Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas

10-01-2014

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Ķīmija

Aigars JIRGENSONS – dz. 14.09.1973. Dr.chem. (2000), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: organiskā sintēze un medicīnas ķīmija – jaunu zāļvielu izveidošana, sintēzes metodoloģija un dabasvielu sintēze.

7 promocijas darbu vadītājs (t.sk 4 aizstāvēti).

Publicētie darbi: 27 SCI žurnālu raksti, 18 ārzemju patenti.

Zinātniskie projekti: 3 starptautisku un 5 Ljas projektu vadītājs .

Pedagoģiskā darbība: 3 lekciju kursi RTU MLĶF (doktorantiem, maģistrantiem, bakalauriem). Vadītājs 8 maģistra un 9 bakalaura darbiem. Dalība RTU doktorantūras studiju programmā. Vieslekcija Parmas universitātē (Itālija).`

Organizatoriskā darbība: LOSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas izveidotājs un vadītājs.


Medicīna

Sandra LEJNIECE – dz. 26.11.1963., Dr.med. (1998), RAKUS Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas vadītāja, RSU profesore, RSU Doktorantūras nodaļas studiju programmas “Medicīna” vadītāja.

Zinātnisko pētījumu virzieni:

Vīrusu infekcijas un hematoloģiskās slimības; hroniska mieloleikoze, tās riska faktori un terapija; hroniskas limfoleikozes riska faktori; anēmijas; autologa un allogēna cilmes šūnu transplantācija; hemofilija.

Stažējusies 9 ārzemju pētniecības institūtos.

Publicētie darbi: 2 monogrāfijas, nodaļas 2 monogrāfijās; 23 publikācijas recenzētos izdevumos (t.sk. 13 starpt.), 6 vadlīnijas. 1 LR patents, reģistrētas 11 tehnoloģijas. >100 konferenču un kongresu tēzes un stenda referāti. 23 populārzinātniskas publikācijas.

Zinātniskie projekti: dalība 17 Latvijas (vadītāja – 3) un 1 starpt. projekta izpildē. Līdzdalība 12 klīniskos pētījumos.

Pedagoģiskā darbība: izstrādāts un ieviests apmācību cikls “Hematoloģija” RSU studentiem un rezidentiem.

Organizatoriskā darbība: Latvijas Hematologu asociācijas pr–ja, Sertifikācijas komisijas pr–ja; Baltijas valstu Hemofilijas Padomes prezidente (2006–2009), Ljas Pretvēža Apvienības prezidente (2004–2009). Daudzu starptautisku profesionālo biedrību locekle. Vairāku medicīnas žurnālu redkolēģiju locekle.

Atzinības: Ljas Sarkanā Krusta pateicības raksts, LR MK atzinības raksts, Ljas ārstu b–as Goda zīme “Tempus Hominis” u.c.


Fizika

Vjačeslavs KAŠČEJEVS – dz. 16. 03. 1978., Ph.D./Dr.phys.(2007), LU Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: elektronu kvantu stāvokļu manipulācija un kontrole cietvielu kvantu punktos; nelīdzsvara, daudzdaļiņu mijiedarbības un kvantu koherences efektu teorija nanoelektronikas ierīcēs un to izmantošana metroloģijā un datorzinātnē.

Publicētie darbi: H–indekss: 11, kopējais citējumu skaits (ISI Web of Science): 349; 28 raksti starp. citējamos žurnālos (no tiem 5 – Physical Review Letters), 4  raksti konferenču rakstu krājumos, 19 tēzes starpt. konferencēs.

Pedagoģiskais darbs: darba vadītājs 1 doktorantam, 3 maģistriem un 6 bakalauriem fizikā. Izstrādāti 3 lekciju kursi.

Zinātniskie projekti: projekta/grupas vadītājs: 1 EK 7. IP “SiAM” (2013–2016), 1 ERA–EURAMET Pētnieka izcilības grants (2013–2014) 1 LU (2009), 2 LZP (2009–2012, 2013–), un 1 ESF (2009–2012, LU Datorikas fakultāte) projekti; izpildītājs: EK 7. IP “Catherine” projekts (2008–2010, LU CFI).

Organizatoriskais darbs : doktorantūras skolas “Atomāro un nepārtrauktās vides ?zikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas skola” vadītājs (2011–), LZP eksperts teorētiskajā un cietvielu fizikā, LU Dabaszinātņu un matemātikas Izglītības centra padomes priekšsēdētājs. Recenzents žurnāliem Phys.Rev.Lett., Phys. Rev. B, New J.Phys., J.Phys.Cond.mat. u.c.

Starptautiskā sadarbība: kopīgas publikācijas ar 43 ārvalstu zinātniekiem no 19 institūcijām 11 valstīs. Vieszinātnieks Kalifornijas universitātē Berklijā, ASV (2009) un Physikalisch–Technische Bundesanstalt Braunšveigā, Vācijā (2007).

Atzinības: Pasaules Ekonomiskā Foruma balva “Young Scientists 2013” par inovatīvo ieguldījumu kvantu nanoelektronikas tehnoloģiju attīstībā, viens no 5  nozīmīgākajiem teorētiskās zinātnes sasniegumiem Latvijā (2008 un 2012, LZA); gada eksakto zinātņu pasniedzējs (2011, LU Studentu padome); 3 Ministru kabineta apbalvojumi par darbu ar talantīgajiem skolēniem (2010–2012), LR MK Atzinības raksts (2013).


Informātika

Kārlis ČERĀNS – dz. 21. 12. 1965., Dr.sc.comp. (1992), LU Datorikas fakultātes profesors un LU MII vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: bezgalīgu stāvokļu sistēmu algoritmiskā analīze, sistēmu modelēšana un modelēšanas rīku būve, semantiskās tehnoloģijas, bioinformātika.

Publicētie darbi: H–indekss: 12, kopējais citējumu skaits (Google Scholar): 1041; 36 zinātniskas publikācijas, t.sk. 4 raksti starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos, 28 raksti starptautisku konferenču rakstu krājumos (t.sk. 7 – SCOPUS datubāzē)

Pedagoģiskais darbs: vadīta 1 doktora disertācija, 10 maģistra un 14 bakalaura darbi datorzinātnēs. Izstrādāti vai būtiski pilnveidoti un vadīti 10 lekciju kursi, šobrīd aktīvi 4 lekciju kursi.

Zinātniskie projekti: projekta/grupas vadītājs: 2 ERAF: “Jaunas paaudzes sistēmu modelēšanas rīka izstrāde” (2006–2008), “Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem” (2011–2013); izpildītājs (atbildīgais par LV partnera dalību) zinātnes atbalsta projektos:1 ES 5.IP “IDEALIST–5FP” (2000–2004), 1 ES 6.IP “IST–WORLD” (2005–2007); izpildītājs VPP projektos (2006–2009, 2010–2013), izpildītājs LZP grantos (2001–2004,2005–2008, 2009–2010), LZP sadarbības projektā (2006–2009).

Organizatoriskais darbs : LU DF Datorzinātņu katedras vadītājs, LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes loceklis, LU datorzinātņu nozares doktorantūras padomes loceklis, LZP eksperts datorzinātnē un informācijas tehnoloģijās. Redkolēģijas loceklis Baltic Journal of Modern Computing. Konferenču CAV’96 un SWAT’06 programmu komitejas loceklis. LR Prokuratūras Neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu reģistra programmatūras izstrādes vadītājs.

Starptautiskā sadarbība: kopīgas publikācijas ar 9 ārvalstu zinātniekiem (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija). Atzinības: Academia Europaea jauno zinātnieku prēmijas laureāts 1995.g.


Politoloģija

Jānis IKSTENS – dz. 05.01.1970., Dr. sc. pol. ( 1997), LU Sociālo zinātņu fakultāte, profesors (2010), LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors.

Pētnieciskās intereses: Latvijas politisko partiju darbības analīze, vēlētāju uzvedības izpēte, politisko partiju finansējums, (arī Austrumeiropā), rīcībpolitika politisko partiju finansēšanā. Vadīti 3 promocijas darbi. Akadēmiskie kursi: 8, t.sk. Eiropas valstu politiskās sistēmas, politiskais process Latvijā, politikas teorija, ievads politikas zinātnē, vēlēšanu analīze u.c. Mg. nepilna laika studiju programma politikas zinātnē.

Publicētie darbi: vairāk nekā 30 akadēmiskās publikācijas, no kurām 9 atrodamas Thomson/Reuters datu bāzē, t.sk. 3 grāmatas, 5 mācību grāmatas, 35 raksti, 20 referāti starptautiskajās un Latvijas zinātniskajās konferencēs. (Founding Elections in Latvia. 1993 – 1995, Editor Sigma, 2011., Patronage and Party Development in Latvia, in: Laba pārvaldība, 2009., Public Finanse and Post – Communist Party Development, Ashgate Publishers, 2008). Vairāk nekā 80 rakstu periodikā par politiskajiem procesiem Latvijā un ārzemēs.

Kvalifikācijas celšana: Norvēģijas Agrārās ekonomikas pētījumu institūts, Varšavas universitāte.

Eksperts: OSCE/ODIHR vad. Ekspertu grupas dalībnieks, (2008 –), Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes dalībnieks (2007 –), LZP eksperts politoloģijā ( 2007 –).


Lauksaimniecības zinātnes / mežzinātne

Dainis Edgars RUŅĢIS – dz. 26.06.1972., PhD (2002, iegūts Sidnejas Universitātē Austrālijā, 2007.g. iegūtais grāds pielīdzināts Latvijā izsniegtajam doktora diplomam).

Zinātnisko pētījumu virzieni: meža koku populāciju ģenētiskās daudzveidības un to izcelsmes noteikšana ar molekulāro marķieru palīdzību, meža koku sugu adaptīvo pazīmju molekulāri ģenētiskā izpēte.

4 promocijas darbu vadītājs, 4 maģistra darbu vadītājs.

Zinātniskās publikācijas: 22 starptautisko publikāciju autors, tajā skaitā13 SCOPUS un ThomsonReuters datubāzēs iekļautas publikācijas, h=6.

Zinātniskie projekti: 4 programmas COST projektu vadības komitejas loceklis, ESF projekta konsultatīvās padomes loceklis, 4 Meža attīstības fonda projektu vadītājs, Meža nozīmes kompetences centra projekta, LZP sadarbības projekta, 2 Valsts pētījumu programmu, Latvijas un Baltkrievijas zinātniskās sadarbības līguma, 2 Lauku atbalsta dienesta projektu, 2 citu zinātnisku projektu izpildītājs. Kopš 2013.g. ir LZP projekta “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) molekulārās rezistences mehānismu izpēte” vadītājs, 2010. – 2012.gg. – ESF projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2 aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopība, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu” aktivitātes 3.2.vadītājs, u.c.

Organizatoriskā darbība: European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPRG) Latvijas Nacionālais koordinators, LZM Ģenētisko resursu padomes loceklis, LVMI “Silava” zinātniskās padomes loceklis.


Ilze SKRABULE
– dz. 22.03.1959., Dr.agr. (2003). Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Kartupeļu selekcijas grupas vadītāja, bioloģiskas lauksaimniecības pētījumu koordinatore, vadošā pētniece.

Zinātniskie pētījumu virzieni: jaunas Latvijas agroekoloģiskajiem apstākļiem piemērotas, dažāda agrīnuma un tipa šķirnes, kartupeļu audzēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos, kartupeļu bumbuļu noderība dažādam izmantošanas veidam.

Zinātniskās publikācijas: 3 monogrāfiju, 36 publikāciju autore (no tām SCOPUS– 6) citējamības indekss datu bāzē SCOPUS h=2.

Zinātniskie projekti: piedalījusies valsts pētījumu programmu izpildē, piemēram, no 2010.gada ir koordinatore programmas “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” Projektam Nr. 3.1. “Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām”. Piedalījusies ES fondu projektu izpildē – 2009. – 2012.gg. bijusi galvenā izpildītāja un vadošā pētniece projektā “Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”, ņēmusi dalību LZP finansēto pētniecisko projektu, tirgus orientēto pētījumu un LR Zemkopības ministrijas finansēto pētījumu projektu īstenošanā.

Organizatoriskā darbība: LZP eksperte lauksaimniecības zinātnē, LR ZM eksperte bioloģiskās lauksaimniecības sēklaudzēšanā, LR ZM eksperte kartupeļu grupā, Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības locekle, Eiropas kartupeļu pētniecības asociācijas locekle, Eiropas selekcijas pētnieku asociācijas locekle, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnes asociācijas locekle.

Turpinājums sekos

Pēdējā atjaunošana 10-01-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS