Aizstāvēšana

19-05-2011

2011. gada 6.jūnijā plkst. 10.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

KĀRLIS CĪRULIS.

Temats: “Naratīvā struktūra un literārā pašrefleksija Johannesa Bobrovska prozā”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. J.Kastiņš, Dr. philol. I.Kangro, Dr. A.Aurnhammers.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011.gada 6.junija pīkst.16.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DACE MEGRE

aizstāvēs promocijas darbu “Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Ģederts Ieviņš (LU); Dr.biol. Ina Alsiņa (LLU); Dr.biol. Guna Noldt (Hamburgas Universitāte, Vācija).

Ar darbu, sakot no 2011.gada 23.maija, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 10. jūnijā pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

GINTAS GERHARDES–UPENIECES

promocijas darbs “Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts. (1918–1940)”.

Oficiālie oponenti: Dr. art G.Jankevičiute (Jankeviciute, Viļņas Kultūras, filozofijas un mākslas institūts), Dr. art. J.Kalnačs (Vidzemes augstskola), Dr. art. S.Pelše (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2011.gada 10.jūnijā plkst.15.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IVETA MINTĀLE

aizstāvēs promocijas darbu “Slodzes testa nozīme pacientiem pēc perkutānās koronārās intervences”, medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai internās medicīnas apakšnozarē.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.med. Gustavs Latkovskis, Latvijas Universitāte, prof. Dr.habil.med. Andrejs Kalvelis, Rīgas Stradiņa Universitāte, prof. Dr.habil.med. Aleksandrs Laucevičius, Viļņas Universitāte.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 13.jūnijā plkst.12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JEKATERINA BULE

aizstāvēs promocijas darbu “Modeļu kopa adaptīvās datorizētās mācīšanās pārvaldībai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Boriss Mišņevs (Transporta un sakaru institūts), asoc. profesors, Ph.D. multimediju komunikācijā Demetrios Sampson (Izglītības un mācību progresīvo digitālo sistēmu un servisu pētījumu centrs, Pireas Universitāte, Grieķija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 15. jūnijā plkst. 9:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ALLA MIĶELSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Netipisko pienskābes baktēriju ietekme siera nogatavināšanā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesore Dr.habil.med. Aija Žileviča; Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.habil.sc.ing. Sigita Angele Urbiene; Valsts emeritētā zinātniece Dr.sc.ing. Lilita Ozola.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 15. jūnijā plkst. 11:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

VITA LEVKĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Augsta riska pārtikas produktu kvalitātes izvērtējums Sous vide iepakojumā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesors Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece Dr.biol. Silvija Strikauska; SIA “Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”, direktors, “Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācijas” izpilddirektors, Dr.sc.ing. Jānis Zutis.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011.gada 15.jūnijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

HELĒNA KĀRKLIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Galveno antropometrisko parametru un barojuma pakāpes analīze pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem Latvijā”, medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai sabiedrības veselības apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr.habil.med. Ingrīda Rumba–Rozenfelde, Latvijas Universitāte, asoc. prof. Dr.med. Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa Universitāte, prof. Dr.habil.med. Toivo Jürimäe, Tartu Universitāte.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 17. jūnijā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. GUNTA GRĪNBERGA–ZĀLĪTE.

Tēma “Klientu orientētu izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana lauku konsultāciju centros”.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Oļģerts Krastiņš, LZA akadēmiķis, valsts emeritētais zinātnieks, Latvijas Universitātes profesors emeritus; Dr.oec. Ligita Melece, LVAEI Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja; Dr.oec. Vilma Atkočiūniene, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesore, Lauku attīstības un vadības katedras vadītāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 17. jūnijā pulksten 12.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 1. auditorijā

IVETA NĀTRIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Utopiskā diskursa mainība jauno laiku kultūras kontekstā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phil. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Ineta Kivle (Latvijas Mūzikas akadēmija), Dr. phil. Solveiga Krūmiņa–Koņkova (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 17. jūnijā plkst. 13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDA ČINGULE–VINOGRADOVA.

Tēma “Dienvidlatgales potenciāla izvērtējums un attīstības virzieni”.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Oļģerts Krastiņš, LZA akadēmiķis, valsts emeritētais zinātnieks, Latvijas Universitātes profesors emeritus; Dr.oec. Elita Jermolajeva, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Ekonomikas katedras asoc.profesore; Dr.habil.oec. Remigijus Čiegis, Viļņas Universitātes asoc.profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011.gada 21.jūnijā plkst. 9.00 notiks LU Juridiskās zinātnes
apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRĒNA KALNIŅA.

Tēma: “Darbinieku aizsardzība uzņēmumu pārejas gadījumā”.

Recenzenti: doc. Dr.iur. J.Kārkliņš; doc. Dr.iur. Linda Piusa; asoc.prof. Dr.iur. Tomas Davulis (Viļņas Universitāte, Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2011.gada 21.jūnijā plkst. 11.00 notiks LU Juridiskās zinātnes
apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRĒNA KUCINA.

Tēma: “Bērnu pārrobežu prettiesiskās pārvietošanas vai aizturēšanas civiltiesiskie aspekti: starptautisko, Eiropas un Latvijas nacionālo tiesību dimensijā”.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.iur. J.Briede; prof. Dr.iur. J.Rozenbergs (Rēzeknes augstskola); prof. Paul Reid Beaumont (Aberdīnas Universitāte, Lielbritānija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2011. gada 21. jūnijā plkst. 10:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

LĪGA KOVAĻČUKA

aizstāvēs promocijas darbu “Acs funkcionālā stāvokļa izmaiņas suņiem midriātisko, premedikācijas un vispārējās anestēzijas līdzekļu ietekmē” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāja: profesore Dr. habil. biol. Edīte Birģele, LZA korespondētājlocekle.

Recenzenti: profesors Dr.med.vet., Dr.habil.agr. Aleksandrs Jemeļjanovs; RSU docente Dr.med. Tamāra Petrova; asoc. profesors Dr.med.vet. Arvils Jakovskis.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 21. jūnijā plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

RUTA MEDNE

aizstāvēs promocijas darbu “Lašu spuru nekrozes klīnisko pazīmju un etioloģisko faktoru izpēte” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītājs: asoc. profesors Dr.med.vet. Edgars Liepiņš.

Recenzenti: asoc. profesore Dr.med.vet. Vita Antāne; profesors Dr.habil.agr. Jāzeps Sprūžs, VEZ ; Latvijas Hidroekoloģijas institūta Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas vadītāja Dr.biol. Maija Balode.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā– 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 29. jūnijā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc.soc. DACE KAUFMANE.

Tēma “Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Elita Jermolajeva, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Ekonomikas katedras asoc.profesore; Dr. Thomas Kutsh, Bonnas universitātes Lauksaimniecības fakultātes Pārtikas un resursu ekonomikas institūta profesors emeritus.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2011.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

PĒTERIS PRIEDĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Doplerogrāfijas iespējas aknu fibrozes un steatozes diagnostikā hroniska vīrushepatīta C slimniekiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Ardis Platkājis (RSU); asoc. profesors Jāzeps Keišs (Latvijas Infektoloģijas centrs); profesors Algirds Tamošunas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 RTU Būvzinātnes zinātņu promocijas padomes P-12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

KRISTĪNA TIHOMIROVA

aizstāvēs promocijas darbu “Ūdens attīrīšana no dabiskām organiskām vielām un to ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti tīklā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte), Dr.sc.ing. Ilkka Miettinen (Nacionālais veselības un labklājības institūts, Kuopio Universtāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikaņu ielā 5, un internetā: http://www.rtu.lv un http://www.bf.rtu.lv.

***

2011. gada 1. jūlijā plkst. 12.15 RTU Būvniecības fakultātē Āzenes ielā 16/20 sēžu zālē notiks ”RTU – P06” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai būvniecības nozarē aizstāvēs

KASPARS BONDARS

par tēmu “Mūra pārseguma konstrukciju ilgizturības prognozēšanas metodika”.

Recenzenti: Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis (RTU, Latvija), Dr. sc. ing. Ārijs Videvuds Lapsa (RTU, Latvija) un asoc. profesore, Dr. sc. ing. Lina Seduikyte (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Materiālu un konstrukciju institūta mājas lapā http://icas.bf.rtu.lv/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 31. marta sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu JEĻENAI VEDIŠČEVAI. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 5. aprīļa sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu AUSTRAI AVOTIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2011. gada 8. aprīļa sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē AIVARAM TĒRAUDAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 14. aprīlī SERGEJS OSIPOVS aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Sergejam Osipovam ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 18.aprīlī atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – neiroloģija VIKTORIJAI ĶĒNIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinātnes nozares Diagnostikas un kvalitātes apakšnozares Promocijas padome atklātā sēdē 2011.gada 19. aprīlī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) IVETAI MEŽINSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.maijā DINA ŠAVLOVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.maijā GITA BĒRZIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares klasiskās filoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 5.maijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – pediatrija JANAI PAVĀREI. Balsošanas rezultāti: par –9, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 9.maijā sēdē JEĻENAI SULOJEVAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 11, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS