Aizstāvēšana

10-01-2014

2014. gada 28. janvārī, plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

TATJANA RUBINA

aizstāvēs promocijas darbu “Neviendabīga svarīguma bioķīmisko tīklu struktūras evolūcijas datormodelēšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģijas nozarē.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Oļegs Užga–Rebrovs, Rēzeknes Augstskolas profesors; DSc (Dr.habil.) Gaļina Merkurjeva, RTU profesore; PhD Dace Rukliša, University College London (Apvienotā Karaliste) pēcdoktorantūras zinātniskā asistente.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 30.janvārī, plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

INGARS REINHOLDS

aizstāvēs promocijas darbu: “Jauni viedie materiāli no multifāzu polimēru kompozīcijām, to fizikāli–mehānisko, deformatīvo un struktūras īpašību izmaiņas jonizējošā starojuma un magnētiskā lauka ietekmē” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil. sc.ing. Arnis Treimanis, Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

***

2014.gada 4.februārī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANGELIKA VORONOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.hab.biol. Īzaks Rašals (LU); PhD Gunārs Lācis (Latvijas Valsts Augļkopības institūts); PhD Agnese Kolodinska Brantestam (Ziemeļvalstu Ģenētisko resursu centrs, Zviedrija).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 21.janvāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2014. gada 4. februārī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIJS SPIRIDONOVS.

Tēma: “Latvijas ūdenssaimniecības attīstība Eiropas Savienības līdzfinansējuma kontekstā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Daina Šķiltere LU; prof. Dr.oec. Ivars Brīvers, BA; prof. Dr.oec. Natālija Lāce. RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2014.gada 5.februārī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DIDZIS USTUPS

aizstāvēs promocijas darbu “Plekstes (Platichthys flesus L) agrīno attīstības stadiju bioloģiskais raksturojums Baltijas jūras centrālajā daļā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: PhD. Tiit Raid (Igaunijas Jūras institūts, Igaunija); Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 22.janvāra, varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2014. gada 14. februārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē aizstāvēs

EVITA BADINA.

Promocijas darba tēma “Detektīvstāsts no Edgara Alana Po līdz Arturam Konanam Doilam”.

Recenzenti: prof. Dr. habil. philol. Sigma Ankrava (Latvijas Universitāte); prof. Dr. philol. Ausma Cimdiņa (Latvijas Universitāte). prof. Dr. philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūtā, Daugavpilī, Vienības ielā 13–323, DU Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2014. gada 14. februārī plkst. 15.30 Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē aizstāvēs

GAĻINA VASIĻKOVA.

Promocijas darba tēma “Borisa Žitkova romāns “Viktors Vavičs” 20. gadsimta 20. – 30. gadu krievu prozas kontekstā”.

Promocijas darba recenzenti: asoc. prof. Dr. philol. Pavels Lavriņecs (Viļņas Universitāte); prof. Dr. philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte); asoc. prof. Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūtā, Daugavpilī, Vienības ielā 13–323, DU Bibliotēkā Daugavpilī, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2014. gada 20. februārī pl.15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

MATĪSA KŪĻA

promocijas darbs: “Grafiskā dizaina mākslinieciskās kvalitātes programmatūras saskarnēs”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.soc. Rasa Šmite (LSU), Dr.art. Andris Teikmanis (LMA) Dr.art. Stella Pelše (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2014. gada 21. februārī plkst.10.30 Daugavpils Universitātē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 311.telpā notiks DU Bioloģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JOLANTA VRUBĻEVSKA.

Promocijas darba tēma “Ekoloģisko faktoru un personalitāšu ietekme uz putnu individuālo ģenētisko pielāgotību”.

Recenzenti: Dr. biol. Tatjana Zorenko (Latvijas Universitāte), Dr. biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte) un PhD Raivo Mänd (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU Bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2014. gada 21. februārī plkst.13.30 Daugavpils Universitātē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 311.telpā notiks DU Bioloģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE KIVLENIECE.

Promocijas darba tēma “Miltu melnuļu tēviņu terminālās investīcijas: metabolisms, personalitātes un imunitāte”.

Recenzenti: Dr. biol. Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte), Dr. biol. Nataļja Škute (Daugavpils Universitāte) un PhD. Toomas Tammaru (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU Bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

2014.gada 21.februārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridisko zinātņu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

RENĀTE FILA

aizstāvēs promocijas darbu “Eiropas Savienība kā tiesību subjekts: problēmas un risinājumi”.

Oficiālie recenzenti: Dr.iur. Ivars Kronis (RSU); Dr.habil.iur. Jānis Načiščonis (Biznesa augstskola “Turība”); Dr.iur. Algimantas Urmonas (Mukolas Romeris universitāte, Lietuva ).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 14. martā pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

SOLVITAS ZARIŅAS

promocijas darbs “Digitālās mākslas vizuālie aspekti informācijas tehnoloģiju attīstības kontekstā”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.soc. Rasa Šmite (LSU), Dr.phil. Jānis Taurens (LMA), Dr.art. Stella Pelše (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2013. gada 9. decembrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–22” atklātā sēdē ALEKSANDRS BOIKO aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Latvijas inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu “Transporta un satiksmes” nozares “Sauszemes transports un infrastruktūra” apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

2013. gada 16. decembrī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–22” atklātā sēdē VLADISLAVS TURKO aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Latvijas inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu “Transporta un satiksmes” nozares “Gaisa transports un infrastruktūra” apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

2013. g. 17. decembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –tirgzinība aizstāvēja JUSTS DIMANTS. Balsošanas rezultāti: piešķirt 7, nepiešķirt – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2013. gada 18.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē DĀVIM MEIKEM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2013. gada 18.decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ANDREJAM MORAM–JAROSLAVCEVAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2013. gada 20. decembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē KRISTĪNAI VEIDEMANEI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes promocijas padome 2013.gada 20.decembrī atklātā sēdē piešķīra doktora zinātnisko grādu politikas zinātnēs SIMONAI GURBO. Balsošanas rezultāti: par –4, pret – 0, nederīgi biļeteni – 2.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome “RTU P–09” 2013. gada 27.decembrī sēdē DENISAM ŠČEULOVAM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

 

Pēdējā atjaunošana 10-01-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS