Jautājam ministrei

30-04-2008

zv/zv358-1.jpg
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe un LZA prezidents
J.Ekmanis Latvijas Zinātņu akadēmijā
A.Edžiņas foto

Jaunu ministru daudzi vēlas intervēt, it īpaši, ja ministrs vada tādu nozari, kurā katrs jūtas speciālists, jo kas var būt vieglāk, kā neklātienē mācīt un audzināt (kuš, šo vārdu, izrādās, mūsu izglītības sistēmā lietot nedrīkst) kaimiņu, paziņu un vispār – svešus bērnus. 28. janvārī “Latvijas Avīze” triju žurnālistu sastāvā, starp kuriem, pēc jautājumiem spriežot, toni uzdeva bijušā LKP CK izdevuma “Lauku Avīze” izlolotājs un ilggadīgais redaktors Voldemārs Krustiņš, rubrikā “Redakcijas viesis” publicēja plašu interviju ar jauno izglītības un zinātnes ministri Dr.habil. Tatjanu Koķi. Intervija saucas “Jaunā ministre sola arī audzināt”. Taujāts gan par Valsts kontroles pārbaužu rezultātiem un dažādām citādām pārbaudēm, par Latvijas vēstures mācīšanu skolā, par aizliegumu nodarbināt skolēnus ar jebko, kas nav mācības, par Valsts valodas politikas departamentu Izglītības un zinātnes ministrijā un vēl daudz ko citu. Pārpublicējam tās Tatjanas Koķes atbildes, kas atklāj, cik zinātniski pamatotas un pārbaudītas bijušas daudzās izglītības reformas, kas mūs novedušas tur, kur esam – skolēni demokrātiski metušies uz humanitārajām zinībām un pēc studijām papildina bezdarbnieku rindas, tehniskajās fakultātēs jāsāk bezmaz ar ābeces gudrībām un arī tad līdz pirmajam jaungadam tiek labi ja puse. Latvijas vēsturi mācās, bet Latviju neiemīl utt. Piedāvājam dažus intervijas fragmentus.

 

– Mani interesē arī tas, kā māca Latvijas vēsturi krievu skolās, ja var izaugt jaunieši, kuri ienīst Latviju.

– Tas satrauc arī mani. Ikviens savas zemes patriots par to runā ar lielāko nopietnību. Ne tikai vēsture, bet ikviens mācību priekšmets jāmāca tā, lai tam būtu rezultāts un pozitīva nozīme skolēna personības izaugsmē. Piemēram, mācot Latvijas vēsturi, ir būtiski, lai, aplūkojot vēsturiskus notikumus, skolēns iegūtu dzīves pieredzi un saprastu, kuras rakstura īpašības palīdz cilvēkam nevis tecēt līdzi straumei, bet gan ietekmēt apkārtējās norises. Mācot vēsturi, skolotājam jāvērtē, vai skolēns ciena pats sevi, vai ciena skolotāju un vai gatavs sakopt vidi, kurā viņš atrodas, vai arī gatavs tai nodarīt pāri. Latvijas vēstures mācīšanās ir viens no komponentiem, kā cilvēks padziļina savu izpratni par dzimteni, un uz šī pamata viņam veidojas patriotiska attieksme pret vietu, kurā viņš dzīvo. Ikviens, sevišķi nobriedis cilvēks, savā dzimtenē gribēs dzīvot, ja spēkā būs trīs galvenie nosacījumi: ja viņam būs darbs, kas sniedz ne tikai materiālu, bet arī morālu gandarījumu, ja viņam būs pārliecība, ka viņa bērns te varēs iegūt labu izglītību un turpināt studijas, un ja viņš jutīsies droši – es te gribētu uzsvērt galvenokārt sociālo drošību. Ja šie nosacījumi tiks izpildīti, man grūti iedomāties, ka pilsonim radīsies pretenzijas pret vidi, ka viņš te negribētu palikt. Ja ne, tad ne vienmēr kāda mācību priekšmeta mācīšana skolā var palīdzēt sasniegt to mērķi, kādu mēs skolā gribētu sasniegt.(..)

– Runājot par vēstures mācīšanu, manuprāt, profesoru un zinātnieku prātojumi ir pārsteidzoši: viņi apgalvo, ka skolēnam faktus zināt neesot būtiski, galvenokārt ir jāiemāca vērtēt vēsturiskos procesus. Bet kā var vērtēt, ja nezina faktus?

– Fakti ir jāzina.

– Man saistībā ar vēstures mācīšanu daudz svarīgāka šķiet nevis vispār cilvēka, bet Latvijas pilsoņa audzināšana. Pirms mēneša vai diviem kardināls Pujats no kanceles pārmeta, ka ap 2003. gadu no Latvijas skolām tiks izdzīts vārds “audzināšana”. Kā un kurš to izdarīja? No skolām “izraidīta” arī darbaudzināšana. Internātskolās grūti audzināmie visu dienu skatās televīziju, sit domino, jo strādāt jau viņi nedrīkst!

Par pedagoģiju un audzināšanu. Esmu habilitētā pedagoģijas doktore un visu savu darba mūžu esmu strādājusi Latvijas Universitātē skolotāju izglītības jomā.Kā augstskolas mācībspēks pati pieredzēju, kā deviņdesmitajos gados audzināšana tika izstumta no skolas. Tolaik, kad Latvijas jau bija kļuvusi par neatkarīgu valsti, dominēja sauklis: deideoloģizēsim izglītību! Ar to domājot padomju ideoloģiju, kurai tiešām bija jāaiziet no skolām un mācību grāmatām. Katrā periodā ir savi aktīvisti, kas veido šo noteikto laika posmu. No viņu vidus nāca cilvēki, kuri teica: to var izdarīt, racionalizējot skolas darbu – skolā paturot tikai mācīšanu.Tad arī parādījās jēdzieni – “izglītošana”, “izglītotājs”, “izglītojamais”. Mums, pedagogiem un pedagoģijas zinātniekiem, par to mati aiz šausmām cēlās stāvus, bet mūsu iebildumus uzklausīt nevēlējās. Mēs iebildām, ka personības veidošanās nevar notikt, bagātinot tikai prātu un izpaliekot audzināšanai, kas ir attieksmes veidošana – pret sevi, citiem, vidi. Taču, baidīdamies no ideoloģijas, skolotājam uzdeva tikai un vienīgi mācīt. Turpinājās arī meklējumi, kādas pārmaiņas nepieciešamas izglītības saturā. Valstī veidojām demokrātisku sabiedrību, kuras pamatā ir cilvēks, kurš spējīgs izdarīt izvēli un par to atbildēt. Par atbildību aizmirsām, bet skolēnam piedāvājām pilnīgi brīvi izvēlēties, kurus mācību priekšmetus apgūt. Skolēni izvēlējās vieglāko ceļu, un tad vienubrīd izrādījās, ka vairākums vidusskolu absolventu šīs izvēles dēļ studēt spēj tikai sociālās un humanitārās zinātnes. Ar to paši skolēni ierobežoja savu turpmāko izvēli. Lai izdarītu izvēli, cilvēkam ir jābūt sagatavotam un jāsaprot, kāpēc viņš šo izvēli izdara. Latvijas izglītības sistēma toreiz meklēja ātras atbildes, lai palīdzētu skolēnam apgūt šo demokrātijas pieredzi. Tas allaž ir bijis grūti... Cits jautājums, cik izsvērti un pamatoti tie jauninājumi izglītībā tika ieviesti. Vai balstoties uz pētījumiem? Vai par tiem notika diskusijas? Nē! Neapšaubāmi, bija toreizējo izglītības ministru un izglītības politikas veidotāju labā griba, bet ... Izglītības attīstību noteica arī tas, ka cilvēki arvien biežāk brauca uz ārzemēm, pārņēma pieredzi. Es pirmo reizi ASV biju 1989. gadā. Atceros, biju sajūsmā, redzot, cik skolēni tur ir priecīgi, cik draudzīgas ir viņu attiecības ar skolotājiem. Nodomāju: cik laba situācija! Bet, kad ASV biju 1995. gadā, mans viedoklis mainījās. ASV izglītībā tolaik centās vadīties no skolēna interesēm. Tur, kur ir interesanti, skolēnam allaž acis spīd, bet izglītības kvalitāte un rezultāti nebija tie spožākie. Vēl šodien jēdzienu “audzināšana” izmanto ļoti uzmanīgi un bieži aizstāj ar vārdiem “vērtību izglītība”. Man liekas, ka latviešiem audzināšana arvien ir bijusi būtiska, un es nekautrētos par to runāt kā par neatņemamu izglītības procesa sastāvdaļu. (..)

– Manā izpratnē IZM galvenais uzdevums šobrīd būtu gādāt, lai kritiski tiktu izvērtēti izglītības standarti. Lai būtu skaidrs, kas jaunietim kurā klasē jāapgūst un ko apgūt ir viņa spēkos. Cik daudz viņam jāzina no algebras, ģeometrijas un vai vispār jāmāca trigonometrija. Un, ja jāmāca, tad tieši cik daudz? Vai skolēnam jāzina tas pats, kas vēstures studentam?

– Ministrs par pašu galveno nedrīkst nosaukt nevienu uzdevumu. Pamatizglītības standars tapa ap pagājušā gadsimta 90. gadu vidu. Akcents bija uz to, lai uz labu zināšanu bāzes attīstītu tā sauktās kompetences, vienkāršāk sakot, lai skolēns prastu iegūtās zināšanas izmantot praksē. Šis princips jāpatur arī, veidojot vidējās izglītības mācību priekšmetu standartus. Darbs pie to veidošanas sākās pirms vairākiem gadiem, un bija paredzēts šos standartus skolās ieviest šā gada 1. septembrī. Savulaik ministre Baiba Rivža to nolēma atlikt uz gadu, jo darbam ar mācību priekšmetu standartiem vispirms ir jāsagatavo skolotāji, iespējams, nepieciešamas jaunas mācību grāmatas. Pirms dažām dienām, tiekoties ar Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) jauno vadītāju, es viņai vaicāju, kā šajā jomā sokas darbs. Runājot par šo izglītības standartu, jāpiemin divas būtiskas lietas. Es ticu, ka ekspertu grupās, kuras tiek izveidotas noteikta mācību priekšmeta standarta izvērtēšanai, ir pietiekami labi speciālisti. Bet katrs profesionālis mācību programmā nu tik ļoti grib ielikt to, kas viņam pašam mīļš... Un izglītības satura izvērtēšana pārvēršas par profesionāļu cīņu, lai gan viens, gan otrs jēdziens un viela parādītos mācību programmā. Tas ir viens no subjektīvajiem faktoriem, kāpēc standarti pērblīvējas. Otra lieta: es biju vairāk nekā izbrīnīta, kad uzzināju, kādas ir izmaksas standartu sagatavošanai. Ļoti niecīgas! Ja mēs domājam, ka izglītības saturu jāveido gaišajiem prātiem... Šodien neviens gaišais prāts par baltu velti nestrādās. Un tad, kad šie gaišie prāti izveido projektu, tas vēl ir jāizmēģina. Izmēģināšanai finansējums vispār nav piešķirts. Pērn notika vairākas valsts vispārējās vidējās izglītības standarta publiskās apspriešanas, uz kurām tika aicināti eksperti. Un – cik ekspertu, tik viedokļu. Bet nebija uzaicināts neviens augstskolu pasniedzējs. Tieši viņi taču visvairāk sūdzas par vidusskolēnu zināšanām.

Intervija, kā jau sākumā teikts, ir daudz plašāka un no tās publicējam tikai daļu, kas skar izglītības kvalitāti. Un darām to ne jau aiz pārliecīgām simpātijām pret Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņiem. “Latvijas Avīzes” iznākšanas datumā, 28. janvārī, grantos un arī Zinātņu akadēmijas budžetā vēl nebija ienācis ne santīma. Bažīgi zvanīja emeritētie zinātnieki. Un arī nebija ne jausmas, kā samaksāt šī “Zinātnes Vēstneša” drukāšanas izdevumus. Ja nu laikā nesaņemsit, nevainojiet mūs.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS