LZA HSZN Padomes sēde

27-11-2012

trešdien, 2012. gada 24. oktobrī plkst. 15.00

LZA Senāta zālē

Protokols Nr. 5

Darba kārtībā:

1) LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas Nolikums. Akadēmiķe Raita Karnīte

2) LZA vārdbalvu kandidāti 2013. gadam

3) Ekonomikas zinātne Latvijā: situācija, perspektīvas

4) Dažādi

Piedalās: sk. sarakstu pielikumā

Sēdi vadīja: Raita Karnīte

Protokolēja: Ilga Tālberga

1) Klausījās: akadēmiķi Raitu Karnīti, kura iepazīstināja ar nodaļas Nolikumu.

Izteicās Padomes locekļi.

Nolēma: akadēmiķes R. Karnītes izstrādāto Nolikumu pieņemt. Pēc izdarītajiem labojumiem un precizējumiem to nodot apstiprināšanai nodaļas sēdē.

2) LZA vārdbalvu kandidāti 2013. gadam. Konkurss izsludināts LZA mājaslapā un laikraksta „Zinātnes Vēstnesis” 2012. gada 2. jūlija numurā Nr. 8 (434). No 2013. gada janvārī piešķiramajām balvām ir: Raiņa balva par izcilu veikumu zinātnē vai kultūrā. Ieteikts LZA goda loceklis, izcilais medaļu mākslinieks Jānis Strupulis (iesaka akadēmiķis Jānis Stradiņš) par Raiņa un citu pasaules dižgaru (zinātnieku, mākslinieku, rakstnieku) portretējumu izcilās medaļās. Par J. Strupuļa kā Baltijas Asamblejas balvas kandidātu izsakās Raita Karnīte.

Artura Balklava balvai zinātnes popularizēšanā ieteikts žurnālists Voldemārs Hermanis (iesaka akadēmiķis Saulvedis Cimermanis, atbalsta LZA goda loceklis Oskars Gerts). LLU iesniegusi Dr. arch. Unas Īles promocijas darbu „Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās”. Kārļa Ulmaņa balvai vēsturē pieteikta Daina Bleiere par pētījumiem Latvijas 20. gs. vēsturē. Iesaka LU Latvijas vēstures institūts, Guntis Zemītis. D. A. Lēbera balvai tiesību zinātnēs pieteikta LZA Dr.h. c. Egila Levita kandidatūra. Iesaka Tālavs Jundzis, atbalsta Kalvis Torgāns. Jaunajiem zinātniekiem paredzēta viena – Zentas Mauriņas balva. Pieteikta Baiba Īvāne – Kronberga „O. Vācieša dzejas recepcija studijas „Dauka” filmās”, iesaka Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte.

Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai, kandidātus atbalstīt, ieteikt ekspertu komisijām izlemt jautājumu.

Klausījās akadēmiķi Raitu Karnīti: akadēmiķis Oļģerts Krastiņš ziņojumā par ekonomikas zinātnes situāciju Latvijā ieteica priekšlikumus, kuri labi iezīmēja situāciju. Bija ierosinājums izveidot atbalsta centru pie LZA HSZN, kas veiktu darbu ekspertīzes pētījumu kvalitātes uzlabošanai. Gādāt, lai būtu iespēja publicēties. Uzturēt sakarus ar žurnālu redakcijām. Secinājums – Latvijā nav vajadzīga ekonomikas zinātne, jo ekonomika nav nevienā no Valsts prioritāro pētījumu programmām. Atbalsta centru varētu veidot uz Ekonomikas institūta bāzes. Kāds ir šis institūts?

Akadēmiķe Baiba Rivža: nevar runāt par EI bez direktores klātbūtnes. Viņa ir komandējumā Alojā. VPP ir divi projekti ekonomikā, pie tiem strādā neliels pētnieku skaits. Ekonomikas institūtā strādā „vecā gvarde”, piem., Pārsla Eglīte strādā grantā.

Akadēmiķis Juris Krūmiņš: vajag skatīties uz ekonomistu situāciju LU, LLU, RTU. Sagatavot situācijas analīzi, uzaicināt centru vadītājus.

Akadēmiķe Baiba Rivža: Ventspilī atvēra Ekonomikas centru. Iesniegti 11 grantu pieteikumi. Ekonomikai atvēlētā nauda ir niecīga. Un tomēr – iznāk grāmatas, publicēti raksti. Eiropas nauda dominē dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, medicīnā. Nevar būt zinātņu nozares, kuras nav skatītas caur ekonomikas prizmu. Grantu pieteikumus iesniedz visaktīvāk, katrs no savas universitātes.

Akadēmiķe Raita Karnīte: vajag dabūt ekonomiku kādā no valsts prioritārajām pētījumu programmām. Cik tālu ir nacionālās identitātes VPP sagatavošana?

LZA prezidents Juris Ekmanis: liels saraksts ir iesniegtajos grantu pieteikumos – minētas tēmas, institūcijas, kas ar to nodarbojas. VPP „Nacionālā identitāte” vada akadēmiķi Jānis Stradiņš un Tālavs Jundzis.

Nolēma: uzzināt, kādi pētījumi un ar kādu potenciālu tiek veikti ekonomikas zinātnē dažādās universitātēs un institūcijās, sagatavot apkopojumu – ekonomikas grantu tematika, doktorantu tēmas utt. (akadēmiķi Juris Krūmiņš, Baiba Rivža, LZA kor.loc. Remigijs Počs ).

Akadēmiķe Raita Karnīte: jādomā par ekonomikas nozares integrāciju Valsts prioritāro pētījumu programmā. Nākamajā padomes sēdē (12. decembrī?) jāpiedāvā programmas saturs.

LZP uzdeva sagatavot nozaru (humanitāro un sociālo zinātņu) finansēšanas projektu.

Nolēma: uzdevumu veic akadēmiķe Raita Karnīte, asistē Guntis Gerhards, Natālija Lāce, Oļģerts Krastiņš, Baiba Rivža, Kalvis Torgāns.

Par kādu nozari būtu loģiska, padziļināta interese? Padomē nav pārstāvēta psiholoģija, socioloģija.

Akadēmiķis Ojārs Spārītis: LMA Mākslas vēstures institūtam ir slikta situācija, varbūt loģiski noskaidrot – kāda ir finansu perspektīva Mākslas vēstures institūtam? Var iegūt HSZN mandātu...

Akadēmiķis Saulvedis Cimermanis: ir jārunā par latviešu tradicionālās kultūras, mākslas pētīšanu un par visām problēmām, kas ar to saistās. Kā savulaik Fr. Balodis – pārtrauca visus tradicionālās kultūras pētījumus . Šajā aspektā 1989.gadā bija pēdējā ekspedīcija, kopš 1988. gada nav datu. Ir tikai sociologu, sociālantropologu pētījumi, bet Latvijas kultūras un mākslas vēstures (tradicionālo ) pētījumu nav.

LZA prezidents Juris Ekmanis: novembra vidū būs skaidra situācija ar grantiem, vai Nacionālās identitātes Valsts pētījumu programmā ir iekļauts šis jautājums?

Klausījās: akad. Raitu Karnīti, ierosinot sagatavot lietišķu suvenīru ar nodaļas simboliku, piem., tas varētu būt papīru turētājs. Simbolikas piemēri tiek piedāvāti apskatei.

Akadēmiķis Ojārs Spārītis: nodaļai vajag savu veidlapu ar tradicionāli pieņemto simboliku. Ir bijusi saruna ar LMA profesoru Jāni Murovski par nodaļas simbola sagatavošanu.

Akadēmiķe Raita Karnīte izvirza ideju par Latvijas republikas gadadienas atzīmēšanu LZA. Rīgas Latviešu biedrība tradicionālo pasākumu, pieaicinot LZA, rīko 18. novembrī plkst. 16.00, arī LU notiks svinīgs pasākums un koncerts 16. novembrī, uz kuru tiek aicināti klausītāji no ZA. Pasākumu nesadrumstalošanas dēļ šogad nolēma atturēties no idejas īstenošanas Zinātņu akadēmijā.

Pēdējā atjaunošana 27-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS