Aizstāvēšana

1-05-2008

2008. gada 28.martā plkst.16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. ekon.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANTRA SAKNE.

Temats – “Veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare– sabiedrības vadība. Recenzenti: Dr.h.inž., profesors Pēteris Rivža; Dr.h.med., profesors Māris Baltiņš; Dr.h.c., profesors Jānis Priedkalns Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.
***

2008.gada 3. aprīlī plkst. 11.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INETA LŪKA. Temats: “Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās”.

Recenzenti: prof., Dr. paed. Dainuvīte Blūma, LU; prof. Dr. paed. Baiba Briede, LLU; prof. Dr. habil. paed. Samuels Gento, Madrides Tālmācības universitāte (UNED), Spānija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008.gada 3. aprīlī plkst. 16.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNDEGA LAPIŅA. Temats: “Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā”. Recenzenti: prof., Dr. habil.paed. Rasma Garleja, LU; prof. Dr. habil. sc.ing. Pēteris Rivža, LLU; prof. Dr. habil. psych. Aleksejs Vorobjovs, DU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008. gada 4. aprīlī plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

LAILA NIEDRĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Datu noliktavu konceptuālo modeļu izstrādes metodes un realizācijas mehānismi” datorzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.math., profesors K. Podnieks (LU), Dr.sc.ing., profesors U. Sukovskis (RTU), profesore Hele–Mai Haav, (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 4.aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INTA LIEPNIECE-KARELE aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas sieviešu krūts vēža imūnhistoķīmiskās vizualizācijas un HER -2neu gēna pārmaiņu raksturojums”. Oficiālie recenzenti: Dr. habil. med., prof. Laila Feldmane (Dr. med. Ruta Brūvere; Dr. med. Vitālijs Svjatoha (Zviedrija). Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2008. gada 8. aprīlī plkst. 16.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

BAIBA KALNA-PUĶĪTE. Temats “Latviešu teātris (1940 – 1945) totalitārisma laika mākslas kontekstā”. Recenzenti: Dr.h. philol. Viktors Hausmanis; Dr.art. Lilija Dzene; Dr.art. Edīte Leščinksa. Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

2008.gada 10. aprīlī plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDRA FERNĀTE. Temats: “Transdisciplināra pieeja ķermeniskās izpratības izpētē”. Recenzenti: prof., Dr. phil. Vladimirs Kincāns, LU; prof., Dr. habil. paed. Nikolajs Jaružnijs, SPA; prof., Ph. D. Rolf Carlson, Sporta un veselības zinātņu augstskola (The Swedish School of Sport and Health Sciences), Zviedrija

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2008. gada 25. aprīlī plkst. 10.00 RTU, Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks

EDUARDA STAVECKA

promocijas darba “Kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pilnveidošanas problēmas Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Anatolijs Magidenko Dr. habil. oec., RTU profesors; Dainis Tunsts Dr. oec., AS “Invest Riga” direktora vietnieks; Voiceh Kosidovski (Wojciech Kosiedowski), Dr. habil. oec., N. Kopernika Universitātes (Polija, Toruņa) profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2008. gada 25. aprīlī plkst. 13.00 Kaļķu ielā 1 RTU 407. auditorijā notiks

KONSTANTINA KOZLOVSKA

promocijas darba “Mazo un vidējo investoru finanšu investīciju vadīšanas stratēģijas globalizācijas apstākļos” aizstāvēšana RTU P–09 promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Juris Saulītis, Dr.oec., RTU profesors; Elmārs Zelgalvis, Dr. habil. oec., LU profesors; Aleksandras V. Rutkauskas, Dr. habil. oec., Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 4. martā ANDREJS VASIĻENKO aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgu biļetenu – nav. Andrejam Vasiļenko tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS