Aizstāvēšana

4-11-2010

2010. gada 12. novembrī plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

JURIS SOMS.

Temats: “Gravu morfoloģija, to veidošanās un erozijas tīkla izvietojuma likumsakarības dienvidaustrumu Latvijā”.

Recenzenti: profesors, Dr. geol. Vitālijs Zelčs, Latvijas Universitāte; emeritētais profesors, Dr. h. geol. Ojārs Āboltiņš, Latvijas Universitāte; emeritētais profesors, Dr. h. geogr. Guntis Eberhards, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2010. gada 12. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

TOMAS SAKS.

Temats: “Vidusvislas un vēlās Vislas laika paraglaciālie un zemledāja vides apstākļi Rietumlatvijas piekrastes līdzenumos”.

Recenzenti: profesors, Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; emeritētais profesors, Dr. habil. geol. Ojārs Āboltiņš, Latvijas Universitāte; profesors, PhD Volli Kalm, Tartu Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2010. gada 26. novembrī plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

JĀNIS PROLS.

Temats: “Sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu ģenēze Baltijas artēziskajā baseinā”.

Recenzenti: profesors, Dr. geol. Ervīns Lukševičs, Latvijas Universitāte; akadēmiķis, profesors Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte; Dr. sci. ing. Aivars Spalviņš, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2010. gada 26. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

JĀNIS LAPINSKIS.

Temats: “Baltijas jūras Kurzemes krasta dinamika”.

Recenzenti: profesors, Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, Latvijas Universitāte; asociētā profesore, Dr. geol. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte; Dr. habil. geol. Ojārs Āboltiņš, Latvijas Universitātes emeritētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2010.gada 1.decembrī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 241.telpā) paredzēta

RAIMONDA VIĻUMA

promocijas darba “Konservatīvās viduvēšanas metode siltuma procesu matemātiskajos modeļos elektriskajām sistēmām” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil.math., Dr.habil.phys. H.Kalis (LU); prof. Dr.habil.math. R. Čiegis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva); asoc. prof. Dr.habil.phys. J.Kalniņš (Ventspils Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 1.decembrī plkst. 16.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 241.telpā) paredzēta

GUNTAS LĀCES

promocijas darba “Latvijas pamatskolas matemātikas skolotāju kompetence matemātikas didaktikā” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Dr. math. A.Cibulis (LU), prof. Dr. math. M. Abels (Tartu Universitāte, Igaunija), doc. Dr. math. R.Kašuba (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 2. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, Čakstes bulvārī 5, 336.auditorijā

IRĒNA KULIŠA

aizstāvēs promocijas darbu “Topošo viesmīlības nozares vadītāju apkalpošanas kultūras attīstība studijās augstskolā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Augstskola), profesore, Dr.paed. Zenta Anspoka, (RPIVA), docente Ph.D. Justina Erčulj (Slovēnija, Primorskas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā iela 2, Jelgava) un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 2. decembrī plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KARINE OGANISJANA.

Temats: “Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā”.

Vadītāja: prof. Tatjana Koķe, LU.

Recenzenti: prof. Irina Maslo, LU; prof. Baiba Rivža, LLU; prof. Gunter Huber, Tībingenas Universitāte.

***

2010. gada 2. decembrī plkst. 16:00 Rīgas Tehniskās universitātes promociju padomes “RTU P–03” atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā

ZOJA VEIDE

aizstāvēs promocijas darbu “Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Arunas Lukosevicius (Kauņas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Brauns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), asociētais profesors, Dr.sc.ing. Igors Tipāns (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem – Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010.g. 3.decembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē
(Dr.man.) aizstāvēs

INTA RIMŠĀNE.

Temats – “Svešvalodu skolotāju izglītības sistēmas attīstība Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Andrejs Geske; prof. Dr.ped. Baiba Briede; prof. Dr. habil. ped. Irēna Žogla; prof. Vilfrīds Hartmans (Wilfried Hartmann)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 9.decmbrī pl.16.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

ANNAS ANCĀNES

promocijas darbs “Rīgas arhitektūras ainava 17. gadsimta 2. pusē”.

Oficiālie oponenti: Dr. arch. K.A.Otenheims (Ottenheym, Utrehtas Universitāte), Dr. habil.arch. J.Krastiņš (RTU), Dr. habil.art. O.Spārītis (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2010.gada 10.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

AINĀRS STEPENS

aizstāvēs promocijas darbu “Parkinsonisms efedrona lietotājiem”.

Oficiālie recenzenti: profesore Maija Eglīte (RSU); asoc.profesors Vladimirs Kuzņecovs (Latvijas Universitāte); asoc.profesore Pille Taba (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2010.gada 15. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 414. auditorijā

EVIJA KĻAVE

socioloģijas grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā”.

Recenzenti: prof. Tālis Tisenkopfs, Latvijas Univesitāte; prof. Raivo Vetiks (Raivo Vetik), Institute of Government, Tallinn University; Dr.soc. Vladislavs Volkovs, Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūta vadošais pētnieks; Dr.phil. Sergejs Kruks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU SZF bibliotēkā Rīgā, Lomonosova ielā 1 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2010. gada 15. decembrī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2.aud., LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

BRIGITA LAIME

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas kāpu un pludmaļu fitosocioloģiskais raksturojums Baltijas jūras reģiona kontekstā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.biol. Ģederts Ieviņš; doc. Dr.geogr. Solvita Rūsiņa; prof. Dr.geogr. Oļģerts Nikodemuss

Ar promocijas darbu (sākot no 2010. gada 1.decembra) varēs iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2010.gada 15.decembrī plkst.16.00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promociju padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (4–130) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

VAIRA GROMULE

aizstāvēs promocijas darbu “Autoostas pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēma pasažieru loģistikā centra koncepcijas realizācijai multimodālā transporta sistēmā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jevgeņijs Kopitovs (TSI, profesors); Dr.habil.sc.ing. Ramūnas Palšaitis (Viļņas Gediminas Tehniskā Universitāte, profesors, Lietuva); Dr.dat. Ivars Zarumba (Vidzemes augstskola, pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājas lapā http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2010. gada 16.decmbrī pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tiks aizstāvēts

DAINAS LĀCES

promocijas darbs “Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko. 1813 – 1902”.

Oficiālie oponenti: Dr.habil.art. M.Omilanovska (Omilanowska, Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts, Varšava), Dr.art. S.Grosa (LMA), Dr.arch. J.Zilgalvs (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2010.gada 16.decembrī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 241.telpā) paredzēta

IRINAS ZVINAS

promocijas darba “Topoloģijas pēc saderīga ideāla moduļa: teorētiskie pētījumi un reprezentācija lokālu teorijā” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. math. S.Asmusss (LU), prof. Dr. math. M.L. Brown, (Hacettepe universitāte, Ankara, Turcija), Dr. math. J.G. Garcia, (P.Vasco universitāte, Bilbao, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 16. novembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas zinātnes nozarē Latvijas tautsaimniecībs apakšnozarē aizstāvēs

DAINA PAULA

“Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas novērtēšanas metožu analīze”.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Ērika Šumilo LU EVF; prof. Dr.oec. Anastasija Vilciņa, LLU ekonomikas fakultāte,Ekonomikas katedra; profesors Dr.habil.oec. Remigijs Počs, IEVF dekāns, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktora v.i., Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 20. decembrī plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

DACE BĒRZIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Helikobaktērijas suņu kuņģa gļotādā un kuņģa morfoloģiskais stāvoklis” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāja: profesore Dr. habil. biol. E. Birģele.

Recenzenti: profesors Dr.med.vet., Dr.habil.agr. Aleksandrs Jemeļjanovs, LZA īstenais loceklis; profesors Dr.habil.med. Anatolijs Danilāns, RSU; asoc. profesore Dr.med.vet. Anda Valdovska, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā iela 2, Jelgava) un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 21. decembrī plkst. 15 00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271.auditorijā notiks RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS RIŽIKOVS.

Promocijas darba temats – “Aktivētās ogles no hidrotermiski apstrādātas un granulētas koksnes”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv

RTU promocijas padomes P-02 priekšsēdētājs, prof. M.Kalniņš

***

2010. gada 24. septembrī LU Filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra VELGAI VĒVEREI filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu filozofijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu “Eksistenciālās komunikācijas problēma Sērena Kirkegora filosofijā”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 4, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru “Valststiesības”, “Krimināltiesības” un “Starptautiskās tiesības” promocijas padome 2010.gada 24.septembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē VIOLETAI ZEPPAI–PRIEDĪTEI par promocijas darbu “Valsts amatpersonu kriminālprocesuālā imunitāte Latvijas kriminālprocesa tiesībās”. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru “Valststiesības”, “Krimināltiesības” un “Starptautiskās tiesības” promocijas padome 2010.gada 24.septembrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē INGRĪDAI VEIKŠAI par promocijas darbu “Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā”. Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 1, nederīgs biļetens – 1.

***

2010. gada 24. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. RUSLANS ŠMIGINS aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Biodīzeļdegvielas ietekme uz motora darba parametriem” un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, atturas – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2010. gada 4.oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LIĀNAI NAPALKOVAI par promocijas darbu “Imitācijas modelēšanā bāzētas daudzmērķu optimizācijas metožu izstrāde un izmantošana”. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2010. gada 8. oktobrī ANDA GRĪNFELDE aizstāvēja promocijas darbu “Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos“ ekonomikas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Andai Grīnfeldei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padome 2010. gada 8. oktobrī sēdē piešķīra lauksaimniecības doktora (Dr. agr.) zinātnisko grādu IMANTAM JANSONAM Lauksaimniecības nozarē lopkopības apakšnozarē par promocijas darbu “Fito un organisko skābju piedevu ietekme uz cūku produktivitāti un gaļas kvalitāti”. Balsošanas rezultāti : par – 8; pret – nav, atturas – nav.

***

2010.gada 19.oktobrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ANDREJAM VASIĻJEVAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datoru un sistēmu programmatūra” par promocijas darbu “Heterogēno terminoloģijas resursu konsolidācija”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 19.oktobrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra ILZEI DZELMEI–BĒRZIŅAI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Datorzinātnes matemātiskie pamati” par promocijas darbu “Galīgie kvantu automāti un loģika”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 19.oktobrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra AGRIM ŠOSTAKAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Programmēšanas valodas un sistēmas” par promocijas darbu “Modeļu transformāciju valodu realizācija”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–06 Promocijas padome 2010.gada 22.oktobra sēdē JĀNIM KAMINSKIM piešķīra inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.) nozarē “Būvzinātne”, apakšnozarē “Ģeodēzija”. Promocijas darba tēma “Latvijas ģeoīda modelis un tā attīstība”. Balsošanas rezultāti: par– 11, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2010. gada 27.oktobrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē JEĻENAI DAŠKOVAI – GOLOVKINAI par promocijas darbu “Efektivitātes paaugstināšana daudzpolu vējģeneratoriem ar pastāvīgo magnētu ierosmi”. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru “Valststiesības”, “Krimināltiesības” un “Starptautiskās tiesības” promocijas padome 2010.gada 29.oktobrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē INGAI KAČEVSKAI par promocijas darbu “Starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesības”. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru “Valststiesības”, “Krimināltiesības” un “Starptautiskās tiesības” promocijas padome 2010.gada 29.oktobrī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes valststiesību apakšnozarē SOLVITAI OLSENAI par promocijas darbu “Miruša cilvēka aizsardzība un audu izmantošana medicīnā”. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 1.novembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu ANDAI UPMANEI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze”. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 4-11-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS