Aizstāvēšana

22-02-2013


2013. gada 4. martā plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

PĒTERIS LAKOVSKIS.

Tēma: “Ainavu ekoloģiskā plānošana un tās metodoloģiskie risinājumi mozaīkveida ainavās”.

Recenzenti: prof. Dr. biol. Viesturs Melecis, LU ĢZZF; doc. Dr.geogr. Zanda Penēze, LU ĢZZF; prof. PhD Saimons Bells (Simon Bell), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2013.gada 7.martā plkst. 14.00 RTU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes ”RTU P–01” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANRIJS VEROVKINS

par tēmu ”Koku mizas modificēšana ar slāpekli saturošām funkcijām”.

Recenzenti: Dr.chem. B. Andersons (LV KĶI), Dr. sc. ing. M. Daugavietis (LVMI ”Silava”), Dr. chem. A. Morozovs (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/.

***

2013. gada 8. martā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

JEĻENA VASIĻKOVA.

Temats: “Devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās apstākļi dienvidaustrumu Baltijā”.

Recenzenti: prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; Docents, Dr. geol. Juris Soms (Daugavpils Universitāte); pētnieks, Dr. geol. Andis Kalvāns (Tartu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā LU portālā.

***

2013.gada 13.martā plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JOLANTA STAŠKO.

Promocijas darba tēma: “Polivinilspirta krio–hidrogēlu sistēmas biomateriālu izstrādei”.

Oficiālie oponenti: vad.pētn. Dr.habil.chem. Galija Šuļga (LV KĶI); prof. Dr.sc.ing. S.Reihmane (RTU); asoc. prof. Dr.sc.ing. L. Krāģe (RTU) .

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

2013.gada 14.martā plkst.12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DACE ŠULMANE.

Tēma: “Tiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijā” .

Recenzenti: prof. Dr.iur. R.Balodis; prof. Dr.iur. A.Vilks (Rīgas Stradiņa Universitāte); prof., Dr.iur. Hakan Hyden (Lundas universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 15.martā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AGNESE BEĻSKA.

Tēma: “Noziedzīga nodarījuma izpratne Latvijas un ASV krimināltiesībās”.

Recenzenti: Vitolds Zahars (Dr.jur.); Bartram Stewart Brown (Dr.jur.), Ilinoisas tehniskais institūts, Čikāgas Kenta Tiesību koledža, ASV; Sandra Kaija (Dr.jur.), Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013.gada 18.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

OLGA ODIŅA

aizstāvēs promocijas darbu „Māsu profesijas attīstība Latvijā (18.-20.gs.)”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU), Dr.hist. Rita Grāvere (P.Stradiņa MVI), Dr.med. Maija Pozumkovska (P.Stradiņa MVI).

***

2013.gada 18.martā plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KRISTAPS CIRCENIS

aizstāvēs promocijas darbu „Praktizējošu māsu profesionālās dzīves kvalitātes psihosociālie aspekti un tos ietekmējošie faktori”.

Oficiālie recenzenti: profesore Līga Aberberga-Augškalne (RSU), Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. Aleksejs Vorobjovs (Daugavpils Universitāte), profesore Danguole Beresnevičiene (Lietuva).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2013. gada 19. martā plkst. 10.30 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

BAIBA BRIGMANE

aizstāvēs promocijas darbu ,,Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācību procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Tatjana Koķe ( Latvijas Universitāte); profesors Dr. paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks, (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā http://www.rpiva.lv/  

***

2013.gada 19.martā plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

INGŪNA STRAZDIŅA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Caurspīdīgu vadošu oksīdu vakuuma nanopārklājumu raksturlielumu pētīšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars; profesors, Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks (Latvijas Universitāte); profesors, Dr.habil. Sigitas Tamulevičius (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte,
Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2013. gada 21. martā plkst 14.30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes “RTU P–22“ atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, k–1, 218. auditorijā

ANDREJS BARANOVSKIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Dzelzceļa transporta trokšņa spektru modelēšana un eksperimentālie pētījumi” inženierzinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.sc. Valērijs Zagurskis (Rīgas Tehniskā universitāte), prof., Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs (Rīgas Tehniskā universitāte), prof., Dr.habil.sc.ing. Žilvinas Bazaras (Kauņas tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2013.gada 22. martā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

REINIS MARKVARTS.

Tēma: “Intelektuālā īpašuma teoriju nozīme patenttiesību attīstībā”.

Recenzenti: Dr.iur. Vadims Mantrovs, Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija; asoc. prof. Alexei Kelli, Tartu Universitāte, Igaunija; prof. Anette Kur, Maksa Planka intelektuālā īpašuma un konkurences tiesību institūts, Vācija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013. gada 22. martā plkst. 10.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARMANDS VĒVERIS.

Tēma: “Eiropas Savienības atbalsta loma Latvijas lauksaimniecības attīstībā.” Nozare – ekonomika, apakšnozare–Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Ērika Šumilo, LU; prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU; prof. Dr.oec. Irina Pilvere, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013.gada 22. martā plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANNIJA ŠVEMBERGA.

Tēma: “Nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmas Eiropā”.

Recenzenti: prof. Jānis Načisčionis, Biznesa augstskola Turība, Latvija; prof. Irene Kull, Tartu Universitāte, Igaunija; prof. Sjef van Erp, Māstrihtas Universitāte, Nīderlande.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013. gada 22. martā plkst. 12.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OĻEGS KRASNOPJOROVS.

Tēma: “Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori .” Nozare – ekonomika, apakšnozare–Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Elvīra Zelgalve, LU; prof. Dr.oec. Irina Arhipova, LLU; prof. Dr.oec. Arnis Sauka, VA.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013.gada 22. martā plkst. 15.00 notiks LU Juridiskās zinātnes civiltiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RIHARDS GULBIS.

Tēma: “Programmatūras civiltiesiskās apgrozības tiesiskie aspekti”.

Recenzenti: prof. Tālavs Jundzis, Latvijas Universitāte, Latvija; prof. Nikolauss Forgo (Nikolaus Forgó), Leibnica Hannoveres universitāte, Vācija; prof. Tomass Hērens (Thomas Hoeren), Minsteres universitāte, Vācija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013. gada 26.martā plkst.13.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MAIJA UŠČA

par tēmu “Teritoriālo kopienu veidošanās procesi Rīgā”.

Recenzenti: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne (LU), Dr. soc. Līga Rasnača (LU), Dr. geogr. Dovile Krupickaite (Viļņas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013. gada 26. martā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 205. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

PAULS DAIJA.

Temats: “Tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18.gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs; Dr.art. Deniss Hanovs; Dr. hist. Gvido Straube.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2013. gada 5.aprīlī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

MAREKS NIKLASS

doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā”.

Recenzenti: prof. Vladimirs Meņšikovs (Dr. ekon.), Daugavpils Universitāte; pētn. Vera Boroņenko (Dr. ekon.), Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts; prof. Tālis Tisenkopfs (Dr.soc.), Latvijas Universitāte; asoc. prof. Dagmara Kutsara (Dagmar Kutsar) (PhD), Tartu Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājaslapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2013.g. 12. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

IRINA LANDO.

Temats – “Zināšanu vadīšanas metožu pilnveidošana organizācijās”.

Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Grigorijs Oļevskis; prof. Dr.paed. Tatjana Koķe; prof. Dr.oec. Konstantins Didenko.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2013.g. 12. aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs

INĀRA UPMALE.

Temats – “Pieaugušo veselības izglītības darba organizācija un vadība primārās veselības aprūpes māsas praksē”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.phys. Andris Grīnfelds; Dr. sc. administr. Ieva Brence; prof. Dr.med. Arnoldas Jurgutis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 18.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes policijas tiesību apakšnozarē KITIJAI BITEI. Balsošanas rezultāti: par–8, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 22.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē BAIBAI RUDEVSKAI. Balsošanas rezultāti: par–7, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 22.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē EDVĪNAM DANOVSKIM. Balsošanas rezultāti: par–7, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 24.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē GATIM LITVINAM. Balsošanas rezultāti: par–7, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares Valststiesību, Starptautisko tiesību, Tiesību teorijas un vēstures un Policijas tiesību apakšnozaru Promocijas padome 2013.gada 24.janvārī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē ARTIM STUCKAM. Balsošanas rezultāti: par–9, pret–0, nederīgi biļeteni–0.

***

RTU Promocijas padome P–06 2013. gada 25.janvāra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu GUNĀRAM SILABRIEDIM. Balsošanas rezultāti: par–11, pret–0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 25. janvārī OKSANA RUŽA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnozarē (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 25. janvārī ILUTA ARBIDĀNE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikas nozares apakšnozarē: finanses un kredīts (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2013.gada janvārī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes “RTU P-17” atklātā sēdē NATALIJA SIDORENKO aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu transporta un satiksmes nozares gaisa transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2013. gada 29. janvārī atklātā sēdē piešķīra pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. paed.) ANDAI KAULIŅAI skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 30. janvārī JANA PAIDERE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijas nozares ekoloģijas apakšnozarē (Dr.biol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 31. janvārī OKSANA KOMAROVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē (Dr.philol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2013. gada 31. janvārī atklātā sēdē piešķīra pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. paed.) ANDRIM PUNDURAM mūzikas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 31. janvārī JEĻENA SEMEŅECA aizstāvēja promocijas darbuun viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā cittautu literatūras vēstures apakšnozarē (Dr.philol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 25-02-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS