LZA pamatuzdevumi 2008. – 2012.

2-05-2008

1. Saglabāt un nostiprināt LZA stabīlu atpazīstamību (zīmolu) Latvijas zinātnes un augstākās izglītības sistēmā, kā tipiskai Eiropas Zinātņu akadēmijai, izmantojot LZA locekļu pieredzi un prestižu (LZA locekļi šobrīd pārstāv visas Latvijas universitātes, lielākos zinātniskos institūtus un augstskolas).

2. Izmantojot ievērojamo LZA locekļu zinātnisko un organizatorisko potenciālu un pieredzi, turpināt aktīvu līdzdalību valsts startēģisko likumdošanas iniciatīvu izstrādē, valsts attīstības programmu pilnveidošanā un realizēšanā, valsts starptautiskās daudzpusīgās sadarbības pilnveidošanā u.c.

3. Maksimāli izmantot LZA pieredzi un prestižu Latvijas zinātnes, augstākās izglītības, kultūras attīstības situācijas analīzei un prognozēšanai, uzturot aktīvus sakarus ar Saeimas, MK, ministriju un to struktūru, uzņēmējdarbības un vēstniecību pārstāvjiem, t. sk. sniedzot priekšlikumus par zinātnes lomas palielināšanas iespējām Latvijas stratēģisko attīstības uzdevumu risināšanā.

4. Organizatoriski sekmēt jaunu projektu un iniciatīvu, t. sk. starptautisku, piesaisti un realizāciju, izmantojot LZA locekļu ierosinājumus (konsultācijas, rekomendācijas, starptautiskos sakarus un zinātnieku apmaiņu).

5. Veicināt akadēmiskas diskusijas par “strīdīgiem” zinātnes, izglītības, tautsaimniecības problēmu jautājumiem, piesaistot dažāda profila speciālistus un izmantojot LZA ekspertīzes institūcijas prestižu.

6. Realizēt akadēmiskās un lietišķās LZA izbraukuma sēdes Latvijas reģionos, uzturot aktīvus kontaktus ar reģionālām augstskolām un pašvaldībām.

7. Aktīvi deleģēt LZA pārstāvniecību valstiskās, sabiedriskās un starptautiskās institūcijās, lai sekmētu uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos Latvijā.

8. Aktīvi sekmēt latviešu valodas, kultūras un mākslas identitātes apzināšanu un saglabāšanu, realizējot “Letonikas” veida zinātniskas programmas.

9. Turpināt aktīvu sadarbību ar masu mediju pārstāvjiem, informējot par zinātnes un augstākās izglītības aktivitātēm un sasniegumiem Latvijā.

10. Nodrošināt LZA un sadarbības partneru zinātnes balvu un atzinību sistēmu, identificējot un popularizējot izcilākos zinātniekus un to zinātniskos sasniegumus Latvijā.

Pēdējā atjaunošana 12-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS