Aizstāvēšana

16-06-2011

2011.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

PĒTERIS PRIEDĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Doplerogrāfijas iespējas aknu fibrozes un steatozes diagnostikā hroniska vīrushepatīta C slimniekiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Ardis Platkājis (RSU); asoc.profesors Jāzeps Keišs (Latvijas Infektoloģijas centrs); profesors Algirds Tamošunas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011. gada 30.jūnijā plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA ŠĶUPELE.

Temats: “Uzskatos par labu un ļaunu cilvēku novērojamās kopīgās  realitātes saistība ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu nozīmīgumu”.

Darba vadītājs: asociētais profesors PhD Ģirts Dimdiņš

Recenzenti: profesore Dr. habil. psych. Ārija Karpova, LU; prof. Dr.habil.paed., psych. Aleksejs Vorobjovs, Daugavpils Universitāte; profesors PhD Juris G. Draguns, Pensilvānijas Valsts Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 30.jūnijā plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DACE LANDMANE.

Temats: “Identifikācija ar trūcīgajiem, nabadzības atribūcija un attieksme pret trūcīgajiem sociālo darbinieku un trūcīgo izlasē”.

Darba vadītājs: profesors Dr.psych. Viesturs Reņģe

Recenzenti: profesore Dr. habil. psych. Ārija Karpova, LU; prof. Dr. psych. Anita Pipere, Daugavpils Universitāte; profesors Ph.D. Juris G. Draguns, Pensilvānijas Valsts Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 1. jūlijā plkst. 12.15 RTU Būvniecības fakultātē Āzenes ielā 16/20 sēžu zālē notiks ”RTU – P06” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai būvniecības nozarē aizstāvēs

KASPARS BONDARS

par tēmu “Mūra pārseguma konstrukciju ilgizturības prognozēšanas metodika”.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis (RTU, Latvija), Dr. sc. ing. Ārijs Videvuds Lapsa (RTU, Latvija) un asoc. profesore, Dr. sc. ing. Lina Seduikyte (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Materiālu un konstrukciju institūta mājas lapā http://icas.bf.rtu.lv/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 1. jūlijā plkst. 10:30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātņu nozares meža ekonomikas un politikas apakšnozarē aizstāvēs

EVIJA GREĢE–STALTMANE

par tēmu “Investīciju izpēte un novērtēšana Latvijas privātajos mežos”.

Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.habil.biol. Imants Liepa; LLU Ekonomikas fakultātes profesore Dr.habil.oec. Baiba Rivža; Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes pētnieks PhD Vilis Brukas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 1. jūlijā plkst.12.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KĀRLIS PURMALIS.

Temats – “Latvijas darba tirgus analīze un tā attīstības perspektīvas”. Nozare – ekonomika, apakšnozare– Latvijas tautsaimniecība .

Recenzenti: Ērika Šumilo, Dr.oec., Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore; Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko RTU profesors; prof. Dr.habil.oec. Nikolajs Baranovskis, Sociālo tehnoloģiju augstskola profesors Ekonomikas katedras vadītājs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gadā 4.jūlijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

NADEŽDAS KOLEDAS

promocijas darba “Uzņēmuma finansiālās stabilitātes teorētiskie un praktiskie risinājumi kā ilgtspējīgas attīstības pamats” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Kārlis Ketners, RTU profesors, RTU Promocijas padomes loceklis; Marga Živitere, Dr.oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Manuela Tvaronavičiene, Dr.oec., Viļņas Gedimina Tehniskās universitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2011.gada 5.jūlijā plkst. 10.00 RTU Mašīnzinātņu nozares Promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

MĀRIS KUMERMANIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Neregulāra rakstura virsmu trīsdimensiju (3D) raupjuma parametru pētījumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU prof. Dr.habil.sc.ing. V.Mironovs; RTU asoc.prof. Dr.phys. A.Kataševs; prof. Dr.sc.ing. Rein Laaneots (Tallinas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2011. gada 6.jūlijā plkst. 11:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ANDREJS STEPANOVS

par tēmu “Modulāras nepārtrauktas barošanas sistēmas ar dažādiem enerģijas avotiem un uzkrājējiem izstrāde un izpēte”.

Recenzenti: RTU prof. Dr.habil.sc.ing. I.Raņķis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., D.Vinnikovs (TTU, Igaunija); Dr.sc.ing., L.Latkovskis (FEI, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 6.jūlijā plkst. 12:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

MARINA KOŅUHOVA

par tēmu “Asinhrono dzinēju komplicēto dinamisko režīmu izpēte, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.sc.ing. A. Žiravecka (RTU,Latvija); profesors Dr. sc. ing. A. Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija); izpētes inženiere Dr.sc.ing. Viktorija Neimane, (Wattenfall R&D, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 18.jūlijā plkst.10:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21.auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ILZE DZENE

par tēmu “Latvijas reģionu energosistēmu ilgtspējīgas attīstības modelēšana un optimizācija”.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Mārtiņš Gedrovičs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus, Latvijas Universitāte; profesors, Dr.sc.ing. Georg Wagner–Lohse, Brandenburgas Tehnoloģiju universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2011. gada 21. jūlijā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

JĀNIS VENTIŅŠ

par tēmu “Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru mijiedarbības fona”.

Recenzenti: prof. Dr. ģeogr. Oļģerts Nikodemus, LU ĢZZF; asoc. prof. Dr.biol. Voldemārs Spuņģis, LU BF; Dr.biol. Elga Parele, LU Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2011. gada 21. jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

LAURA GRĪNBERGA

par tēmu “Vides faktoru ietekme uz makrofītu sugu sastāvu un sastopamību vidēji lielās upēs Latvijā”.

Recenzenti: prof. Dr.biol. Viesturs Melecis, LU ĢZZF; prof. Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš, LU BI; Dr.biol. Egita Zviedre, Latvijas Dabas muzejs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2011.gada 20.aprīlī RTU Mašīnzināttnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares Promocijas padomes P–16 atklātā sēdē ALEVĪNAI LEICEI piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 10 pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 9.maijā sēdē RITAI GREITĀNEI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par– 9, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 10.maijā sēdē NORAI DUBRO piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.). Balsošanas rezultāti: par– 10, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

2011. gada 11. maijā LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra IVARAM NEIDERAM filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu filozofijas vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 17.maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu GUNTARAM BERNĀTAM. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 17.maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu SANITAI MADALĀNEI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padome 2011.gada 17.maijā atklātā sēdē piešķīra LR farmācijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – farmācijas ķīmija JĀNIM KŪKAM. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 18. maijā SVETLANA ATSLĒGA aizstāvēja promocijas darbu matemātikas doktora zinātniskā grāda (Dr. math.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Matemātikas nozares promocijas padomes lēmumu Svetlanai Atslēgai piešķirts doktora zinātniskais grāds matemātikā (Dr. math.) diferenciālvienādojumu apakšnozarē.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 18.maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē SVETLANAI ORLOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 20. maijā GITA ELKSNĪTE aizstāvēja promocijas darbu doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Gitai Elksnītei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 30.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – aroda un vides medicīna INESEI MĀRTIŅSONEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 1.jūnijā MARINA PLATONOVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: “par” – 7, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 6.jūnijā atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – radioloģija ARTAI STRAZDIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padome 2011.gada 7.jūnija atklātā sēdē piešķīra LR farmācijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – farmācija IRĒNAI DABERTEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē 2011. gada 9. jūnijā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing) DENISAM STEPINAM zinātnes nozarē Elektronika un telekomunikācijas apakšnozarē Elektronikas elementi. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011. gada 10. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika GINTAS GERHARDES–UPENIECES promocijas darba aizstāvēšana. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret– nav, atturas– nav. Viņai piešķirts Dr.art. zinātviskais grāds.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 10.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – internā medicīna NATAĻJAI KAKURINAI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 13.jūnija atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – nefroloģija IEVAI ZIEDIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS