Aizstāvēšana

10-02-2011

2011. gada 24. februārī pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

KRISTIĀNAS ĀBELES

promocijas darbs “Johans Valters. 1869-1932”.

Oficiālie oponenti: Dr. phil. L.O. Laršons (Larsson, Ķīles Universitātes Mākslas vēstures institūts), Dr. art. D.Lamberga (LNMM), Dr.art. S.Grosa (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2011.g. 25.februārī plkst. 11.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

Rita KISIĻOVA.

Temats - “Latvijas pamatizglītības kvalitātes starptautiskas novērtēšanas rezultāti un analīze kā informatīvā bāze izglītības vadības lēmumu pieņemšanā””. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. ķīm. Andrejs Rauhvargers; profesors Dr. mat. Jānis Vucāns; profesore Dr. ekon. Tatjana Volkova.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 1. martā plkst. 14.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Jūlija HODAKOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Membrānas un membrānas-elektrodu kompleksa materiālu pētījumi pielietojumiem degvielas šūnās” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.h.fiz. Donāts Millers; Dr.ķīm. Artūrs Vīksna un Dr.inž. Oskars Krievs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011. gada 1. martā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDRA RATNIECE.

Temats: “Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20.gs. sākuma līdz pirmajam pasaules karam”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. B.Kalnačs, Dr. habil. philol. J.Kastiņš, Dr. philol. R.Briedis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011.gada 1. martā plkst. 15.00 notiks LU Juridiskās zinātnes
apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS PLEPS.

Tēma: “Satversmes iztulkošanas konstitucionāli tiesiskie un metodoloģiskie problēmjautājumi”.

Recenzenti: prof. Dr.jur. Juozas Žilys, Mīkola Romera Universitāte, Lietuva; prof. Dr.jur. Aivars Endziņš, Biznesa Augstskola Turība, Latvija; prof. Dr.jur. Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte, Latvija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 1. martā plkst. 16.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Mihails ŠOROHOVS

aizstāvēs promocijas darbu “TlBr kristālu optisko, elektrisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un gamma-staru detektoru izstrāde” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Māris Knite; vadošais pētnieks Jānis Bērziņš un profesors Artūrs Medvids.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011. gada 1. martā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

AUSTRA GAIGALA.

Temats: “Juris Kunnoss: dzīve un teksts”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. V.Hausmanis; Dr. philol. E.Lāms; Dr. philol. I.J. Kalniņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011. gada 2.martā plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Inta OSTROVSKA.

Temats: “Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālas audzināšanas kontekstā”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs.

Promocijas darba recenzenti: profesore Dr. paed. Baiba Briede, LLU; asoc.prof. Dr. paed. Irēna Katane, LLU; prof. Dr. habil. paed. Irēna Žogla, LU.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011. gada 2.martā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

Baiba BANKAVA

aizstāvēs promocijas darbu “Eponīmi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Druviete, Dr. habil. philol. B.Bušmane, Dr. philol. I.Ozola.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 2.martā plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

Tatjana IVANOVA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Masas etalonu starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu pētījumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. A.Urbahs; Dr.phys. V.Gedrovics (Standartizācijas, Akreditācijas un Metroloģijas centrs); prof. Dr.sc.ing. Rein Laaneots (Tallinas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2011. gada 2.martā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

Brigita ALEKSEJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Sengrieķu filoloģisko tekstu valoda” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Kramiņa, Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr.habil. philol. O.Bušs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 3.martā plkst.10.00 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Daiga ZAĶE.

Temats: “Multikulturāla pedagoģiska procesa īpatnības čigānu (romu) skolēnu iekļaušanai vispārējā izglītībā”.

Zinātniskais vadītājs: profesore Dr. habil. paed. I.Žogla.

Promocijas darba recenzenti: asoc.prof. PhD Inga Belousa, DU; prof. Dr.paed. Aīda Krūze, LU; asoc.prof. Dr.paed. Irēna Katane, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011.gada 3.martā plkst. 11.00 notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklāta sēde (Parādes ielā 1, 320.aud.), kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AĻONA KORNIŠEVA.

Tēma: “Latvijas iedzīvotāju dažādu paaudžu laika identitātes”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.psych. Irina Plotka.

Recenzenti: Irēna Kokina, Dr.psych., asoc.prof. (Daugavpils Universitāte); Ģirts Dimdiņš, PhD., asoc.prof. (Latvijas Universitāte); Albinas Bagdonas, PhD., prof. (Viļņas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1- 224 un Daugavpils Universitātes mājas lapā: http://www.du.lv/.

***

2011. gada 3.martā plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Alnis STAKLE.

Temats “Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju izglītībā”.

Zinātniskais vadītājs: prof., Dr.paed. Aleksandra Šļahova.

Promocijas darba recenzenti: prof. Dr. paed. Jeļena Davidova, DU; prof. Dr. habil. paed. Irēna Žogla, LU; asoc.prof. Dr.paed. Zanda Rubene, LU.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011. gada 4.martā, Vienības ielā 13, 424. auditorijā Daugavpilī, notiks Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIJA PUPIŅA.

Temats: “Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina Bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.biol. A.Škute.

Recenzenti: prof. Dr. biol. Arvīds Barševskis - Daugavpils Universitāte; Dr.biol. Viktors Baharevs – Moziras valsts pedagoģiskā universitāte (Baltkrievija); Dr.biol. Andris Čeirāns - Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3. auditorijā un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2011. gada 4.martā plkst 12:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

AIVARS MARKOTS.

Temats: “Plakanvirsas pauguru morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs Latvijā”.

Recenzenti: profesors, Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; profesors, Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, Latvijas Universitāte; Dr. geol. Albertas Bitinas, Klaipēdas Universitātes vadošais zinātniskais līdzstrādnieks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2011. gada 4. martā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares agrārās ekonomikas un reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. Agnese RADŽELE–ŠULCE.

Tēma “Loģistikas pielietojuma ekonomiskie ieguvumi agrārajā sfērā”.

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, LLU profesore, LZA akadēmiķe; Dr.oec. Ingūna Gulbe, LVAEI Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja, biedrības “Mārketinga padome” valdes priekšsēdētāja; Dr.oec. Jonas Jasaitis, Šauļu universitātes Lauksaimniecības attīstības zinātnes centra direktors, Sociālo zinātņu nodaļas asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 4.martā, plkst. 12.00, Vienības ielā 13, 424. auditorijā Daugavpilī, notiks Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr. biol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

RAIMONDS CIBUĻSKIS.

Temats: “Latvijas īsspārņu (Coleoptera: Staphylinidae) faunas revīzija”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.biol. A.Barševskis.

Recenzenti: prof. Dr. biol. Artūrs Škute - Daugavpils Universitāte; assoc. prof. Dr. Vytautas Tamutis – Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Lietuva); assoc. prof. Dr.biol. Voldemārs Spuņģis - Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3. auditorijā un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2011. gada 4. martā plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Māris BĒRZIŅŠ

par tēmu „Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā”.

Recenzenti: Prof. Dr.habil.hist., Dr.geogr. Jānis Štrauhmanis (RTU) , Prof. Dr. geogr. Maija Rozīte (BAT), Prof. Dr. Daniels Golers (Bambergas Universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 7.martā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Edgars VASIĻEVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Augšējās ekstremitātes pozicionālie perifēro nervu bojājumi anestēzijas laikā un problēmas risinājumi. Rokas apdraudējuma biomehāniskā izpēte”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs (RSU); Dr. Rūta Brūvere (Latvijas biomedicīnas studiju un pētniecības centrs); Dr.med.Iveta Golubovska (Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 7.martā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Oļegs SABEĻŅIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Ģenētisko polimorfismu saistība ar septisko komplikāciju attīstību un klīnisko gaitu”.

Oficiālie recenzenti: docente Ilze Štrumfa (RSU); Dr.biol. Aija Line (Latvijas biomedicīnas studiju un pētniecības centrs); Dr.med.Vladimirs Harlamovs (P.Stradiņa KUS).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 9.martā plkst.16.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Ainārs AUNIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Putnu populācijas lauksaimniecības zemēs Latvijā: izvietojums un izmaiņu tendences” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.biol. Guntis Brūmelis (LU, Bioloģijas fakultāte); akad. Dr.biol. Jānis Vīksne (LU, Bioloģijas institūts); PhD Juha Uolevi Tiainen (Helsinku Universitāte, Somija).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 23.februāra varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 9.martā plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Zane LAURIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Peridonta veselības epidemioloģiskais un funkcionālmorfoloģiskais pētījums”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ilze Akota (RSU); profesore Alīna Pūriene (Viļņas universitāte); asoc.profesore Marina Aunapuu (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 14.martā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Karīna AKSENOKA

aizstāvēs promocijas darbu Clostridium difficile klīniskā un molekulārā epidemioloģija Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Juta Kroiča (RSU); profesors Viesturs Baumanis (LU); profesors Aleksandrs Rapoports (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 14.martā plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Diāna PLATACE

aizstāvēs promocijas darbu “Infekciju kontrole māsu praksē”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ludmila Vīksna (RSU); asoc.profesors Uga Dumpis (LU); Dr.med.Ruta Pabērza (Latvijas Infektoloģijas centra Patoloģiskās laboratorijas vadītāja).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 15. martā plkst. 13.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GINTA SNIEDZĪTE.

Tēma: “Tiesnešu tiesību jēdziens, evolūcija un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā”.

Recenzenti: prof. Peter Paul Rijpkema, Amsterdamas Universitāte, Nīderlande; asoc.prof. Dr.jur. Jautrīte Briede, Latvijas Republikas Augstākās tiesas senatore, Latvija; prof. Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 15.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Iveta DZĪVĪTE-KRIŠĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “21-Hidroksilāzes deficīta molekulārie mehānismi, imūnģenētiskais raksturojums, to klīniskās un terapeitiskās konsekvences bērniem Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aivars Lejnieks (RSU); profesors Valdis Pīrāgs (LU); profesore Danute Terese Lašiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 16.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Vents SĪLIS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte”.

Oficiālie recenzenti: Dr.phil. Signe Dobelniece (RSU); profesors Dr.sc.soc. Aivars Tabuns (LU); profesors Dr.habil.med. Jānis Zaļkalns (RSU Rehabilitācijas fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011. gada 17. martā pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Mārīte OPINCĀNE.

Temats: “Džozefa Konrada jūras proza”.

Zinātniskā vadītāja: asoc.prof. Dr.philol. Anna Stankeviča.

Recenzenti: prof. Dr. philol. M.Burima (Daugavpils Universitāte); prof. Dr. philol. A.Cimdiņa (Latvijas Universitāte); prof. Dr. habil. philol. LZA īstenais loceklis B. Kalnačs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv/.

***

2011.gada 17.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Iveta IVDRA

aizstāvēs promocijas darbu “Transformējošā augšanas faktora – bēta 1 un epidermālā augšanas faktora raksturlielumu pārmaiņas asins serumā psoriāzes slimniekiem, to ietekme uz patoģenēzes procesiem ārstēšanas kursa gaitā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Maija Eglīte (RSU); asoc.profesore Ināra Ančupāne (LU); asoc.profesore Kulli Kingo (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 22.martā plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Iluta DAUŠKANE

aizstāvēs promocijas darbu “Purvos augošās parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālā pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.biol. Ģederts Ieviņš (LU, Bioloģijas fak); prof., Dr.habil.biol. Imants Liepa (LLU, Meža fak.); prof., Dr.geol. Agrita Briede (LU,Ģeogrāfijjas un Zemes zin.fak)

Ar darbu, sākot no 2011.gada 8.marta, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 23. martā plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

ILMĀRS DŪRĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Āfrikas strausa (Struthio camelus var. domesticus) kuņģa un tievās zarnas morfofunkcionālais raksturojums no 38. embrionālās attīstības dienas līdz divu mēnešu vecumam” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītājs: profesors Dr. med. vet. Arnis Mugurēvičs.

Recenzenti: profesors Dr.med.vet., Dr.habil.agr. Aleksandrs Jemeļjanovs, LZA īstenais loceklis; profesors Dr. habil. med. vet. Zigmunds Brūveris, VEZ; vadošā pētniece Dr.med.vet. Inese Zītare.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2011.gada 23.martā plkst. 16:00 Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes ‘’P-03’’ atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119 auditorijā

Edgars EGLĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Kompozīto čaulu dinamiskā noturība’’ inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Vācijas Kosmosa aģentūras pētniecības centra vadošais pētnieks Rihards Degenhardts, RTU profesors Felikss Bulavs, LU Polimēru mehānikas institūta vadošais pētnieks Andrejs Aņiskēvičs.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un interneta mājas lapā http://www.rtu.lv/ (doktorantiem > promocijas darbi)

***

2011.gada 23.martā plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Ilona VIDUSKALNE

aizstāvēs promocijas darbu “Bērnu zobu traumu veidi un ārstēšanas tiešās izmaksas”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); profesors Jānis Gaujēns (Valsts emeritēts zinātnieks); docente Irēna Rēvele (Valsts emeritāta zinātniece).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 28.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Inga STUĶĒNA

aizstāvēs promocijas darbu “Tradicionālo un jauno kardiovaskulāro slimību riska faktoru un metabolā sindroma kritēriju izplatība un savstarpējās saistības Latvijas iedzīvotāju vidū”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Dr.med. Oskars Kalējs (RSU); Dr.med. Vilnis Dzērve-Tāluts (LU); profesors Margus Viigimaa (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

Pēdējā atjaunošana 11-02-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS