Aizstāvēšana

9-05-2013


2013.gada 23.maijā plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGRĪDA MURAŠKOVSKA.

Temats: “Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte”, “Investigation of Adult’s Lifelong Learning”.

Vadītājs: profesore, Dr. habil.paed., Tatjana Koķe.

Recenzenti: prof. Irīna Maslo, LU; Valsts emeritētā zinātniece Rasma Garleja; prof. Margarita Teresevičiene, V. Dižā Kauņas universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa)

***

2013.gada 24. maijā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SILVIJA MEIERE.

Tēma: “Tiesības uz labvēlīgu vidi un to īstenošanas tiesiskās problēmas Latvijā”.

Recenzenti: prof. Sanita Osipova, Latvijas Universitāte, Latvija; asoc. prof. Jautrīte Briede, Latvijas Universitāte, Latvija; prof. Eduardas Monkevičius, Mikola Romeris Universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 24. maijā plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DAINA OSE.

Tēma: “Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā”.

Recenzenti: prof. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija; prof. Vytautas Nekrošius, Viļņas Universitāte, Lietuva; prof. Vladimir Yarkov, Urālu Valsts Juridiskā Akadēmija, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013. gada 24. maijā plkst. 12.00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RAMŪNAS TUPČIAUSKAS

par tēmu “Tvaika sprādzienā iegūto pašsaistošo koksnes daļiņu plātnes”.

Recenzenti: LLU un LVKKI profesors, Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis; LLU asociētais profesors, Dr.chem. Andris Morozovs; Kauņas Tehnoloģijas universitātes asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Antanas Baltrušaistis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2013.gada 28.maijā plkst.15.00. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Zbigņevs Marcinkevičs

aizstāvēs promocijas darbu “M. quadriceps statisku slodzi pavadošās hemodinamiskās reakcijas augšstilba maģistrālo artēriju gultnēs” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.med. Līga Aberberga–Augškalne (RSU); Dr.med. Alfrēds Jānis Sīpols (LU); Dr.habil.med. Immanuels Taivans (LU).

Ar darbu, sākot no 2013.gada 14.maija, varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2013. gada 28. maijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 201. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ELĪNA SKUJIŅA.

Temats: “Pikareskais romāns un tā elementi latviešu romānistikā”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis; Dr.philol. Valda Čakare; Dr. philol. Maija Burima.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2013.gada 29.maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

SERGEJS KOZLOVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Transformāciju vadīta arhitektūra un tās grafiskie prezentācijas dziņi” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Arnicāns (LU), prof. Dr.sc.ing. O.Ņikiforova (RTU), Dr.sc.comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 30.maijā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VERONIKA SAJADOVA.

Tēma: “Starptautisko tiesību pārkāpumi PSRS–Latvijas attiecībās”.

Recenzenti: prof., Dr.iur. Jānis Lazdiņš; prof., Dr.iur. Valentija Liholaja; prof., Dr.iur. Dainius Žalimas, Viļņas universitāte (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 30.maijā plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARNIS BUKA.

Tēma: “Prejudiciālie nolēmumi Eiropas Savienībā: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur. Jautrīte Briede; prof., Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. T.Jundzis; prof., Dr.iur. Thomas Schmitz.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gadā 31.maijā plkst. 10.00 RTU Kalnciema ielā 6 – 309. auditorijā notiks

RAIMONDA LIEKŠŅA

promocijas darba “Finanšu aktīvu novērtēšanas problēmas Baltijas valstu fondu tirgos” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Nataļja Lāce, Dr.oec., RTU profesore, RTU Promocijas padomes locekle; Tatjana Volkova, Dr.oec., Banku augstskolas profesore; Jānis Bērziņš, Dr., Norveģijas Biznesa augstskolas (Oslo) asoc. profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2013. gada 31. maijā plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRIŠS KAPENIEKS

aizstāvēs promocijas darbu “Kursenieku etniskā kopiena XIX gadsimta beigās – XX gadsimta pirmajā pusē: skaits, izvietojums, vēstures procesi” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. hist. Ilgvars Butulis (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Kaspars Kļaviņš (Rīgas Tehniskā Universitāte); prof., Dr. hist. Gvido Straube (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2013.gada 3.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARTEMS KALININS

aizstāvēs promocijas darbu “Ultraskaņas iespējas kreisā priekškambara deformācijas novērtēšanā veseliem indivīdiem un pacientiem kreisā kambara miokarda hipertrofijas gadījumā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Pēteris Stradiņš (RSU); vadošais pētnieks Vilnis Dzērve–Tāluts (LU); asoc.profesors Jevģenijs Škoļņiks (Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2013.gada 4.jūnijā plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DIDZIS TJARVE

aizstāvēs promocijas darbu “Parastās priedes radiālā pieauguma parametriskā analīze vides izmaiņu noteikšanai” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.hab.biol. Ģederts Ieviņš (LU); Dr.hab.biol. Imants Liepa (LLU); Dr.biol. Viesturs Melecis (LU).

Ar darbu, sākot no 2013.gada 21.maija varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2013. gada 5. jūnijā plkst. 1400 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā Materiālzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

AGNESE PŪRA

par tēmu “Ar ekstrūzijas metodi formētas titāna oksīdu keramikas iegūšana, struktūras un īpašību pētījumi”.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. J. Grabis, Dr.habil.sc.ing. V.Švinka, Dr.sc.ing. J. Zicāns.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2013. gada 5. jūnijā plkst. 14:00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā Materiālzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

ILZE SMELTERE

par tēmu “Bezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. D. Loča (RTU), Dr.sc.ing. R. Švinka, (RTU), Dr.phys. J. Banys, (Lietuva,Viļņas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2013.gada 6.jūnijā plkst.10.00. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 252. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INDRA MIĶELSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Vazodilatācijas intensitātes un insulīna rezistences rādītāju saistība ar endoteliālo (dis)funkciju raksturojošo signālmolekulu koncentrācijām hroniskiem smēķētājiem“ bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.med. Līga Aberberga–Augškalne (RSU); Dr.biol. Gunta Strazda (LU); Dr.med. Baiba Jansone (LU).

Ar darbu, sākot no 2013.gada 23.maija, varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2013.gada 6. jūnijā plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

JEVGEŅIJS KUCAJEVS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: ”Lielo energosistēmu risku vadības metodes un ierīces”.

Zinātniskais vadītājs: profesors, Dr.habil.sc.ing. A. Sauhats.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Oļegs Liņkevičs (AS “Latvenergo”, Attīstības daļas vadītājs); Dr.sc.ing. Diāna Žalostība (RTU EEF vadošā pētniece); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2013.gada 6. jūnijā plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

OĻEGS BORŠČEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: ”Lielpilsētu sadales tīklu sprieguma līmeņa izmaiņas procesa vadības metodika, tehniskie līdzekļi un optimizācija (uz Rīgas piemēra)”.

Zinātniskais vadītājs: asoc.prof., Dr.sc.ing., Svetlana Guseva.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiku un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs); Dr.sc.ing. Antons Kutjuns (Rīgas Tehniskā universitātes); Dr.sc.ing., profesors Michal Kolcun (Košicas Tehniskā universitāte, Slovākija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

*** 

2013.gada 13.jūnijā plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZANE ĀĶĪTE

Temats: “Vācbaltu sociālpolitiskās intereses latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kurzemē (1802–1856)”.

Vadītājs: vad. pētniece, Dr. paed., Iveta Ķestere.

Recenzenti: prof. Zanda Rubene, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte; prof. Vita Zelča, LU Sociālo zinātņu fakultāte; prof. Marc Vervenne, Lēvenes Katoļu Universitāte (Beļģija).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2013.gadā 14.jūnijā plkst. 10.00 RTU Kalnciema ielā 6 – 309. auditorijā notiks

RAIMONDAS LIEPIŅAS

promocijas darba “Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Konstantīns Didenko, Dr.oec., RTU profesors; Dzintra Atstāja, Dr.oec., Banku augstskolas asoc. profesore; Bronius Neverauskas, Dr.oec., Kauņas tehnoloģiskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2013.g. 14.jūnijā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

INTA KULBERGA.

Temats – “Uzņēmējdarbības vadītāja profesionālās kompetences pilnveidošana Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš; prof. Dr.habil. oec. Marga Živitere; as. prof. Dr.oec. Dzintra Atstāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēde, kurā

EDGARS KIRILOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Ikgadēji atjaunojamu izejvielu efektīva izmantošana šķiedru plātņu un kompozītu izgatavošanai” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis (LV KĶI), Dr.sc.ing. Voldemārs Skrupskis (LLU), Dr.sc.ing. Jānis Mārciņš (LKUEA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājas lapā www.rtu.lv.

***

2013.gada 18.jūnijā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DIĀNA APSE.

Tēma: “Tiesību palīgavotu mijiedarbības aspekti”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur. Jautrīte Briede; prof., Dr.iur. Ilma Čepāne; prof., Dr.iur. Julia Laffranque, Tartu universitāte (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 18.jūnijā plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ELĪNA GRIGORE–BĀRA.

Tēma: “Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedriskām vajadzībām pret atlīdzību Latvijā”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur. Kaspars Balodis; prof., Dr.iur. Jānis Rozenfelds; prof., Dr.iur. Frank L. Schäfer (Ķīles universitāte, Vācija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013. gada 18. jūnijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 205. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

JURIS MILLERS.

Temats: “Galvenās Literatūras pārvaldes darbība Latvijā. 1985.–1990. gads”.

Recenzenti: Dr. philol. Ausma Cimdiņa; Dr.phil. Maija Kūle; Dr. hist. Vita Zelče.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2013.g. 19.jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

SILVIJA KĀRKLIŅA.

Temats – “Valodu mācīšanās atbalsts un tā vadība neformālajā izglītībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Andrejs Geske; prof. Dr.paed. Baiba Briede; prof. PhD Ismail Hakki Mirici (Gazi Universitāte, Turcija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013. gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

EVA UNGURE

aizstāvēs promocijas darbu “Progresīvā iepakojuma ietekme uz cukura konditorejas izstrādājumu kvalitāti” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Universitātes asociētā profesore, Dr.chem. Ida Jākobsone; Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, Dr.chem. Laimonis Mālers.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

*** 

2013.gada 12.martā RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mašīnbūves tehnoloģija apakšnozares Promocijas padomes P–16 atklātā sēdē KALVIS KRAVALIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 10 “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 18. martā DAGNIJA DEIMANTE–HARTMANE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika pieškirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 18. martā JĀNIS KAPENIEKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika pieškirts zinātniskais grāds pedagoģijas nozares augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 19.martā RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mašīnbūves tehnoloģija apakšnozares Promocijas padomes P–16 atklātā sēdē INGŪNA STRAZDIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 9 “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2013. gada 19. marta atklātā sēdē piešķīra pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. paed.) BAIBAI BRIGMANEI pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 19. martā AIJA TAIMIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds komunikāciju zinātnes nozarē bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 21. martā KASPARS VELDRE aizstāvēja promocijas darbu un vinam tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 7, pret –nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 21. martā VITĀLIJS ROMANOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2013. gada 21. martā RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P–22” atklātā sēdē ANDREJS BARANOVSKIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Latvijas inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu “Transports un satiksme” nozares “Sauszemes transports un infrastruktūra” apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgi biļeteni nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padome 2013.gada 22. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu RIHARDAM GULBIM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padome 2013.gada 22. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu ANNIJAI ŠVEMBERGAI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padome 2013.gada 22. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu REINIM MARKVARTAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2013. g. 22.martā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja ARMANDS VĒVERIS.

***

2013. g. 22.martā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Ekonometrija aizstāvēja OĻEGS KRASNOPJOROVS. Balsošanas rezultāti: piešķirt 10, nepiešķirt – , nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2013. gada 26. marta sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē MAIJAI UŠČAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 26. martā RITA TREIJA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 26. martā PAULS DAIJA aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–06 2013. gada 5. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu VADIMAM GOREMIKINAM būvzinātnes nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 8.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra NIKOLAJAM NAHIMOVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datorzinātnes matemātiskie pamati”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 15, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 8.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra AIVARAM NIEDRĪTIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 14, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2013.gada 8.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – sabiedrības veselība un epidemioloģija ANDAI KARNĪTEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2013.gada 8.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – sabiedrības veselība un epidemioloģija IRISAI ZĪLEI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 9. aprīlī EVA BIRZNIECE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares Promocijas padomes atklata sede 2013. gada 12. aprīlī ILZE JANSONE aizstavēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora (Dr.theol.) grāds sistematiskas teoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultati: par – 6, pret – nav, nederigu biletenu nav.

***

RTU Promocijas padome P–06 2013. gada 12. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JĀNIM ŠLISERIM būvzinātnes nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par– 12 balsis, pret– 0, nederīgu biļetenu– 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 16. aprīlī ILZE BRĒMERE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 16. aprīlī LINDA KUSIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 17.aprīlī MARINA SAVICKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) ekoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 18. aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu NORAI JANSONEI–RATINIKAI sociālās pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 18. aprīlī IVETA RUŽA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.). Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 18. aprīlī OKSANA JEŅENKOVA aizstāvēja promocijas darb uun viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2013.gada 19.aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē JĀNIM ROZENBERGAM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2013.gada 19.aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē PETRAI JANULEI. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

2013. gada 19. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. ILMĀRS DUKULIS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, atturas – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2013.gada 22.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – veselības aprūpe VELGAI SUDRABAI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 23.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra VINETAI ARNICĀNEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 11, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozares Promocijas padome “RTU P–05” atklātā sēdē 2013. gada 29.aprīļī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSANDRAM ĻVOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozares Promocijas padome “RTU P–05” atklātā sēdē 2013. gada 29.aprīļī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu EDUARDAM ANTONOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 29.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ARTIM MEDNIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 12, nepiešķirt – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada 29.aprīlī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra DMITRIJAM RUTKO datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 10, nepiešķirt – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2013.gada 29.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā ģenētika INGAI KEMPAI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2013.gada 29.aprīlī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – veselības aprūpe IVETAI STRODEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 9-05-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS