Aizstāvēšana

12-04-2013


2013. gada 18.aprīlī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IVETA RUŽA.

Promocijas darba tēma: “Latvijas iedzīvotāju kauzālie izskaidrojumi par laulības neuzticību”.

Recenzenti: Dr. habil. psych., Dr. oec., Māra Vidnere, Rīgas Pedegoģijas iglītības un vadības akadēmijas profesore; Dr. habil. psych. Danguole Beresnevičiene, Viļnas Universitātes Starptautiskās Biznesa Skolas profesore; Dr. psych. Larisa Brokāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Parādes ielā 1–303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2013. gada 18.aprīlī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OKSANA JEŅENKOVA.

Promocijas darba tēma: “Agresīvā braukšana autovadītāju uztverē”.

Recenzenti: Dr. habil.psych., Dr.habil.paed., Aleksejs Vorobjovs, Daugavpils Universitātes profesors; Dr. habil. psych. Danguole Beresnevičiene, Viļnas Universitātes Starptautiskās Biznesa Skolas profesore; Dr. psych. Larisa Brokāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Parādes ielā 1–303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2013.gada 18.aprīlī plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NORA JANSONE–RATINIKA.

Temats: “Tēva pedagoģiskā kompetence mūsdienu ģimenē” “Father`s pedagogical competence in family nowadays”.

Vadītājs: profesore, Dr. paed., Zanda Rubene.

Recenzenti: vad.pētn. Dr.paed., Iveta Ķestere; asoc.prof. Dr. paed. Laima Geikina; prof. Dr. Barbara Drinka.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2013.gada 22.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VELGA SUDRABA

aizstāvēs promocijas darbu “Narkoloģisko pacientu terapija un psihosociālās funkcionēšanas spēju izmaiņas dinamikā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU); asoc.profesors Vladimirs Kuzņecovs (LU); profesors Aleksejs Vorobjovs (DU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2013.gada 23.aprīlī plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

VINETA ARNICĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Sarežģītību ietekmēta programmatūras testēšana” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.comp. J.Borzovs (LU), asoc.prof. Dr.sc.comp. R.Čevere (LLU), prof. Dr. V. Fomins (Vītauta Dižā Universitāte, Kauņa, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 29. aprīlī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

ALEKSANDRS ĻVOVS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: ”Elektroapgādes drošuma līmeņa tehniski–ekonomiskās regulēšanas metodoloģijas izstrāde”.

Zinātniskais vadītājs: asoc.prof. Dr.sc.ing. Anna Mutule.

Recenzenti: prof., Dr.sc.ing. Jānis Gerhards (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Antons Kutjuns (Latvijas PSO, AS “Augstsprieguma tīkls”), Dr.sc.ing. Argo Rosin (Tallinas Tehnoloģiskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2013.gada 29. aprīlī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 117. auditorijā

EDUARDS ANTONOVS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: ”Apvienotās energosistēmas stabilitātes novērtēšanas modeļi ar reālo slodzes raksturlīkņu ietekmes ievērošanu”.

Zinātniskais vadītājs: asoc.prof. Dr.sc.ing. Inga Zicmane.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija), asoc.prof., Dr.sc.ing. Irina Oļeinikova (Fizikālās enerģētikas institūts), Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas Enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2013.gada 29.aprīlī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INGA KEMPA

aizstāvēs promocijas darbu “Kandidātgēnu identifikācija nesindromālo lūpas ar/bez aukslēju šķeltņu un izolētas aukslēju šķeltnes attīstībā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Edvīns Miklaševičs (RSU); Dr.biol. Dace Pjanova (LU); profesore Kairit Joost (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

*** 

2013.gada 29.aprīlī plkst. 15:30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

DMITRIJS RUTKO

aizstāvēs promocijas darbu “Optimālas stratēģijas meklēšana spēlēs” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Vīksna (LU), prof. Dr.habil.sc.ing. J.Grundspeņķis (RTU), akadēmiķis Dr. A.Gelbukh (Meksikas ZA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 29.aprīlī plkst. 15:30 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ARTIS MEDNIS

aizstāvēs promocijas darbu “Dalīto sistēmu izmantošana transporta līdzekļu kustības raksturlielumu fiksēšanā un apstrādē” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: vad.pētn. Dr.sc.comp. E.Celms (LU MII), asoc.prof. Dr.sc.ing. E.Stalidzāns (LLU), asoc.prof. Dr. T.Krilavičius (Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 29.aprīlī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IVETA STRODE

aizstāvēs promocijas darbu “Pēcoperācijas sāpju aprūpe māsu praksē Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Indulis Vanags (RSU); Dr.med. Iveta Golubovska (LU); asoc.profesors Kestutis Petrikonis (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2013. gada 30. aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MADARS REIMANIS.

Promocijas darba tēma: “Ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, izmantojot titāna oksīda keramikas elektrodus”.

Oficiālie oponenti: Dr.habil.chem. V. Kaļķis (LU), Dr.chem. S. Čornaja (RTU), Dr.biol. O. Mutere (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

2013. gada 30. aprīlī plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

INESE DUDAREVA

aizstāvēs promocijas darbu “Sensoru, datu uzkrājēju un interaktīvās tāfeles lietojums fizikas mācību procesā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Vjačeslavs Kaščejevs (Dr. phys., LU), Māris Knite (Dr. habil. phys. RTU); Andris Grīnfelds, (Dr. phys. LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2013. gada 30. aprīlī plkst. 18.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

PAULIS PAULINS

aizstāvēs promocijas darbu “Paaugstinātas grūtības eksperimentālie un demonstrējumu pētnieciskie uzdevumi vidusskolēniem” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Ruvins Ferbers (Dr. habil.phys., LU); Māris Knite (Dr. habil. phys.RTU); Andris Grīnfelds, (Dr.phys. LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2013. gada 3.maijā plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTIS ŠOLKS

par tēmu “Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā”.

Recenzenti: Dr.geogr. Pārsla Eglīte (LZA), Dr.geogr. Māris Bērziņš (Tartu Universitāte), Dr.geogr. Donatas Burneikas (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013. gada 7. maijā plkst.12.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 311. auditorijā

SANDRA IKAUNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Dabisko ozolu mežu struktūra un dinamika Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. geogr. Solvita Rūsiņa (Latvijas Universitāte), Dr. biol. Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte) un Dr. biomed. Vitas Morozas (Aleksandra Stulginska Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Vienības ielā 13, Daugavpilī un www.du.lv

***

2013.gada 7.maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

TAISIJA MIŠČENKO–SLATENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu ”Kvantu vaicājošie algoritmi” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU), prof. Dr. C.M.Vide (Rovira i Virgili Universitāte, Spānija), prof. Dr. M.Karpinski (Bonnas Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 9.maijā plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NATAĻJA van GEJEKA.

Temats: “Audzēkņu integratīvā sadarbība profesionālajā vidusskolā”, “Students’ integrative collaboration in a vocational secondary school”.

Vadītājs: profesore, Dr. psych., Irēna Kokina.

Recenzenti: prof. Dr. habil.paed. Irēna Žogla; prof. Dr. paed. Anita Petere; prof. Dr. paed. Jelena Davidova.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2013.gada 9.maijā, plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

DAINA PRIEDE

aizstāvēs promocijas darbu: “Vides izpratību un automehāniķa profesionālo kompetenci attīstošu mācību materiālu izstrāde ķīmijā” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Mihails Gorskis, Dr.ķīm. Aļgirdas Šulcius, Dr.ķīm. Natālija Suhankina.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).

***

2013. gada 10.maijā plkst. 12.00 Daugavpilī, Parādes ielā 1 – 417 notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INETA ZĪMELE ŠTEINA.

Promocijas darba tēma “Holistiskā pieeja klavierspēles mācību līdzekļa izveidei 5–7 gadus veciem bērniem”.

Recenzenti: prof., Dr. paed. A.Šļahova (DU), prof., Dr.art. I.Grauzdiņa (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), prof., PhD. T.Selke (Tallinas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2013. gada 10. maijā plkst. 14:00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes zinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–04” un LNMK atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Mehānikas institūtā Ezermalas ielā 6, 302. telpā

JURIJS ŠVABS

aizstāvēs promocijas darbu “Telpisku gumijas tehnisko izstrādājumu optimālas sintēzes problēmu risināšanas metodes” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors, tehnisko zinātņu doktors Grigorijs Panovko (Krievijas ZA Mašīnzinību institūts); profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors Egons Lavendelis (RTU); profesors, tehnisko zinātņu doktors Antons Kiščenko (Augstskola “Turība”).

Ar promociju darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, ka arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 15.februārī ELGA BERŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 15.februārī ILZE LATVIETE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Pedagoģijas nozares Augstskolas pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 20.februārī REGĪNA BALTUŠĪTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) augstskolu pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 21. februāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu LAIMROTAI KRIUMANEI nozaru pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 21. februārī KRISTĪNE DREIJA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts arhitektūras doktora grāds (Dr.arch.) ainavu arhitektūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 22.februārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē INESEI ŅIKUĻCEVAI. Balsošanas rezultāti: par–7, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 26.februāra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu JEĻENAI KOĻESŅIKOVAI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 26.februārā sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu JEĻENAI ĻEVINAI personības psiholoģijas apakšnozarē . Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 26.februārī ANDRIS MOLOTANOVS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Pamatojoties uz LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes lēmumu 26.02.2013. piešķirts INESEI INDRIČĀNEI filoloģijas doktora zinātnisko grāds valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 28.februārī KALVIS CIEKURS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS