Aizstāvēšana

19-09-2013

2013.gada 4. oktobrī, plkst. 14.00, RTU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā promocijas darbu inženierzinātņu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LIENE GRIGORJEVA

par tēmu “C–heteroatoms saites izveidošana luisa skābes katalizētās aliliskās aizvietošanas reakcijās”.

Recenzenti: Dr. chem. Māris Turks (RTU), Dr. habil. chem. Raimonds Valters (RTU), Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs (LOSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā www.rtu.lv/.

***

2013.gada 10.oktobrī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 102. telpā

JĀNIS JANSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Autotransporta mobilā bezvadu tīkla eksperimentālais un analītiskais pētījums” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Gunārs Lauks (RTU), profesors, Dr.sc.comp. Mihails Broitmans (EDI), profesore, Dr.sc.ing. Irina Jackiva (TSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un RTU mājaslapā www.rtu.lv.

***

2013. gada 10. oktobrī plkst. 17.45 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 102. telpā

ARTŪRS ĀBOLTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Sinhronizācija un izlīdzināšana daudznesēju sistēmām ar parametrisku modulāciju, balstītu uz vispārināto unitāro rotāciju” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Guntars Balodis (RTU), profesors, Dr.habil.ing. Andreas Ahrens (Vismāras augstskola, Vācija), vadošais pētnieks, Dr.habil.math. Aivars Lorencs (EDI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2013. gada 18. oktobrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

INĀRA KANTĀNE.

Temats – “Latvijas mazo uzņēmumu vadīšanas īpatnības”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr. habil. oec. Grigorijs Oļevskis; Dr.oec. Konstantīns Didenko (RTU); Dr.oec. Ligita Šimanskiene (Lietuva, Klapēdas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013.gada 21.oktobrī plkst.15.30 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ĢIRTS ŠALMS

aizstāvēs promocijas darbu “Kaulaudu aizvietojošo biomateriālu integrācija atrofiska augšžokļa mugurējā daļā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dr.med. Ilze Akota (RSU; docente Dr. sc. ing. Dagnija Loča (RTU); profesors Dr.habil.med. Ričardas Kubilius (Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2013. gada 22. novembrī plkst. 14.15 RTU Promocijas padomes P–06 atklātā sēdē RTU Būvniecības fakultātes sēžu zālē, Rīgā, Āzenes iela 16/20 promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

VERNERS STRAUPE.

Tēma: ”Pastāvīgās un mainīgās slodzes ietekme uz vanšu tiltu nesošo elementu kopdarbību”.

Vadītājs: prof., Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis.

Recenzenti: prof., Dr. sc. ing. Ivars Radiņš, Rīgas Tehniskā Universitāte; prof., Dr. sc. ing. Algirdas Juozapaitis, Vilnius Gediminas Technical University; prof., Dr.sc.ing. Simm Idnurm, Tallinn University of Technology.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 4. jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu ILZEI VILDEI skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 15. jūlijā Arhitektūras nozares Arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra EDGARAM BONDARAM. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013. gada 19. augustā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantam GINTAM PRIEDĪTIM.Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013. gada 19. augustā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantam LINARDAM SISENIM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013. gada 20. augustā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekonomikas un politikas apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantam JĀNIM BAUMANIM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013. gada 20. augustā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantam MĀRIM GACKIM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013. gada 21. augustā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantei ILZEI JANKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 19-09-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS