Aizstāvēšana

7-04-2011


2011.gada 14.aprīlī, plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SERGEJS OSIPOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Biomasas ģeneratorgāzes darvu analīzes metožu izveide” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai

Recenzenti: Dr. chem. Andris Andersons, Dr. chem. Modris Drille, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 27. aprīlī plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

GUNDA REIRE

politoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme starptautiskā miera un drošības uzturēšanā”.

Recenzenti: Nils Raimonds Muižnieks, PhD (politikas zinātne) Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts; doc. Toms Rostoks, Dr.polit., Latvijas Universitāte; pasn. Marika Laizāne-Jurkāne, Dr.polit., Latvijas Universitāte; Čaldīns Mensa (Chaldeans Mensah) PhD, Grānta Makjuana universitāte (Grant MacEwan University)Kanāda.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/ .

***

2011.gada 27.aprīlī plkst.16.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DMITRIJS TEĻNOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Indo-Austrālijas pārejas zonas Anthicidae (Insecta: Coleoptera): taksonomija, daudzveidība un bioģeogrāfija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.biol. Viesturs Melecis (LU); asoc.prof., Dr.hab.biol. Tatjana Zorenko (LU); Dr.biol. Agnis Šmits (LVMI Silava).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 1.aprīļa varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 29. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

ILZE KOROĻEVA

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu”.

Recenzenti: prof. Aivars Tabuns, Dr.soc., Latvijas Universitāte; doc. Silva Seņkāne, Dr.soc., Latvijas Universitāte; prof. Vladimirs Meņšikovs, Dr.soc., Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts; Anna Andrejenkova (Анна Андреенкова), Dr.soc., Salīdzinošo sociālo pētījumu institūts (Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ)) (Krievija, Maskava).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/

***

2011.gada 29. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

LĪGA RASNAČA

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos”.

Recenzenti: prof. Brigita Zepa, Latvijas Universitāte; prof. Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitāte; asoc. prof. Ritma Rungule, Rīgas Stradiņa universitāte; Vera Majerova (V?ra Majerov?) PhD, Čehijas dzīvības zinātņu universitāte (Czech University of Life Sciences, Prague),Čehija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/

***

2011.gada 29.aprīlī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE VRUBĻEVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Farmakovigilance un psihotropo zāļu patēriņš Latvijā”, farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša, LU; Dr. pharm. Reinis Vilšķērsts, LOSI un Dr. pharm. Jurgita Daukšienė, (Lietuvas Veselības Zinātņu Universitāte).

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā, LU Vēstures zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

VITOLDS MUIŽNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu “Arheoloģiskās liecības par 14.–18. gs. apbedīšanas tradīcijām Latvijas teritorijā” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. hist. Andrejs Vasks (Latvijas Universitāte), prof. Dr. habil. art., Dr. hist. Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija), prof. Dr. hist. Guntis Zemītis (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 3.maijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

DINA ŠAVLOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Nominālā determinācija franču valodā: gramatiskas kategorijas apguve” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Jansone, Dr. habil. philol. I.Rūmniece, Dr. habil. philol. M-A.Morel.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 3.maijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

GITA BĒRZIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā: lingvostilistiskais aspekts ” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Koškins, Dr. habil. philol. P.Vanags, Dr. philol. O.Lāms.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 5.maijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JANA PAVĀRE

aizstāvēs promocijas darbu “Sistēmiskās iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) un sepses epidemioloģija, klīnika un agrīna diagnostika stacionārā ārstētiem bērniem”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ludmila Vīksna (RSU); asoc. profesors Uga Dumpis (LU); Dr.med. Maris Dubniks (Lundas Universitātes slimnīca, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gadā 9.maijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7- 209. auditorijā notiks

JEĻENAS SULOJEVAS

promocijas darba “Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Grigorijs Oļevskis, Dr.habil.oec., LU profesors; Marga Živitere, Dr.oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Vita Zariņa, Dr.oec., augstskolas “Turība” asoc.prof.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2011.gadā 9.maijā plkst. 13.00 RTU Meža iela 1/7- 209. auditorijā notiks

RITAS GREITĀNES

promocijas darba “Pakalpojumu kvalitātes ekonomiskā nodrošināšana mazos un vidējos uzņēmumos” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remiģijs Počs, Dr.habil.oec., RTU profesors; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec.,RSEBAA profesors; Bronius Neverauskas, Dr.oec., Kauņas tehnoloģiskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2011.gadā 10.maijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7- 209. auditorijā notiks

NORAS DUBRO

promocijas darba “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vadīšanas ekonomiskie aspekti Latvijā” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remiģijs Počs, Dr.habil.oec., RTU profesors; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec., RSEBAA profesors; Marga Živitere, Dr.oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2011. gada 11. maijā pulksten 11.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 1. auditorijā,

IVARS NEIDERS

aizstāvēs promocijas darbu “Racionalitāte un motivācija: morāles psiholoģija Platona sokratiskajos dialogos” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phil. Igors Šuvajevs (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Arnis Rītups (Filozofijas institūts, Lēvenes Katoļu universitāte [Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven])), Dr. phil. Jānis Taurens (Latvijas Mākslas akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Trešdien, 2011. gada 11. maijā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktores zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LAURA HANSONE.

Disertācija: “Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā”.

Recenzenti: prof. Dr. h. filoz. Māra Rubene, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte; doc. Dr. teol. Juris Cālītis, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte; asoc. prof. Ph.D. Normunds Titāns, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

***

Trešdien, 2011. gada 11. maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VALTS APINIS.

Disertācija: “Zoroastrisma ietekme uz jūdaismu priekšstatos par pēcnāves dzīvi: elles sodu sistēma Ardā Virāz un viduslaiku vizionārajos midrāšos”.

Recenzenti: prof. Dr. teol. Riho Altnurme, Tartu Universitātes Teoloģijas fakultāte; prof. Dr. teol. Randars Tasmuths, EELC Teoloģijas Institūts, Tallina; prof. Ph.D. Dans Shapira, Bar-Ilanas Universitātes Tuvo Austrumu studiju departaments, Ramat Gana, Izraēla.

Ar disertāciju var iepazīties LU centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

***

2011.gada 12.maijā plkst. 13.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA ) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

INTA BULA–BITENIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Holistiskā pieeja ģimenes sportā pirmsskolas izglītībā”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: asoc.prof. Dr. Krzystof Piech (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija); asoc.prof. Dr. paed. Ilze Miķelsone (Liepājas Universitāte); asoc.prof. Ph.D. Aija Kļaviņa (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2011. gada 13. maijā plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā, LU Vēstures zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

EVA EIHMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Rietumu kristīgās sabiedrības 14. gadsimta krīze Livonijā?” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. hist. Gvido Straube (Latvijas Universitāte), asoc. prof., Dr. hist. Kaspars Kļaviņš (Daugavpils Universitāte), pētn. Dr. hist. Muntis Auns (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 17.maijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JĀNIS KŪKA

aizstāvēs promocijas darbu “Karnitīna sistēmas regulācijas loma kardioprotekcijā”.

Oficiālie recenzenti: Dr.biol. Andrejs Šķesters (RSU); profesore Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (LU); profesors Boris Z.Simkhovich (ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 18. maijā plkst. 13.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Jaunajā zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

INESE ŽUNE

aizstāvēs promocijas darbu ”Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā” mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. phil. Mārtiņš Boiko (JVLMA), Dr. art. Arnolds Klotiņš (LU LFMI), Dr. habil. art. Jānis Torgāns.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājas lapā www.jvlma.lv

***

2011. gada 18. maijā plkst. 14.00 Parādes ielā 1, 115. auditorijā, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē, kurā promocijas darbu matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA ATSLĒGA.

Temats: “Bifurkācijas nelineārās parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmās un atrisinājumu skaita novērtējumi”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.math. F. Sadirbajevs.

Recenzenti: prof. Dr.habil.math. Andrejs Reinfelds (Latvijas Universitāte); prof. Dr.sc. Irena Rachunkova (Palacky University, Čehijas Republika); vadošais pētnieks Dr.math. Leonīds Lepins (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1-224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011. gada 20. maijā plkst. 13.00 Liepājas Universitātē, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zālē (Kūrmājas prospektā 13), notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu “Nominālās vārdkopas Georga Manceļa tekstos” filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē aizstāvēs

GITA ELKSNĪTE.

Recenzenti: Dr.philol. Ilze Lokmane, LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente; Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Ventspils Augstskolas asociētā profesore; Dr.philol. Anna Stafecka, LU aģentūras “LU Latviešu valodas institūts” vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU mājaslapā www.liepu.lv

***

Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde 2011. gada 17.februārī MĀRĪTE OPINCĀNE aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Mārītei Opincānei piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.).

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 2.martā BAIBAI BANKAVAI tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 2.martā BRIGITAI ALEKSEJEVAI tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares klasiskās filoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.martā ALNIS STAKLE aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Alnim Staklem piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.martā DAIGA ZAĶE aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Daigai Zaķei piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 3.martā AĻONA KORNIŠOVA aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Psiholoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Aļonai Korniševai piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā (Dr.psych.).

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 4.martā AIJA PUPIŅA aizstāvēja promocijas darbu bioloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares promocijas padomes lēmumu Aijai pupiņai piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.).

***

2011. gada 4. martā LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja AIVARS MARKOTS. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 1.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares promocijas padomes sēdē 2011. gada 4.martā RAIMONDS CIBUĻSKISs aizstāvēja promocijas darbu bioloģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares promocijas padomes lēmumu Raimondam Cibuļskim piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.).

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2011. gada 4.martā sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē MĀRIM BĒRZIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – 1.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 7.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – anestezioloģija un reanimatoloģija EDGARAM VASIĻEVSKIM. Balsošanas rezultāti: par -8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 7.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – anestezioloģija un reanimatoloģija OĻEGAM SABEĻŅIKOVAM. Balsošanas rezultāti: par -7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2011.gada 9.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – periodontoloģija ZANEI LAURIŅAI. Balsošanas rezultāti: par -10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 14.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – klīniskā mikrobioloģija KARĪNAI AKSENOKAI. Balsošanas rezultāti: par -7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 15.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – pediatrija IVETAI DZĪVĪTEI-KRIŠĀNEI. Balsošanas rezultāti: par -9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2011.gada 15. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu GINTAI SNIEDZĪTEI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2011.gada 16.martā atklātā sēdē piešķīra socioloģijas doktora zinātnisko grādu VENTAM SĪLIM. Balsošanas rezultāti: par -7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 17.martā atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – dermatoveneroloģija IVETAI IVDRAI. Balsošanas rezultāti: par -8, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2011.gada 23.martā atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – bērnu zobārstniecība ILONAI VIDUSKALNEI. Balsošanas rezultāti: par -10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares Cietvielu mehānikas apakšnozares Promocijas padome ‘’RTU P-03’’ atklātā sēdē 2011.gada 23.martā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu EDGARAM EGLĪTIM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 23. martā ILMĀRAM DŪRĪTIM piešķīra doktora grādu veterinārmedicīnas nozarē (Dr.med.vet.). Balsošanas rezultāti: par – 8, pret - nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 28.martā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – internā medicīna INGAI STUĶĒNAI. Balsošanas rezultāti: par -9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 29.marta sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ILZEI DAMBERGAI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P-01” 2011. gada 29. marta sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē KRISTAPAM JAUNDZEMAM. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 15, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 30.martā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra RUBENAM AGADŽANJANAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datorzinātnes matemātiskie pamati”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 30.martā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra OKSANAI ŠČEGUĻNAJAI-DUBROVSKAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datorzinātnes matemātiskie pamati”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 7-04-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS