LZS Valdes pārskats

16-06-2011


Pagājuši jau vairāk kā 3 gadu kopš mūsu iepriekšējā kongresa. Tas bija laiks, kad zinātnes finansējuma un zinātnieku lomas pieau­gums sāka īstenoties Latvijas ekonomiskajā un sabiedriskajā vidē. No tā laika pagājuši jau 3 gadi. Šajā laikā esam sasnieguši tādu ekonomisku bedri kādu nevarējām iedomāties pat visļaunākajos murgos un no kuras šogad pamazām sākam rāpties ārā, kā saka valdība.

Šis sabiedriski ekonomiskais fons arī nosaka LZS Valdes darbību. Jāatgādina, ka LZS Valdē tika ievēlēti 7 valdes locekļi un pēc Statūtiem par valdes locekli automātiski kļūst LZS Padomes priekšsēdētājs.

Atskaitē es neuzskaitīšu valdes sēžu skaitu un tajās aplūkotos jautājumus. Varu tikai piebilst, ka sēdes notika reizi mēnesī un reizēm pat biežāk, ja vajadzēja operatīvi risināt kādu svarīgu jautājumu. Ar Valdes sēžu atreferējumu visi interesenti varēja iepazīties “Zinātnes Vēstnesī” ko vispusīgi atreferēja laikraksta redaktore Zaiga Kipere. Paldies viņai par to.

Es mēģināšu aplūkot Valdes darbu pa blokiem, kas izrietēja dažādu jautājumu risināšanā.

1. Sadarbība ar Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

LZS visu laiku iestājusies par visu zinātnieku sociālo aizsardzību un vienmēr aizstāvējusi savus biedrus. Saprotot, ka zinātnieki kopumā ir pārāk maza masa, LZS Valde aktīvi sadarbojās ar izglītības darbiniekiem, kuru balss koris ir daudz skaļāks un kuros ir spiesta ieklausīties valdošā elite. LZS Valde izplatīja masu saziņas līdzekļos aicinājumu, ka zinātnes darbinieki atbalsta pedagogus. 2009.gada 2.aprīlī LZS piedalījās LIZDA organizētajā gājienā kā protestā Latvijas valdībai par tās tuvredzīgo politiku . Šajā laikā sabiedriskajā telpā visu laiku skanošajiem vārdiem “izglītība” blakus parādījās vārds “zinātne”.

Arī pašreiz turpinās sadarbība ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību LZA arodorganizāciju padomes priekšsēdētājas Māras Kazubiernes personā, kas raksturojas ar uzaicināšanu uz Valdes sēdēm un kopīgas politikas īstenošanu.

2. Darbība valsts un sabiedriskajās institūcijās.

Neko nevaram panāk, ja nav informācijas. LZS Valde savā darbībā pārskata periodā centās gūt pārstāvniecību šajās institūcijās, lai turētu pirkstus uz pulsa un paustu savu nostāju jautājumos, kas skar zinātnes sfēru.

Šeit jāmin darbība:

1.LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā;

2. Latvijas Zinātnes padomē;

3. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta Vērtēšanas nodaļā, piedaloties ES projektu izvērtēšanā;

4. Latvijas Radošo savienību padomē. Atgādinu, ka LZS bija viena no 11 organizācijām, kas 1988.gadā dibināja Latvijas Radošo savienību padomi. Šajā sakarā īpaši atzīmēju valdes locekli Ritu Bebri, kas ilgstoši un pašaizliedzīgi pārstāvēja LZS padomes darbā. 2007.gadā mūsu biedru akadēmiķi Jāni Stradiņu LZS kā LRSP biedrs izvirzīja Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendijas saņemšanai, ko arī viņš saņēma;

5.Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, kurā pēc statūtu grozījumiem LZS ir iekļauta AIKNC padomē;

6. LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

3. Zinātnes popularizēšana un atbalstīšana.

Valde vienmēr centusies popularizēt LZS un tās biedrus. Tā Radošo savienību Plēnumā Nacionālajā teātrī 2009.gada 1.jūnijā, LZS vārdā referātu par zinātnes lomu sabiedrībā nolasīja LZS Padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš.

LZS, kā viens no rīkotājiem, organizēja 14.starptautisko konferenci “Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā” 2009.gadā un 15. starptautisko konferenci “Kreativitātes nozīme cilvēkresursu attīstībā” 2010.gadā. 2008.gadā LZS izdeva atceres brošūru “Latvijas zinātnieku savienība –20” kurā bija mēģināts mazliet paskatīties uz LZS 20 gadiem, kā mēs sākām un kur bijām nonākuši 2008.gadā.

4. Sadarbība ar Latvijas jauno zinātnieku apvienību.

LZS kā kolektīvs biedrs ietilpst Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, kas apvieno vairāk kā 300 jauno zinātnieku. Zinātne nevar pastāvēt bez jaunām, svaigām asinīm. Valdes sastāvā ir iekļauts LJZA pārstāvis, kas informē Valdi par apvienības aktivitātēm. Ir izveidojusies laba sadarbība. 2010.gada 25.maijā notika paplašināta Valdes sēde ar pārvēlēto Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdi, kurā piedalījās arī pārstāvis no Latvijas Radošo savienības padomes – Haralds Matulis, par problēmām, sadarbības iespējām, saskaņotu darbību dažādu jautājumu risināšanā.

5. Valdes un Padomes sadarbība.

Diemžēl jāatkārto, kā tas tika minēts iepriekšējā kongresā , šī sadarbība varētu būt labāka. Padomes sēdes pēc Valdes ierosinājuma tika sasauktas gadījumos, kad tika apspriesti un gatavoti priekšlikumi Saeimā apspriežamajiem likumiem. Varbūt nebija tika daudz aktuālu jautājumu, kuros prasītos Padomes palīdzība, varbūt jautājumi prasīja tik ātru reaģēšanu, ka Padomes sasaukšana aizkavētu to risināšanu, bet fakts paliek fakts, visu darba apjomu iznesa Valde.

Ko novēlēt jaunajai Padomei, ko Jūs šeit ievēlēsit?

1. Aktīvāk turpināt LZS “iziešanu” tautā. Lai blakus izglītībai tiktu minēts vārds “zinātne”. Popularizēt un izskaidrot vēl vairāk zinātnes iespējas un to realizēšanai nepieciešamos resursus.

2. Savest kārtībā un administrēt LZS jauno mājaslapu, kas pilnībā pabeigta nav vēl patreiz. Diemžēl LZS nav līdzekļu, lai kaut mazliet finansiāli atbalstītu mājaslapas uzturētāju.

3. Ļoti cītīgi sekot un momentāni reaģēt uz valdības ātriem un sasteigtiem lēmumiem zinātnes laukā. Kas tad cīnīsies par mums, ja ne mēs paši?

Pēdējais.

Liels paldies LZS vārdā –LZA tās prezidenta Jura Ekmaņa kunga personā par atbalstu kongresa norisei telpu jautājumā. Jāatzīmē, ka visi LZS Valdes un Padomes locekļi strādā sabiedriskajā kārtā. Paldies visiem Valdes locekļiem, kas savas aizņemtības apstākļos spēja nesavtīgi ziedot savu laiku un enerģiju LZS Valdes darbā.

Ā.Āboltiņš LZS Valdes priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS