Par LZA

Līgums ar IZM

3-04-2012


2008. gada 1. februārī LR Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza deleģēšanas līgumu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par funkciju izpildi saistībā ar Eiropas Savienības un starptautisko pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu ieviešanu Latvijā. Sākot ar 2015. gadu starp LR Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek slēgts līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu.

Deleģēšanas līgums

Rīcības plāns 2008.gadam.

Rīcības plāns 2009.gadam.

Rīcības plāns 2010.gadam.

Rīcības plāns 2011.gadam.


Deleģēšanas līgums 2012.gadam

Rīcības plāns 2012.gadam.


Deleģēšanas līgums 2013. gadam

Rīcības plāns 2013.gadam


Deleģēšanas līgums 2014. gadam

Rīcības plāns 2014.gada


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2015) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

4, ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2016) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

4. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2017) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2018) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2018) (.pdf)

Pēdējā atjaunošana 10-08-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

8-01-2018

Ojārs Spārītis dzimis 1955. gada 28. novembrī Priekulē, Liepājas rajonā. Studējis filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974-1979), mākslas zinātni un teoriju Latvijas Mākslas akadēmijā (1981-1987). Ieguvis mākslas doktora grādu (1997), gadu vēlāk - habilitētā mākslas doktora grādu (1998).

Zinātniskās intereses: Latvijas un Eiropas Renesanses kultūras dažādi aspekti arhitektūrā un mākslā, sakrālā māksla, kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Kopš 1998. gada vadījis Latvijas sakrālās mākslas un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu, proti, Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pētera, Augšāmcelšanās (Rīgas Lielajos kapos), Vijciema u.c. dievnamus, piedalījies Latvijas muižu restaurācijā (Kukšu muiža, Ķirbižu muiža). 1997. gadā kļuvis par Rīgas Melngalvju nama atjaunošanas darbu vadītāju.

Pēdējā atjaunošana 12-01-2018
Lasīt tālāk...

Nolikums par LZA un LLMZA PAUĻA LEJIŅA BALVAS pišķiršanu

16-04-2015

NOLIKUMS
par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
PAUĻA LEJIŅA BALVAS
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 25.01.1994., LLMZA prezidijā 10.01.1994., precizēts LLMZA prezidija sēdē 14.09.1998., LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēdē 23.03.2015., LZA prezidija sēdē  30.03.2015.)

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PAUĻA LEJIŅA balva tiek piešķirta ik pēc diviem gadiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību.

PAUĻA LEJIŅA balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

2. PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām.

2.1. Ārzemēs dzīvojošu autoru piedalīšanās konkursā pieļaujama tādā gadījumā, ja viņu pētījumi ir īpaši nozīmīgi Latvijai;

2.2. Jebkuram zinātniekam PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir tikai vienu reizi.

3. Kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zinātniskā padome.

4. PAUĻA LEJIŅA balvas piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisija, kuras sastāvā ir to organizāciju pārstāvji, kuras veido balvas pamatfondu.

Pēc LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas ieteikuma, ekspertu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidiji.

5. PAUĻA LEJIŅA balvas laureāts saņem diplomu un naudas summu, kuras apmēru nosaka LZA Prezidijs.

Balvas svinīga pasniegšana notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulcē.

6. Zinātniskos darbus, par kuriem piešķirta PAUĻA LEJIŅA balva, nodod glabāšanai Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

7. Izvirzot kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

7.1. izvirzītāja ieteikums;

7.2. izvirzītais darbs;

7.3. ziņas par autoru (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adreses un tālruni;

7.4. autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā).

8. Materiāli iesniedzami divu mēnešu laikā pēc balvas izziņošanas PAUĻA LEJIŅA balvas ekspertu komisijai Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., Rīga, LV - 1050, tālr. 67223931).

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
Ojārs Spārītis
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente 
Baiba Rivža
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore 
Irina Pilvere
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors             Aivars Bērziņš

 

Pēdējā atjaunošana 16-04-2015

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu

17-02-2014

Apstiprināts LZA prezidija sēdē
2014.gada  10. februārī. 

N O L I K U M S

par Latvijas Zinātņu akadēmijas
VĀRDBALVU
piešķiršanu

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvas (Artura Balklava-Grīnhofa, Kārļa Baloža, Pīrsa Bola, Friča Brīvzemnieka, Frīdriha Candera, Teodora Celma, Jāņa Endzelīna, Arvīda Kalniņa, Pauļa Lejiņa, Dītriha Andreja Lēbera, Kārļa Mīlenbaha, Raiņa, Edgara Siliņa, Heinricha Skujas, Marģera Skujenieka, Paula Stradiņa, Arveda Švābes, Kārļa Ulmaņa, Gustava Vanaga) tiek piešķirtas vienu reizi divos - četros gados par izcilu darbu attiecīgo zinātņu nozarē.

Balvu fondu veido Latvijas Zinātņu akadēmijas naudas līdzekļi un sponsoru ziedojumi.

2. Balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem (publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām).

2.1. Ārzemēs dzīvojošu autoru piedalīšanās konkursā pieļaujama tādā gadījumā, ja viņu pētījumi ir īpaši nozīmīgi Latvijai.

2.2. Jebkuram zinātniekam katru vārdbalvu piešķir tikai vienu reizi.

3. Kandidātus balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas un akadēmijas locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu Senāti, fakultāšu Domes ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms balvas piešķiršanas. Paziņojums par konkursu tiek publicēts presē.

4. Balvas piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisijas, kuru sastāvu, pēc LZA zinātņu nodaļu ieteikuma, apstiprina LZA Prezidijs. Ekspertu komisiju sastāvā ar lēmējbalss tiesībām var iekļaut sponsorētājinstitūcijas pārstāvi. Balvas piešķir LZA Senāts.

5. Balvas laureāts saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas piemiņas medaļu, diplomu un naudas summu, kuras apmēru nosaka LZA Senāts. Bez tam laureāts var saņemt arī sponsora piešķirto naudas prēmiju.

Balvas svinīga pasniegšana notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē.

6. Zinātniskos darbus, par kuriem piešķirta balva, nodod glabāšanā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

7. Izvirzot kandidātus LZA vārdbalvai, ekspertu komisijai 1 eks. iesniedzami šādi dokumenti:

7.1.Motivēts izvirzītāja ieteikums,

7.2.Izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā,

7.3.Ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adreses un tālruņus, e-pasta adresi,

7.4.Autora parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā).

Materiāli līdz katra gada 30.septembrim iesniedzami Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., Rīga, LV - 1524, tālr. 67223931)

BALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

30-04-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Katru gadu piešķir 9 prēmijas, no tām fizikas, matemātikas, inženierzinātnēs un datorzinātnēs — 3, ķīmijas, bioloģijas, lauksaimniecības un medicīnas zinātnēs — 3, humanitārajās un sociālajās zinātnēs — 3.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fizikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu vārdā,  

par labāko darbu ķīmijā Mārtiņa Straumaņa — Alfrēda Ieviņa vārdā,

par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā — Zentas Mauriņas vārdā.

Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz katra gada 30. septembrim LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Rīga, LV 1050)

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tel. 67223931.

Pēdējā atjaunošana 7-10-2015
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 82 - 90 no 294
Powered by Elxis - Open Source CMS