Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas AICINĀJUMS

12-04-2013


Godātie Latvijas zinātnieki!

Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) Ekspertu komisiju vēlēšanu komisija (turpmāk – Vēlēšanu komisija) aicina Jūs piedalīties LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanās.

LZP Ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšanas kārtība

1. Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) locekļu kandidātus var izvirzīt zinātniskās institūcijas, augstskolas un Latvijas Zinātņu akadēmija. Par kandidātu var pieteikties arī personīgi.

2. Kandidēt uz EK locekļa vietu var zinātnieks ar doktora vai tam pielīdzināmo zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu grādu, kas strādā Latvijā atbilstošā zinātnes nozarē, savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus un atbilst vismaz vienam no šādiem minimālajiem kvalifikācijas kritērijiem:

2.1. pēdējo triju gadu laikā ir vismaz divi starptautiskajā zinātniskajā periodikā publicēti recenzēti, oriģināli zinātniski raksti;

2.2. pēdējo triju gadu laikā ir viens 2.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un apstiprināts starptautiska patenta pieteikums;

2.3. pēdējo triju gadu laikā ir viens 2.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un recenzēta zinātniska monogrāfija.

3. EK locekļa kandidāts var tikt ievēlēts tikai vienā EK.

4. Par EK locekļa kandidātu nevar izvirzīt personu, kas ir bijis LZP EK loceklis divos iepriekšējos pilnvaru laikos pēc kārtas. Rekomendējam neieslēgt EK locekļu kandidātu sarakstā zinātniekus, kas ieņem administratīvus – augstskolas rektora, prorektora, augstskolas fakultātes dekāna, zinātniskā institūta direktora vai direktora vietnieka amatus.

5. EK locekļu kandidātiem jāpiesakās līdz 2013.gada 15.maijam, iesniedzot LZP savu vai institūcijas iesniegumu un kandidāta anketu Akadēmijas laukumā 1, 334.ist., Rīgā, LV – 1050 no plkst. 9:00 līdz 17:00., vai nosūta pa pastu: Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV–1050, norādot uz aploksnes LZP EK nosaukumu. (Pasta zīmogam jābūt ne vēlāk, kā 15.05.2013.) Kandidāta anketas elektroniskā versija vienlaikus jānosūta uz e–pastu: (DOC vai DOCX formātā).

6. EK locekļa kandidāta anketas veidlapa atrodama LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā “LZP EK vēlēšanas 2013”.

7. Vēlēšanu komisijas apstiprināto EK locekļu kandidātu anketas tiks ievietotas LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā “LZP EK vēlēšanas 2013”.

Vēlētāju pieteikšanās kārtība

8. Saskaņā ar “Zinātniskās darbības likuma” 18.pantu vēlētāji ir “konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuri kvalifikāciju ieguvuši atbilstoši šā likuma noteikumiem”. Tiesības vēlēt ir tiem zinātniekiem, kuri pēdējos trijos gados piedalījās LZP vai IZM finansētā, starptautiskā vai cita projekta īstenošanā, vai kuriem šajā laika posmā ir vismaz viena zinātniskā publikācija vai patents.

9. Zinātnieki, kuri vēlas pieteikties vēlētāju sarakstā, aizpilda vēlētāja anketu un iesniedz to LZP līdz 2013.gada 22.maijam Akadēmijas laukumā 1, 334.ist., Rīgā, LV – 1050 no plkst. 9:00 –līdz 17:00 vai arī nosūta anketu pa pastu: Akadēmijas laukumā 1–334, Rīgā, LV–1050.

10. EK vēlētāja anketas veidlapa atrodama LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv “LZP EK vēlēšanas 2013”.

11. Ar LZP EK vēlēšanu nolikumu var iepazīties LZP mājaslapā www.lzp.gov.lv sadaļā “LZP EK vēlēšanas 2013”.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs J.Jansons

Powered by Elxis - Open Source CMS