūts); Dr.sc.ing. Andrejs Svalovs (ALSTOM, Elektrisko sistēmu izpētes vecākais inženieris, Šveice).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2014. gada 17. aprīlī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

ROMĀNS PETRIČENKO

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Energosistēmas viedas automātikas analīze un sintēze” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors), Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva (Enerģijas resursu laboratorijas pētniece, Fizikālās enerģētikas institūts); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūta vadošais pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2014. gada 22. aprīlī plkst. 14.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 202. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ANASTASIJA VEDELA.

Temats: “Mīts par Tristānu un Izoldi 20. gs. pirmās puses krievu literatūras kontekstā”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Sigma Ankrava; Dr.philol. Anna Stankeviča; Dr.ph. Marco Caratozzolo.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2014. gada 22. aprīlī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 202. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

RENĀTE KĀRKLIŅA.

Temats: “Svētā grāla mīta elementi – metavēstījuma veidošanas līdzeklis kriptovēstures romānos”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Janīna Kursīte – Pakule; Dr.philol. Maija Burima; Dr.philol. Zigfrīda Frīde.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2014. gada 24. aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ZANE VINCĒVIČA – GAILE.

Temats: “Vides apstākļu ietekme uz mikro– un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā”.

Recenzenti: prof. Dr.habil. chem. Andris Zicmanis, LU ĶF; Dr. chem.Vadims Bartkevičs, BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vad.; prof. Stenlijs Lutts (Stanley Lutts), Lēvenas Katoļu universitāte, Zemes un dzīvās dabas institūts (Catholic University of Louvain, Earth and Life Institute), Beļģija,

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2014. gada 24. aprīlī plkst. 12.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

DIĀNA ZANDBERGA

aizstāvēs promocijas darbu “Klavierfaktūras vēsturiski stilistiskā attīstība un tās izpausme latviešu mūzikā” mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.art. Jānis Kudiņš, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors; Dr.art. Valdis Muktupāvels, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors; Dr. Rūta Stanevičiūtė, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas asociētā profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājaslapā www.jvlma.lv.

***

2014.gada 24.aprīlī, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

SANITA PAVLOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu: “Videi draudzīgie jonu šķidrumi – (2–hidroksietil)amonija karboksilāti” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil. chem. Gunārs Duburs, Dr.chem. Valdis Kokars, Dr.chem. Mārtiņš Katkēvičs

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

***

2014.gada 25.aprīli pīkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

ANITA ZAĻAISKALNE.

Temats – “Pārmaiņu vadība profesionālās izglītības satura pilnveidošanā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Andrejs Geske; doc. Dr. administr. Gita Vērdiņa (BA); Dr. administr. Rūdolfs Kalvāns (LRIZM).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēka Rīga, Kalpaka bulvārī 4.

***

2014.gada 25.aprīlī plkst. 16:30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ARTŪRS SPROĢIS

aizstāvēs promocijas darbu “Domēnspecifisku rīku konfigurācijas valoda un tās realizācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. sc. comp. J.Bičevskis (LU); prof. Dr. sc. ing. O.Ņikiforova (RTU); Dr. sc. comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2014.gada 29.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JANA ŽODŽIKA

aizstāvēs promocijas darbu “Izmainīta maksts mikroflora: riska faktori un klātienes diagnostikas metodes grūtniecēm, kā arī alternatīvas ārstēšanas efektivitāte, nelietojot antibakteriālus līdzekļus grūtniecēm un pārējām sievietēm”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Juta Kroiča (RSU); profesore Dr.med. Aija Žileviča (Latvijas Universitāte); profesore Dr.med. Babill Stray-Pedersen (Norvēģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 30. aprīlī plkst. 1200 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ANDRIS PUNDURS

aizstāvēs promocijas darbu “Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība studiju procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (mūzikas) pedagoģijā.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts), profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv.

***

2014. gada 30. aprīlī plkst. 1400 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

JĀNIS MISIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (mūzikas) pedagoģijā.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija), profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padome 2014.gada 17.janvārī atklātā sēdē piešķīra medicīnas zinātņu doktora grādu internās medicīnas gastroenteroloģijas apakšnozarē AGNESEI RUSKULEI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 3.februārī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – diagnostiskā radioloģija MAIJAI RADZIŅAI. Balsošanas rezultāti: par -9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2014. g. 4. februārī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja JURIJS SPIRIDONOVS. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt - 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2014.gada 4.februārī RENĀRS LĪCIS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–06 2014. gada 7. februāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LĪGAI GAILEI būvzinātnes nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 0 balsis, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2014.gada 13. februāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu ĒRIKAI PIČUKĀNEI pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes promocijas padome 2014.gada 14.februārī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu politikas zinātnēs specialitātē – politikas teorija UNAI ALEKSANDRAI BĒRZIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 21. februārī JOLANTA VRUBĻEVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā, ekoloģijas apakšnozarē (Dr.biol.). Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2014.gada 25.februārī atklātā sēdē piešķīra SANDAI RAPAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares baltu valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2014.gada 25.februārī atklātā sēdē piešķīra AGNESEI DUBOVAI filoloģijas doktora zinātnisko grādu valodniecības zinātņu nozares ģermāņu valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 11-04-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS