LZS 8.KONGRESA REZOLŪCIJA

16-06-2011


Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) VIII Kongress, apspriedis un izvērtējis pašreizējo situāciju zinātnē valstī, vērš Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas Republikas Ministru kabineta uzmanību uz to, ka Latvijas valsts šobrīd ir vienīgā Eiropas Savienībā, kurā jebkurš izgudrojums, kas tiek radīts par valsts budžeta līdzekļiem, pieder valstij, bet valsts šo izgudrojumu patentaizsardzībai neparedz un nenodrošina finansējuma avotus, kā arī neatļauj izgudrojumus komercializēt, tos atsavinot. Latvija ir unikāla arī ar to, ka izgudrotājiem publiskajā sektorā nav paredzēta taisnīga atlīdzība par to radošās darbības rezultātu izmantošanu.

Zinātnes devumu tautsaimniecībai būtiski kavē arī tas, ka deviņdesmito gadu vidū veiktās privatizācijas rezultātā valsts zinātniskajām institūcijām (VZI) tika atņemta un nodota privatizācijai inovatīvajai darbībai piemērotā infrastruktūra – konstruktoru biroji, eksperimentālās darbnīcas un pilotražotnes.

LZS Kongress uzskata par ekonomiski nepamatotu tādu pieeju, kad valsts negūst nodokļu ieņēmumus no inovāciju rezultatā radītajiem produktiem un tehnoloģijām tikai tāpēc, ka valsts, VZI personā, pati nespēj izgudrojumus aizsargāt, izmantot un pārvērst inovatīvos produktos, bet pārdot tos uzņēmējiem produktu izstrādei un ražošanai neļauj spēkā esošie normatīvie akti.

LZS Kongress aicina LR MK un LR Saeimu nekavējoši veikt visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu tādas izmaiņas Zinātniskās darbības likumā, kas nodrošinātu iespēju VZI rīkoties ar intelektuālo īpašumu, kas radīts par valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā to atsavināt, paredzot iespēju izgudrotājiem saņemt taisnīgu atlīdzību par viņu darba rezultātu komercializāciju.

LZS kongress aicina valsts varas institūcijas reāli veicināt inovācijas procesu valstī, paredzot finansiālu atbalstu inovācijām nepieciešamās zinātniski tehniskās infrastruktūras atjaunošanai kā no ES fondu, tā valsts budžeta līdzekļiem, kā arī veidot inovācijām draudzīgu uzņēmējdarbības vidi, īpašu uzmanību pievēršot nodokļu atlaižu politikai, atbalstot zinātnes un uzņēmēju sadarbību.

LZS kongress uzkata par nepieļaujamu arī tādu situācijas attīstību valstī, ka nepārtraukto reformu rezultātā zinātniekiem ir kļuvusi praktiski nepieejama valstī lielākā zinātniski tehniskās literatūras krātuve – bijusī Latvijas Akadēmiskā bibliotēkas grāmatu krātuve Lielvārdes ielā, kā arī praktiski pilnīgi ir pārtraukta zinātnisko žurnālu un grāmatu iegāde bibliotēkām. Tā kā arī elektronisko datu bāžu iegādei zinātniski pētnieciskajai darbībai ir visai fragmentāra, tad Latvijas zinātnieki tiek informatīvi izolēti no pasaules zinātnes telpas. LZS Kongress aicina Latvijas valdību un Saeimu veikt nepieciešamos pasākumus, lai iespējami īsā laikā atjaunotu zinātniskās literatūras pieejamību valstī.

Jaunie zinātnieki (LJZA) norāda uz birokrātijas pārmērību ESF un ERAF zinātnisko projektu pārvaldīšanā. Projektu formālo atskaišu laicīga sagatavošana ir padarīta par būtiskāko faktoru finansējuma saņemšanai, atstājot maznozīmīgu lomu pētījuma aktualitātei un iegūtajiem rezultātiem. Dažādo birokrātisko atskaišu sagatavošana un pēc tam šo atskaišu izskatīšana un kontrolēšana prasa arī ievērojamus finanšu resursus, kas tiešā veidā tiek atņemti no pētniecībai paredzētā finansējuma. Tāpat aicinām izstrādāt skaidru valsts rīcībpolitiku no dažādiem avotiem finansētu ES projektu savstarpējas mijiedarbības gadījumos.Vienā brīdī tiek veicināta ESF un ERAF projektu sadarbība, saucot to par sinerģiju, bet citā brīdī projektu sadarbība netiek pieļauta un tiek uzskatīta par dubultfinansējumu. Normatīvo aktu nesakārtotība veicina to, ka ierēdņi pēc saviem ieskatiem nosaka šī svarīgā jautājuma interpretāciju, kas rada būtiskas finansiālas sekas projektu ieviešanas gaitā.

LZS VIII kongress iestājas pret Latvijas zinātnieku ideju brīvprātīgu nodošanu ārzemniekiem, paredzot grantu pieteikumu ārzemju ekspertīzi. Ārzemju ekspertīze pieļaujama tikai pabeigtiem pētījumiem. Latvijas Zinātnieku savienības VIII kongress apliecina zinātnieku gatavību vēl aktīvāk veicināt valsts zinātnes un ekonomikas attīstību un aicina Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodrošināt šai darbībai nepieciešamo juridisko un finansiālo bāzi.

LZS Valde

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS