Zinātnes Vēstnesis

Citi “Zinātnes Vēstneša” numuri

 

1999. gada  26. aprīlis: 08 (174)

________________________________________________________

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts

_____________________________________________________________________________________

Numura saturs

 


Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju

1999. gada 31. martā                                                                                                         Rīkojums Nr. 157
Rīgā                                                                                                                                        (prot. Nr. 19 4.§)

1. Saskaņā ar likuma “Par zinātnisko darbību” Pārejas notei kumu 3. punkta 2. apakšpunktu izveidot Valsts zinātniskās kvalifi kācijas komisiju (turpmāk — komisija) šādā sastāvā:

J. Bārzdiņš — Latvijas Universitātes Matemātikas un infor mātikas institūta direktors, Dr. habil. sc. comp.

E. Bērziņš — Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors, Dr. habil. sc. ing.

E. Birģele — Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Dr. habil. biol.

V. Dimza — Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes depratamenta Zinātnes nodaļas vecākais referents, Dr. habil. phys.

J. Ekmanis — Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, Dr. habil. phys.

V. Hausmanis — Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors, Dr. habil. philol.

V. Kampars — Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes dekāns, Dr. habil. chem.

J. Kursīte-Pakule — Latvijas Universitātes profesore, Dr. habil. philol.

M. Kūle — Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, Dr. habil. phil.

P. Laķis — Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, Dr. habil. phil.

E. Lavendelis — Rīgas Tehniskās universitātes rektors. Dr. habil. sc. ing.

A. Melnis — Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglī tības un zinātnes departamenta Augstākās izglītības un zinātnes pār valdes nodaļas vadītājs, Dr. sc. ing.

I. Ozolanta — Latvijas Medicīnas akadēmijas zinātņu prorektore, Dr. habil. med.

V. Paškevičs — Daugavpils Pedagoģiskās universitātes zinātņu prorektors, Dr. phys.

B. Rivža — Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja, Dr. habil. oec.

J. Šuņins — Rīgas Aviācijas universitātes profesors, Dr. habil. phys.

R. Valters — Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr. habil. chem.

P. Zālītis — Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, Dr. habil. silv.

H. Zenkevičs — Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta direktora vietnieks, Dr. habil. biol.

A. Žilevica — Latvijas Universitātes profesore, Dr. habil. med.

Ministru prezidents V. Krištopans

Izglītības un zinātnes ministrs J. Gaigals

Satura rādītājs


Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija nolemj:

par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju, atklāti balsojot, ievēlēt akadēmiķi, LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētāju, RTU profesoru Raimondu Valteru.

Balsošanas rezultāti: par — 18; pret — nav; atturas — 1.

* * *

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija nolemj:

par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku, atklāti balsojot, ievēlēt akadēmiķi, LU profesori Janīnu Kursīti-Pakuli.

Balsošanas rezultāti: par — 18; pret — nav; atturas — 1.

* * *

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija nolemj:

par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas sekretāri, atklāti balsojot, ievēlēt Dr. chem. Almu Edžiņu.

Balsošanas rezultāti: par — 19; pret — nav; atturas — nav.

* * *

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija nolemj:

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darbību uzsākt ar 1999. gada 1. jūliju.

Balsošanas rezultāti: par — 17; pret — nav; atturas — 2.

Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis R. Valters

Satura rādītājs


Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums

1999. gada 30. martā                                                                                                          Noteikumi Nr. 127
Rīgā
                                                                                                                                      (prot. Nr. 19 5.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par zinātnisko darbību”
Pārejas noteikumu 3. punkta 2. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija (turpmāk — komisija) ir koordinējoša koleģiāla institūcija bez juridiskās personas tiesībām, un tā pārrauga zinātnisko grādu piešķiršanu.

2. Komisijas galvenais uzdevums ir koordinēt vienotas zinātnisko grādu piešķiršanas sistēmas funkcionēšanu un nodrošināt, lai pētījumi, par kuriem tiek piešķirts zinātniskais grāds, satura un metodoloģijas ziņā atbilstu vispārpieņemtiem starptautiskiem attiecīgās nozares standartiem.

II. Komisijas sastāvs

3. Komisijas sastāvā ir 20 komisijas locekļu:

3.1. trīs Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji — pa vienam pārstāvim no katras Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas;

3.2. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pārstāvis;

3.3. šādi Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji:

3.3.1. dabaszinātņu nozares pārstāvis;

3.3.2. inženierzinātņu nozares pārstāvis;

3.3.3. medicīnas un bioloģijas zinātņu nozares pārstāvis;

3.3.4. lauksaimniecības un meža zinātņu nozares pārstāvis;

3.3.5. humanitāro un sociālo zinātņu nozares pārstāvis;

3.4. Rektoru padomes pārstāvis;

3.5. Augstākās izglītības padomes pārstāvis;

3.6. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pārstāvis;

3.7. šādi Latvijas universitāšu pārstāvji:

3.7.1. Latvijas Universitātes pārstāvis;

3.7.2. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis;

3.7.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvis;

3.7.4. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes pārstāvis;

3.7.5. Rīgas Aviācijas universitātes pārstāvis;

3.7.6. Latvijas Medicīnas akadēmijas pārstāvis;

3.8. divi Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

4. Komisijas locekļu zinātniskajai kvalifikācijai jāatbilst zinātniskās kvalifikācijas prasībām, kuras noteiktas Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem.

5. Komisijas personālsastāvu, kas noteikts sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Zinātņu akadēmiju, pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Komisijas pilnvaru laiks ir pieci gadi.

III. Komisijas funkcijas un tiesības

6. Komisijai ir šādas funkcijas:

6.1. izstrādāt zinātniskā grāda piešķiršanas vispārīgo kvalifikācijas prasību normatīvus attiecīgās zinātņu nozarēs;

6.2. sniegt atzinumu par zinātniskās kvalifikācijas darbu;

6.3. kontrolēt promocijas padomju darba atbilstību normatīvajiem aktiem, ieskaitot kvalifikācijas darbu nodošanu zinātniskajā bibliotēkā;

6.4. izskatīt strīdus zinātniskā grāda piešķiršanas jautājumos un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas dot savu vērtējumu;

6.5. izveidot un uzturēt aizstāvēto zinātniskās kvalifikācijas darbu un piešķirto zinātnisko grādu datu bāzi;

6.6. ne retāk kā reizi gadā sniegt Latvijas Zinātnes padomei pārskatu par zinātnisko grādu piešķiršanu Latvijā.

7. Komisijai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem zinātniskās kvalifikācijas darbus un dokumentāciju par promocijas padomju darbību;

7.2. sniegt rekomendācijas augstskolām un valsts zinātniskajiem centiem, lai optimizētu promocijas sistēmu Latvijā;

7.3. sniegt atzinumus un ieteikumus Latvijas Zinātnes padomei pirms promocijas tiesību noteikšanas augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem;

7.4. pieprasīt Latvijas Zinātnes padomei pārtraukt vai uz laiku aptu rēt atsevišķas promocijas padomes darbu, atbilstoši argumentējot šo prasību;

7.5. pieprasīt promocijas padomes priekšsēdētājam apturēt zinātniskās kvalifikācijas kritērijiem neatbilstošu zinātniskās kvalifikācijas darbu virzību uz aizstāvēšanu;

7.6. piedalīties zinātniskās kvalifikācijas darba aizstāvēšanā un priekšaizstāvēšanas semināros;

7.7. sniegt rekomendācijas augstskolām doktorantūras darba pilnveidošanai.

IV. Komisijas darba organizācija

8. Komisiju vada komisijas priekšsēdētājs, kuru no savu locekļu vidus ievēl komisija.

9. Komisijas priekšsēdētājs:

9.1. organizē un vada komisijas darbu;

9.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;

9.3. sasauc un vada komisijas sēdes;

9.4. nosaka komisijas locekļu pienākumus.

10. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kuru no savu locekļu vidus ievēlē komisija.

11. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu veic komisijas sekretārs, kuru pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma ievēlē komisijas locekļi. Ja par komisijas sekretāru ievēlē personu, kas nav komisijas loceklis, viņam nav balsstiesību.

12. Komisijas sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī sasauc komisijas priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

13. Komisija zinātniskās kvalifikācijas darbu un citus ar tā aizstāvēšanu saistītos dokumentus saņem no promocijas padomes vismaz trīs mēnešus pirms darba aizstāvēšanas.

14. Komisija izskata un izvērtē saņemto zinātniskās kvalifikācijas darbu un citus dokumentus, un sagatavo atzinumu. Ja vērtējums ir pozitīvs, komisija nosaka neatkarīgu starptautisku ekspertu zinātniskās kvalifikācijas darba starptautiskajai ekspertīzei.

15. Komisija zinātniskās kvalifikācijas darbu vērtē, ievērojot šādus kritērijus:

15.1. vai zinātniskais darbs ir pabeigts pētījums;

15.2. vai pētnieciskā darba apjoms ir pietiekams;

15.3. vai ir lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;

15.4. vai ir publikācijas recenzētos zinātniskos izdevumos, patenti (pārdotas licences);

15.5. kāda ir zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāte (referāti starptautiskā zinātniskās konferencēs, semināros un simpozijos);

15.6. vai zinātniskais darbs nav viltojums vai plaģiāts un vai nav izdarīts cits pārkāpums.

16. Komisijas atzinumu un paziņojumu par starptautiskā eksperta izvēli komisija nosūta attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc dokumentācijas iesniegšanas.

V. Komisijas darbības finansiālais nodrošinājums

17. Komisijas darbību nodrošina Latvijas Zinātņu akadēmija no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Izglītības un zinātnes ministrijai iedalītajiem līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai.

18. Komisijas sekretāra darbu atalgo no šo noteikumu 17. punktā minētajiem valsts budžeta līdzekļiem, un darba samaksas apmēru saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Latvijas Zinātņu akadēmija.

Ministru prezidents V. Krištopans

Izglītības un zinātnes ministrs J. Gaigals

Satura rādītājs


LZA SĒDES

Trešdien, 1999. gada 28. aprīlī plkst. 15.00

LZA sēžu zālē (Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā)

notiks LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde

Dienas kārtībā:

PAR KĀRTAS SKAITĻIEM UN LAIKA (GADU) SKAITĪŠANU jeb PAR TREŠĀS TŪKSTOŠGADES SĀKUMU

* Gadu (laika) skaitīšana kristīgajā ērā
(525. g. — sākums; 1699. g. — ieviešana Krievijā) — Dr. phys. L. Roze, Dr. paed. I. Vilks

* Kārtas skaitļi — matemātiķu vai valodnieku jēdziens? — Dr. h. math. A. Andžāns

* Par latvisko laikskaiti
(pēc M. un M. Grīniem) — I. Pundure

* 2000. gads un datori — M. Gills

Sēdē uzaicināti piedalīties LZA HSZN
un ĶBMZN pārstāvji.

* * *

1999. gada 3. maijā plkst. 13.00 Latvijas Zinatņu akadēmijas Augstceltnes Lielajā zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 notiks konference

“4. maija Deklarācija: juridiskie un vēsturiski politiskie aspekti.”

Tālr. uzziņām 7227555

* * *

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsēde

“VESELĪGS UZTURS”

notiks

1999. gada 7. maijā plkst. 14.00

LZA sēžu zālē

KOPSĒDES DARBA KĀRTĪBA

Pamatnostādnes jautājumā par veselīgu uzturu

Dr. med. Z. Zariņš (LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts)

Funkcionālie uzturlīdzekļi

Akadēmiķis M. Beķers (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts)

Dr. sc. ing. D. Kārkliņa (LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte)

Latvijas lauksaimniecības potenciāls iedzīvotāju apgādē ar augstas kvalitātes pārtikas izejvielām un produktiem

LZA korespondētājloceklis J. Jemeļjanovs (LLU Zinātnes centrs “Sigra”)

Pārtikas drošuma kritēriji un kontroles sistēma Latvijā

Dr. biol. O. Stengrevics (Latvijas Pārtikas centrs)

Debates

Sēdē aicināti piedalīties visi interesenti.

LZA un LLMZA prezidiji

* * *

1999. gada 14. maijā plkst. 14.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Merķeļa ielā 13 notiks

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas dibināšanas 130. gadadienai un latviešu ortogrāfijas 90. gadadienai veltītā

Latvijas Zinātņu akadēmijas PILNSAPULCE

(kopā ar Rīgas Latviešu biedrību)

PILNSAPULCES DARBA KĀRTĪBA

Ievadvārdi — RLB Zinību komisija kā LZA priekštece
LZA prezidents Jānis Stradiņš

Kārļa Mīlenbaha balvas pasniegšana

RLB devums literatūrā, valodniecībā un ortogrāfijas izveidē
akadēmiķe Aina Blinkena

RLB Zinību komisija un tās vasaras sapulces
akadēmiķis Viktors Hausmanis

RLB devums latviešu etnogrāfijā
akadēmiķis Saulvedis Cimermanis

RLB mūsdienās, tās veikums humanitāro zinātņu popula rizēšanā
RLB priekšsēdētāja vietnieks Edgars Mucenieks

LZA Prezidijs

Satura rādītājs


1999. gada 6. aprīlī                                                                                                                              Noteikumi Nr. 134
Rīgā
                                                                                                                                                        (prot. Nr. 20 4.§)

NOLIKUMS PAR PROMOCIJAS KĀRTĪBU UN KRITĒRIJIEM

Izdoti saskaņā ar likuma “Par zinātnisko darbību”
10. panta otro daļu un 12. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka promocijas kārtību — zinātniskās kvalifikācijas darba iesniegšanas, izvērtēšanas un publiskas aizstāvēšanas procedūru, pēc kuras darba autoram var tikt piešķirts doktora zinātniskais grāds, — kā arī promocijas kritērijus.

2. Doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums attiecīgās zinātnes nozares (apakšnozares) attīstībā (turpmāk — promocijas darbs).

3. Doktora zinātnisko grādu noteiktā zinātnes nozarē piešķir augstskolās vai valsts zinātniskajos centros izveidotas promocijas padomes, kurās iekļauti Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk — padome) apstiprināti atbilstošās zinātnes nozares eksperti.

4. Uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura pirms promocijas darba aizstāvēšanas sekmīgi beigusi attiecīgas doktora studiju programmas vai nokārtojusi doktora eksāmenus izvēlētajā zinātnes nozarē un svešvalodā. Studiju programmu un eksāmenu profilu un saturu nosaka iestāde, kurā darbojas promocijas padome.

5. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem (vai pieņemtiem publicēšanai) vismaz piecos rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos), kas iekļauti padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā. Par promocijas darba rezultātiem jāziņo vismaz divās starptautiskās konferencēs.

6. Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā pozitīva vērtējuma Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā (turpmāk — komisija).

7. Ja doktora zinātniskā grāda pretendentam (turpmāk — pretendents) ir iebildumi pret promocijas padomes darbu, viņam ir tiesības iesniegt argumentētu pretenziju padomē, kas ir augstākā apelācijas instance.

8. Padome ar īpašu lēmumu piešķir augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem promocijas tiesības uz pieciem gadiem.

II. Promocijas kārtība

9. Pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomē iesniedz:

9.1. promocijas darbu;

9.2. promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;

9.3. apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā;

9.4. autobiogrāfiju (Curriculum vitae);

9.5. publicēto darbu sarakstu un to kopijas.

10. Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā. Komisija mēneša laika izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptautisko ekspertu (pēc padomes starptautisko ekspertu datu bankas datiem) un paziņo par to promocijas padomei.

11. Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas:

11.1. promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts, bet divi — no citām zinātniskajām institūcijām. Par promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē;

11.2. promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas darba kopsavilkumu) komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa ekspertam atsauksmes saņemšana;

11.3. promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas iepriekš to izziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”.

12. Promocijas darbu vērtē pēc šādiem promocijas kritērijiem:

12.1. vai promocijas darbam ir starptautiskajiem standartiem atbilstošs zinātniskais un metodiskais risinājums;

12.2. vai promocijas darbs ir pabeigts pētījums un tam ir pietiekams apjoms;

12.3. vai promocijas darba rezultāti ir atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās zinātnes nozares (nozaru) tālākā attīstībā;

12.4. vai promocijas darba rezultāti ir publicēti vispāratzītos recenzējumos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);

12.5. vai promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts, vai nav izdarīts kāds cits pārkāpums.

13. Ja saņemts negatīvs komisijas atzinums, attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājs atdod promocijas darbu pretendentam.

14. Pretendents pēc promocijas darba papildināšanas vai pārstrādāšanas var to atkārtoti iesniegt promocijas padomē tās noteiktajā laikā. Ja par papildināto vai pārstrādāto promocijas darbu saņemts negatīvs komisijas atzinums, promocijas darbs tiek noraidīts.

15. Pretendents tiek iepazīstināts ar recenzentu rakstiskajām atsauksmēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms promocijas sēdes.

16. Ja recenzenta atsauksme ir negatīva, pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu no turpmākās promocijas procedūras un to papildināt vai pārstrādāt.

17. Uz promocijas padomes sēdi par padomes ekspertiem ar lēmēja balsstiesībām uzaicina attiecīgā promocijas darba recenzentus. Promo cijas padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no promocijas padomes pastāvīgo ekspertu skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

18. Promocijas sēde ir atklāta. Promocijas sēdē pretendents ziņo par promocijas darba rezultātiem, kas tiek apspriesti akadēmiskā diskusijā. Ja promocijas darbs ietver valsts noslēpumu vai ir nepie ciešama autortiesību aizsardzība, komisija var pieņemt lēmumu, ka promocijas sēde ir slēgta.

19. Lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu vai atteikumu promocijas padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir promocijas padomes priekšsēdētāja balss.

III. Zinātnisko grādu pielīdzināšana

20. Ja persona ieguvusi Goda doktora nosaukumu, tās tiesības nav pielīdzināmas doktora grāda ieguvēja tiesībām attiecīgajā zinātnes nozarē.

21. Ja ārvalstīs iegūtais zinātniskais grāds tiek pielīdzināts Latvijas Republikas doktora zinātniskajam grādam, attiecīgajai personai tiek izsniegta atbilstoša padomes izziņa, kas to apstiprina.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Ministru Padomes 1991. gada 4. oktobra lēmumu Nr. 262 “Par Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu”;

22.2. Ministru kabineta 1994. gada 18. novembra lēmumu Nr. 4 “Par papildinājumiem Ministru Padomes 1991. gada 4. oktobra lēmumā Nr. 262 “Par Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu”” (Latvijas Vēst nesis, 1994, 15. nr.).

Ministru prezidents V. Krištopans

Izglītības un zinātnes ministrs J. Gaigals

Satura rādītājs


Īsumā

20. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā par agroekonomiskajiem pētījumiem ziņoja LZA korespondētājlocekle B. Rivža. Darba kartībā bija arī Akadēmiskās bibliotēkas direktora E. Karnīša un LZA Bibliotēku padomes priekšsēdētāja akadēmiķa I. Kalviņa informācija par Akadēmiskās bibliotēkas koncepciju un grāmatu, žurnālu komplektēšanas principiem.

* * *

Tajā pašā 20. aprīlī pēc Senāta sēdes LZA Augstceltnes 228. telpā tika atklāta kārtējā izstāde. Šoreiz savus darbus eksponēja LZA goda loceklis Dr.h.c. Imants Lancmanis.

* * *

20. un 21. aprīlī Literatūras, folkloras un mākslas institūts rīkoja gadskārtējo konferenci “Meklējumi un atradumi”. Konferences pirmais bloks bija veltīts tradicionālajai folkloras tēmai. No citiem atradumiem gribētos pieminēt tematiskā ziņā vairākus tiešām pārsteidzošus ziņojums, tādus kā Ligitas Ābolnieces “Virzieni latviešu reliģiskajā dzejā”, Arno Jundzes “Edgars Po un Latvija. 19. gs. nogale — 20. gs. sākums”, Veltas Knospes “Anna Brigadere — Grosvaldu biktsmāte” u. c.

* * *

21. aprīlī LZA Ekonomikas institūts rīkoja preses konferenci par Labklājības ministrijas pasūtītā lietišķā pētījuma “Ģimenes situācija Latvijā” rezultātiem un to publikāciju speciālizdevumā.

* * *

23. aprīlī LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs rīkoja konfe renci “Ombudsmens* Latvijā — demokrātijas papildinā jums”, kurā piedalījās Dr. Juris Dreifelds, Broka universitātes (Kanāda) politologs, kā arī Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas ombudsmena pārstāvji. Konferences atbalstītāju sarakstā lasām tādas institūcijas kā LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Konrāda Adenauera fonds, Latvijas Attīstības aģentūra, Latvijas Nevalstisko organizāciju centrs, Latvijas juristu biedrība, Latvijas politologu asociācija. Tika spriesta arī par ombudsmena institūcijas ieviešanas Latvijā vajadzību un iespējām.

* Ombudsmens — sūdzību komisārs

Satura rādītājs


LATVIJAS ZINĀTNES PADOMĒ

Latvijas Zinātnes padome izsludina

DOKTORANTŪRAS GRANTU PROJEKTU PAPILDKONKURSU

1999. gadam saskaņā ar LZP doktorantūras grantu piešķiršanas Noteikumiem
(LZP lēmums Nr. 2-2-1, 1999. g. 23.03.).

Doktorantūras granta pretendentam jāiesniedz sekojoši do kumenti:

1. Iesniegums, kurā jānorāda iespējamā promocijas darba nosaukums un vadītājs.

2. Darba anotācija (ar pretendenta un vadītāja parakstu), kurā jānorāda:

— zinātnes nozare, apakšnozare, kurā promocijas darbs tiek izstrādāts;

— disertācijas tēmas aktualitātes pamatojums;

— promocijas darba nacionālās un starptautiskās nozīmības pamatojums;

— reāli pieejamā materiālā un informatīvā bāze darba izstrādei;

— iestrāde promocijas darba jomā (publikāciju kopijas pievienot).

3. Augstskolas, zinātniskās iestādes vai citas darba vietas rekomendācija.

4. Pretendenta un darba vadītāja Curriculum vitae.

LZP doktorantūras granti paredzēti līdz doktorantūras beigšanai, bet ne ilgāk par 3 gadiem.

Pieteikumus 2 eks. jāiesniedz LZP sekretariātā (334. ist.) līdz 1999. g. 17. maijam.

Informāciju var saņemt pa tālr. 7-223211 (M. Putniņa).

H. Zenkevičs,
LZP Habilitācijas un promocijas komisijas priekšsēdētājs,
LZA korespondētājloceklis

Satura rādītājs


Apstiprināts LZP sēdē 23.03.1999. g.
Lēmums Nr. 2-2-1

LZP DOKTORANTŪRAS GRANTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

LZP, piešķirot doktorantūras grantus, vadās pēc principa, ka finansiālais atbalsts zinātniskā darba veikšanai ir prioritāri piešķirams visperspektīvākajiem jaunajiem zinātniekiem vecumā līdz 33 gadiem, kuri jau apliecinājuši savas spējas zinātnē.

Ņemot vērā 1998. gadā izdarītos grozījumus likumā “Par zinātnisko darbību” (ar 1999. gadu realizējas pāreja uz vienas zinātniskās pakāpes grādu sistēmu) un izmaiņas citos normatīvajos aktos, kuri reglamentē zinātnisko grādu iegūšanas kārtību un kritērijus, LZP 1999. gadā izstrādās jaunu doktorantūras nolikumu, kurā tiks reglamentēti LZP doktorantūras pamatprincipi un mērķi, norises kārtība un kritēriji doktorantūras grantu piešķiršanai spējīgiem jaunajiem zinātniekiem un to darba rezultātu izvērtēšanai.

Galvenie kritēriji LZP doktorantūras granta piešķiršanai:

1. Pretendentam ir jābūt 1. vai 2. gada doktorantam kādā no augstskolās vai valsts zinātniskajos centros apstiprinātajām studiju programmām doktorantūrā.

2. Pretendentam ir jābūt zinātniskā darba rezultātu publicējumiem doktorantūras darba tematikā.

3. Doktorantūras darbam tematiski jābūt saistītam ar zinātniski fundamentālo vai Latvijai aktuālu tautsaimnieciski nozīmīgo jautājumu risināšanu.

4. Priekšroka dodama darba tēmai, kas produktīvi risina kādu nozīmīgu daļu LZP finansējamajā projektā vai programmā.

5. Jābūt nodrošinātai darba izpildes materiāli tehniskajai bāzei.

6. Doktorantūras darba vadītājam jābūt atzītam speciālistam promocijas darba tematikā.

Satura rādītājs


Latvijas Zinātnes padomē

Pielikums
LZP ZSKK 1999. gada 25. marta lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 1999. gadā (4. pielikums)

N. p.k. Organizācija Projekta nosaukums, izpildītāji

Finansējums,
Ls pieprasītais   /   piešķirtais

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

1. Latvijas Universitāte LU biedra maksa Starptautiskajā universitāšu asociācijā par 1999. gadu.  I. Lācis

1282

700 (daļējs finansējums)

2. Latvijas Universitāte LU biedra maksa Eiropas universitāšu asociācijā par 1999. gadu  I. Lācis

1111

600 (daļējs finansējums)

3. RTU Zinātniskā bibliotēka RTU ZB biedra maksa Starptautiskajā Tehnoloģisko universitāšu bibliotēku asociācijā par 1999. gadu. A. Janbicka

615 NLG

200 (daļējs finansējums)

4. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte RTU ĶTF biedra maksa Amerikas Ķīmiķu biedrībā par 1999. gadu. M. Jure

120 USD

70

5. Latviešu valodas institūts LVI biedra maksa Starptautiskajā Dialektologu un ģeolingvistu biedrībā par 1999. gadu. J. Valdmanis

90 DEM

30

6. LU Matemātikas un informātikas institūts Latvijas Matemātikas biedrības biedra maksa Starptautiskajā matemātikas savienībā par 1999. gadu. U. Raitums

500

250 (daļējs finansējums)

7. Latvijas Sporta muzejs LSM biedra maksa Fiziskās audzināšanas un Sporta vēstures starptautiskajā biedrībā — ISHPES Dz. Grundmane

35 USD

20

8. LU Demogrāfijas centrs LU DC biedra maksa Starptautiskajā iedzīvotāju izpētes savienībā (IUSSP). P. Zvidriņš

140 USD

85

9. LU Demogrāfijas centrs LU DC biedra maksa Eiropas Demogrāfu asociācijā (EAPS). P. Zvidriņš

72 EURO

45

10. LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs LU BMPSC biedra maksa Starptautiskajā pretvēža biedrībā. L. Tihomirova

40 USD

25

2. Starptautisko konferenču organizēšana

1. Rīgas Aviācijas universitāte Starptautiska konference “Aviation Reliability — AviaRel’99" (20.—21.04.99., Rīga); Starptautiska konference “Probabilistic Analysis of Rare Events: Theory and Problems of Safety, Insurance and Ruin” (28.06.—03.07.99., Rīga). I. Kabaškins

770

900

700 (kopā par abām konferencēm)

2. Latviešu valodas institūts Starptautisks seminārs “Nacionālie valodas likumi un valsts valodas prasmes monitorings” (12.—13.04.99., Rīga). J. Valdmanis

620

300

3. Piedalīšanās starptautiskās konferencēs

1. LLU Darba vides katedra 1. Starptautiskā meža inženieru konference “Forestry Engineering for Tomorrow” (28.—30.06.99., Skotija). J. Staša

290 GBP

275

2. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 14. Starptautiskais Fonētisko zinātņu kongress (01.—07.08.99., ASV). D. Markus

350 USD

205

3. LU Polimēru mehānikas institūts 12. Starptautiskais kongress par kompozītiem materiāliem (05.—09.07.99., Francija). J. Tarnopoļskis

680 EUR

300

4. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte 17. Starptautiskais heterociklu ķīmijas kongress (01.—06.08.99., Austrija). R. Valters

235

180

5. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte 17. Starptautiskais heterociklu ķīmijas kongress (01.—06.08.99., Austrija). A. Strakovs

235

180

6. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte 17. Starptautiskais heterociklu ķīmijas kongress (01.—06.08.99., Austrija). M. Jure

235

180

7. RTU Mašīnzinību fakultāte Oxford VI and SEAC 99 Conference on Astronomy and Cultural Diversity (21.—27.06.99., Spānija). M. Frenkels

250 USD

80

8. LU Cietvielu fizikas institūts Eiropas Optikas savienības gada konference (25.—29.05.99., Vācija). M. Ozoliņš

470 DEM

65

9. RTU MZF Elektrotehnisko un elektronisko materiālu un tehnoloģiju institūts 1. Starptautiskā konference par bērnu kaulu veselību (04.—07.05.99., Holande). A. Tatarinovs

300

200 (daļējs finansējums)

10. LV Koksnes ķīmijas institūts Konference “Rheology of Polymer Systems” (19.—22.07.99., Čehija). G. Kerčs

600 CHF

240

11. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte 5. Eiropas stikla ķīmijas un tehnoloģijas konference (21.—24.06.99., Čehija). G. Sedmale

550 DEM

190

12. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte 5. Eiropas stikla ķīmijas un tehnoloģijas konference (21.—24.06.99., Čehija). J. Sētiņa

550 DEM

190

13. Latvijas Medicīnas akadēmija 11th Nordic—Baltic Conference on Biomedical Engineering (06.—10.06.99., Igaunija). M. Apine

600 DEM

205

14. Latvijas Medicīnas akadēmija 11th Nordic—Baltic Conference on Biomedical Engineering (06.—10.06.99., Igaunija). V. Zalcmane

750 DEM

205

15. LU Fizikas un matemātikas fakultāte 11th Nordic—Baltic Conference on Biomedical Engineering (06.—10.06.99., Igaunija). G. Mazareviča

250 DEM

85

16. RTU MZF Mikroelektronikas katedra 11th Nordic—Baltic Conference on Biomedical Engineering (06.—10.06.99., Igaunija). A. Pavļenko

250 DEM

85

17. Latvijas Kardioloģijas institūts 11th Nordic—Baltic Conference on Biomedical Engineering (06.—10.06.99., Igaunija). I. Markoviča

600 DEM

205

18. LMA Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika 14. Starptautiskā mutes, sejas un žokļu ķirurģijas konference (24.—29.04.99., ASV). Ģ. Šalms

125 USD

75

19. LMA Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika 14. Starptautiskā mutes, sejas un žokļu ķirurģijas konference (24.—29.04.99., ASV). A. Bīgestāns

125 USD

75

20. LMA Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika 14. Starptautiskā mutes, sejas un žokļu ķirurģijas konference (24.—29.04.99., ASV). A. Skaģers

600 USD

300

21. Latvijas Kardioloģijas institūts Amerikas Hipertensijas biedrības 14. Zinātniskā sanāksme (19.—22.05.99., ASV). D. Klincāre

575 USD

300

22. Latvijas Medicīnas akadēmija Eiropas Analītiskās šūnu patoloģijas biedrības 6. kongress (07.—11.04.99., Vācija). V. Groma

800 DEM

270

23. LZA Fizikālās enerģētikas institūts Copenhagen Waste and Water Conference ’99 (01.—03.06.99., Dānija). R. Bendere

4400 DKK

atteikt (rekomendē lūgt atbalstu no NOS-N)

24. RTU ASTF International Conference on Computational Intelligence: 6. Fuzzy Days in Dortmund (25.—27.05.99., Vācija). A. Borisovs

585 DEM

200

25. RTU Būvniecības fakultāte 6. Starptautiskā konference “Modernie būvmateriāli, konstrukcijas un tehnoloģijas” (19.—22.05.99., Lietuva). G.Šahmenko

100 USD

60

26. RTU Būvniecības fakultāte 6. Starptautiskā konference “Modernie būvmateriāli, konstrukcijas un tehnoloģijas” (19.—22.05.99., Lietuva). F. Bulavs

100 USD

60

27. RTU Būvniecības fakultāte 6. Starptautiskā konference “Modernie būvmateriāli, konstrukcijas un tehnoloģijas” (19.—22.05.99., Lietuva). D. Serdjuks

100 USD

60

28. LU Polimēru Mehānikas Institūts Starptautiska konference EURORHE ’99 (03.—07.05.99., Francija). E. Jākobsons

227

200

29. RTU ASTF 5th International Conference of the Decision Sciences Institute “Integrating Technology And Human Decisions: Global Bridges into the 21st Century” (04.—07.07.99., Grieķija). I. Magdisjuka

130 USD

80

30. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). L. Grigorjeva

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

31. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). A. Šternbergs

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

32. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). L. Šebanovs

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

33. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). K. Bormanis

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

34. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). Ē. Birks

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

35. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). Ē. Klotiņš

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

36. LU Cietvielu fizikas institūts 9. Eiropas segnetoelektriķu konference “EMF-9” (12.—16.07.99., Čehija). A. Krūmiņš

575 DEM

100 (daļējs finansējums)

37. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts Starptautiskā ekstrakcijas konference ISEC-99 (11.—16.07.99., Spānija). J. Švarca 330

200 (daļējs finansējums)

 
38. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte INQUA Apledojuma komisijas rīkotais starptautiskais lauku simpozijs “Pleistocēna stratigrāfija un glaciālā hronoloģija” (18.—23.05.99., Igaunija). I. Strautnieks

200 USD

120

39. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 12th International Symposium on Organosilicon Chemistry (23.—28.05.99., Japāna). L. Ignatoviča

40 000 JPY

125 (daļējs finansējums)

40. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Starptautiskā vides izglītotāju konference (10.—21.01.99., Austrālija). I. Salīte

505 USD

100 (daļējs finansējums)

41. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Starptautiskā vides izglītotāju konference (10.—21.01.99., Austrālija). A. Šļahova

505 USD

100 (daļējs finansējums)

42. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte Starptautiskā vides izglītotāju konference (10.—21.01.99., Austrālija). I. Kokina

505 USD

100 (daļējs finansējums

43. Latvijas Sporta muzejs Fiziskās audzināšanas un Sporta vēstures starptautiskās biedrības 6. kongress (14.—19.07.99., Ungārija). Dz. Grundmane

200 USD

120

44. LU Polimēru mehānikas Starptautiska konference DURACOSYS 99 (11.—14.07.99., Beļģija). institūts K. Aņiskēviča

10 500 BEF

120

45. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 2nd Baltic Conference on Electrochemistry (10.—12.06.99., Lietuva). L. Baumane

70

70

46. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 2nd Baltic Conference on Elecetrochemistry (10.—12.06.99., Lietuva). B. Turovska

70

70

47. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 2. Eiropas farmakoloģijas kongress (03.—07.07.99., Ungārija). G. Duburs

370 USD

215

48. LZA Fizikālās enerģētikas institūts ECEEE rīkotās vasaras studijas “Energy Efficiency and CO2 reduction: the dimensions of the social challenge” (31.05.—04.06.99., Francija). M. Čaikovska

915 EURO

150 (daļējs finansējums)

49. LZA Fizikālās enerģētikas institūts ECEEE rīkotās vasaras studijas “Energy Efficiency and CO2 reduction: the dimensions of the social challenge” (31.05.—04.06.99., Francija). N. Zeltiņš

915 EURO

150 (daļējs finansējums)

50. Protezēšanas un ortopēdijas centrs Starptautiskās ortopēdisko ķirurgu un traumatologu asociācijas 21. pasaules kongress (18.—23.04.99., Austrālija). M. Krūmiņš

527

300

51. Latvijas Medicīnas akadēmija 17. Starptautisks kongress klīniskajā ķīmijā un laboratorijas medicīnā (06.—11.06.99., Itālija). A. Krūmiņa

300

300

52. Latvijas Medicīnas akadēmija 31. Starptautiskais Eiropas kongress cilvēka ģenētikā (29.05.—01.06.99., Šveice). Z. Krūmiņa

241

240

53. RTU Neorganiskās ķīmijas institūts International Conference on Engineering Rheology (1999. gada jūnijs, Polija). E. Palčevskis

440 USD

235

54. Latvijas Kardioloģijas institūts Eiropas Hipertensijas biedrības 9. Zinātniskā sanāksme (11.—15.06.99., Itālija). D. Voita

830 000 ITL

275

55. RTU ASTF Starptautiska konference “JOINT EUROFUSE-SIC ’99" (25.—28.05.99., Ungārija). A. Takahaši

140 USD

85

56. Latvijas Zinātņu akadēmija UNESCO konference par Eiropas valodu atlantu (07.—11.04.99., Malta). A. Blinkena

200

200

57. RTU Mašīnzinību fakultāte Starptautiskā konference “Surface and interface optics ’99"  (04.—08.05.99., Francija). A. Medvids

300

250 (daļējs finansējums)

58. LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Starptautiskā konference “Energy and agriculture towards the third millenium” (02.—05.06.99., Grieķija).

410 USD

250

59. LV Koksnes ķīmijas institūts International conference on engineering rheology ICER ‘99  (27.—30.06.99., Polija). M. Laka

400

235

60. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 10th IUPAC Symposium on organo-metallic chemistry directed towards organic synthesis (18.—22.07.99., Francija). I. Jovele

280

280

4. Starptautiskā sadarbība

1. RTU ĶTF Polimērmateriālu institūts Stažēšanās Lielbritānijas Tekstila Konservācijas centrā. S. Reihmane

800 GBP

atteikt

Piezīme: NOS-N apzīmē Ziemeļvalstu Zinātnes padomi, kas piešķir finansējumu Baltijas valstu zinātniekiem, kuri piedalās konferencēs Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā. Informāciju par pieteikšanās kārtību finansējuma saņemšanai var dabūt LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas centrā (tālr.: 7089415; 7089313, 7089343).

Lūdzu nesajaukt NOS-N ar Ziemeļvalstu informācijas centru!

akad. I. Knēts,
LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisijas vadītājs

Satura rādītājs


Latvijas Zinātnes padomes centralizētā finansēšana 1999. gadā

Nr. p.k. Finansēšanas objekti

Iedalīts 1998. g. Ls

Iedalīts 1999. g. Ls

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka

2000

2000

1.2. LLU Fundamentālā bibliotēka

2000

2000

1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka

2000

2000

1.4. LU Observatorijas novērošanas bāze

15 400

15 400

1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas Centrs

2000

2000

1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs

2000

2000

1.7. LU BI Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu kolekcija

2100

2100

1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2100

2100

1.1.3. LFMI Folkloras krātuve

3000

3000

1.1.4 LFMI folkloras ekspedīcijas

1500

1500

1.16. LZA, LZP Skaitļošanas centrs

7700

7700

1.17. LZP, LZA Centrālais arhīvs

2750

2750

1.18. LZA institūts “Eirolat”

1200

1000

1.19. LU HIDEI kuģis “Antonija”

2759

1000

1.20. LVaLI Terminoloģijas komisija

4200

4200

1.21. LValI zinātniskās ekspedīcijas

1000

1000

1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana

1500

1500

1.23. LU Mikroorganismu centrs

4200

4200

1.24. LU LVI arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

2000

2000

1.25. LU LVI etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

500

500

1.26. LU LVI arheoloģisko objektu izpēte

4000

4000

1.27. ŪZZI hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9500

9500

1.28. LLMZA Mežu genofonds

5000

5000

1.29. “Silava” “Vesetnieku” meža stacionārs

900

900

1.30. Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana*

1200

600

1.32. Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija

5000

5000

1.33. LZA FEI “Teikas rajona” institūtu transformātoru apakšstacija*

3300

1000

1.35. LU BI Latvijas nacionālās floras datu bāze

0

 
1.36. LU Starpvalstiskā folkloras ekspedīcija

0

 
1.37. LZA zinātnes popularizēšanas izdevumi (2.-8.m.)

0

2100

1.38. Zinātnes un dialoga centrs*

16 800

8000

1.39. LU BPSC aparatūras iegāde

0

460

  Kopā

107 609

96 510

* Finansējums iedalīts 1. pusgadam

Izdevniecības darbība

Nr. p.k. Finansēšanas objekti

Iedalīts 1998. g. Ls

Iedalīts 1999.g. Ls

2.1. LZA Vēstis

17 100

17 100

2.2. LZA FEI “Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls”

6300

6300

2.3. LU FI žurnāls “Magnētiskā hidrodinamika”

2100

2100

2.4. LU EDI žurnāls “Automātika un skaitļošanas tehnika”

2100

2100

2.5. LU PMI žurnāls “Mechanics of Composite Materials”

2100

2100

2.6. LU žurnāls “Zvaigžņotā debess”

5500

5500

2.7. OSI žurnāls “Heterociklisko savienojumu ķīmija”

3300

3300

2.8. RTU NĶI žurnāls “Latvijas Ķīmijas Žurnāls”

8925

8925

2.9. LZA, LZS laikraksts “Zinātnes Vēstnesis”

4400

4400

2.10. LU LVI Latvijas Vēstures institūta žurnāls

6600

6600

2.11. LU žurnāls “Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki”

6000

6000

2.12. “Silava” zinātnisko rakstu krājums “Mežzinātne”

1400

1400

2.13. LLMZA žurnāls “Latvijas Lauksaimnieks”

4000

4000

2.14. LU žurnāls “Humanities and Social Sciences. Latvia”

5500

5500

2.15. LZA izdevums “Latvijas zinātnieku biogrāfijas”

3600

3600

2.16. Humanitāro zinātņu monogrāfijas

25 000

25 000

2.18. LFMI žurnāls “LETONIKA”

0

2000

2.19. Balt-LASA “Baltic Journal of Laboratory Animal Science”

0

 
2.20. “Silava” Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls “Baltic Forestry”

0

1200

2.21. LZA Vēstures monogrāfijas sagatavošana

0

2000

  Kopā

103 925

109 125

3. Līdzekļi objektu 1.19., 1.30., 1.33., 1.38. finansēšanai 2. pusgadā

40 321

7024

  Pavisam

251 855

212 659

LZP Centralizēta, mērķa un rezerves finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A. Siliņš

Satura rādītājs


Apstiprināts
LLMZA prezidija sēdē
1999. gada 8. martā
protokols nr. 3

NOLIKUMS
par Zemkopības ministrijas un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
“Sējējs-99” balvām studentiem, maģistrantiem un doktorantiem

Zemkopības ministrija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, lai veicinātu jauno zinātnieku izaugsmi lauksaimniecības un meža zinātņu nozarēs, sākot ar 1999. gadu iedibina balvas jaunajiem pētniekiem (līdz 30 gadu vecumam) konkursa “Sējējs-99” ietvaros.

1. Balvas Ls 100 apmērā uz konkursa pamata piešķir studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, kuri guvuši izcilas sekmes studijās, zinātniskās pētniecības darbā, atzīmējot arī to zinātniskos vadītājus.

2. Katru gadu tiek piešķirtas 7 balvas šādās zinātņu nozarēs:

lauksaimniecības — 1;

agrārās ekonomikas — 1;

lauksaimniecības inženierzinātnēs — 2;

mežzinātnēs — 1;

veterinārmedicīnas — 1;

pārtikas zinātnēs — 1.

3. Iesniegtos darbus izvērtē LLMZA izveidotā komisija. Rezultātus apstiprina Zemkopības ministrijas “Sējējs-99” konkursa komisija.

4. Konkursa darbi divos eksemplāros ar autora un zinātniskā vadītāja parakstiem, ziņām par autoru (Curriculum vitae) un norādi uz zinātnes nozari iesniedzami LLMZA preizdijam: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, 17. stāvā 1726. kabinetā līdz 20. jūlijam.

Satura rādītājs


DISERTĀCIJU AIZSTĀVĒŠANA

1999. gada 5. maijā plkst. 15.00 RTU habilitācijas un promicijas padomes H-12 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 16, Būvniecības fakultātes sēžu zālē

VOLDEMĀRS BARKĀNS

aizstāvēs habilitācijas darbu par tēmu “Tehnoloģiju siltumaprēķini” inženierzinātņu habilitētā doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. ing. I. Veidenbergs (RTU), Dr. habil. sc. ing. U. Iļjins (LLU), KF fiz.-mat. zin. doktors E. Kartašovs (Maskavas Smalkās ķīmijas tehnoloģijas akadēmija).

Ar habilitācijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā.

* * *

1999. gada 7. maijā plkst. 10.00 Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) Promocijas un habilitācijas stomatoloģisko disciplīnu padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KARI LUOTIO  (Kuopio universitāte, Somija)

aizstāvēs promocijas darbu “Monitorēta intravenoza sedācija ar vietējo anestēziju ambulatoriem zobārstniecības pacientiem” (monogrāfija) medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesore Edvitar Lelbur (Tartu Universitāte), profesors Indulis Vanags (AML), Dr. habil. med. Ingrīda Čēma (Stomatoloģijas institūts).

Ar darbu var iepazīties AML un Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. gada 11. maijā plkst. 15.00 Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) Promocijas un habilitācijas stomatoloģisko disciplīnu padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

EGĪLS KORŅEVS

aizstāvēs habilitācijas darbu “Audu morfoloģiski-funkcionālās izmaiņas komplikāciju patoģenēzē mutes dobuma gļotādas ļaundabīgo audzēju ārstēšanā” habilitētā medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesore Velta Bramberga (LEKMI), emeritētā profesore Aina Dālmane, Dr. habil. med. Aigars Pētersons (AML).

Ar darbu var iepazīties AML un Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. g. 12. maijā notiks LU Ekonomikas, vadībzinātnes un demogrā fijas zinātņu nozaru habilitācijas un promocijas padomes atklātā sēde (Aspazijas bulv. 5, 302. auditorijā, plkst. 17.00), kurā disertāciju ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA KUZMINA

Temats: “Latvijas uzņēmējdarbības sociālie un ekonomiskie aspekti pārejas periodā uz tirgus ekonomiku”.

Recenzenti: J. Porietis, Dr. habil. oec., profesors; Ē. Figurnovs, Dr. habil. oec., profesors; A. Roze, Dr. oec., asoc. profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

Latvijas Universitātes 2. Habilitācijas un promocijas padomes sēdes notiks Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8, 1. auditorijā š. g. 13. maijā.

— plkst. 10.00

A. ŠTERNBERGS (LU CFI)

aizstāvēs habilitācijas darbu “Struktūras sakārtotības un radiācijas defektu ietekme uz fāžu pāreju dinamiku segnetoelektriskajos relaksoros”.

Recenzenti: prof. A. Ozols (RTU), Dr. habil. phys. J. Joļins (FEI), Dr. habil. phys. B. Rolovs (LU).

— plkst. 13.00

M. KNITE (RTU)

aizstāvēs habilitācijas darbu “Fāžu pārejas un optiskās parādības segnetokeramikā, segnetoelastiķos un silicīdos”.

Recenzenti: Dr. habil. phys. B. Rolovs (LU), prof. A. Krūmiņš (LU CFI), akad. U. Sedmalis (RTU).

Ar habilitācijas darbu materiāliem var iepazīties Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8, 333. kab.

* * *

1999. g. 14. maijā plkst. 12.00 LU Veterinār medicīnas fakultātē, Veterinārmedicīnas habilitācijas un promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, K. Helmaņa ielā 8, 3. auditorijā

JĀZEPS RIMEICĀNS

aizstāvēs habilitācijas darbu par tematu: “Slaucamo govju hepatozes problēmas Latvijas Republikā”.

Recenzenti: Dr. habil. med. vet. J. Vētra, Dr. habil. med. profesore A. Dālmane, Dr. habil. med. vet. profesors V. Bižokas.

Ar habilitācijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2.

* * *

1999. g. 19. maijā plkst. 14.15 LU Bioloģijas nozares 1. habilitācijas un promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Kronvalda bulv. 4, 5. auditorijā

LĪGA OZOLIŅA

aizstāvēs promocijas darbu bioloģijas doktora grāda iegūšanai par tēmu: “Vīngliemeža Helix pomatia taustekļu muskulatūras neirālās vadības mehānismi”.

Recenzenti: Dr. habil. biol., prof. N. Švinka, Dr. biol. I. Ankoriņa-Stark (Dānija) un Dr. h. biol., prof. E. Birģele.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 un Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10.

* * *

1999. gada 19. maijā plkst. 14.30 Rīgas Aviācijas universitātes Habilitācijas un promocijas padomes (nozare — “Transporta un satiksmes zinātne”, apakšnozare — “Gaisa transporta ekspluatācija”) atklātā sēdē Lomonosova ielā 1 (Sēžu zālē)

Dr. inž. JEVGENIJS BARIŠEVS

aizstāvēs habilitācijas darbu “Gaisa kuģu ārējās virsmas attīrīšanas problēmas” habilitētā inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. h. inž. S. Dimņikovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. h. inž. V. Saņņikovs (Rīgas Aviā cijas universitāte), T. z. d. N. Tjuņins (Krievija, Maskava, CA VZPI).

Ar disertāciju var iepazīties RAU bibliotēkā, Lomonosova ielā 1 un Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. g. 21. maijā plkst. 10.00 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. aud. notiks LU Ģeogrāfijas zinātņu habilitācijas un promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu par tematu “Organisko vielu plūsmu izmaiņas Latvijas un Zviedrijas ūdeņos mainīgas antropogēnās slodzes apstākļos” ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai vides ģeogrāfijas apakšnozarē aizstāvēs

ELGA APSĪTE

Recenzenti: Dr. h. ģeogr. Ā. Krauklis, Dr. h. ķīm. A. Zicmanis, Dr. ģeogr. A. Bauls.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. g. 21. maijā plkst. 13.00 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. aud. notiks LU Ģeogrāfijas zinātņu habilitācijas un promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu par tematu “Pilsētas tūrisms, tā attīstība un telpiskās izpausmes Rīgā” ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas apakšnozarē aizstāvēs

MAIJA ROZĪTE

Recenzenti: Dr. h. ģeogr. A. Melluma, Dr. h. ekon. P. Eglīte, Dr. h. vēst. J. Štrauhmanis.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā un Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. gada 26. maijā pklkst. 14.30 Rīgas Aviācijas universitātes Habilitācijas un promocijas padomes (nozare — “Transporta un satiksmes zinātne”, apakšnozare — “Gaisa transporta ekspluatācija”) atklātā sēdē Lomonosova ielā 1 (Sēžu zālē)

RAŠIDS BAIKS

aizstāvēs promocijas darbu “Gaisa kuģu primārās elektropiegādes sistēmas ekspluatācijas drošības paaugstināšana, izmantojot induktora ģeneratoru” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. h. inž. A. Trojanovskis (Rīgas Aviācijas universitāte), Dr. h. inž. B. Pugačovs (FEI, LZA), Dr. inž. J. Roliks (BALTNOVERVENT).

Ar disertāciju var iepazīties RAU bibliotēkā, Lomonosova ielā 1.

* * *

1999. gada 26. maijā pklkst. 16.30 Rīgas Aviācijas universitātes Habilitācijas un promocijas padomes (nozare — “Transporta un satiksmes zinātne”, apakšnozare — “Gaisa transporta ekspluatācija”) atklātā sēdē Lomonosova ielā 1 (Sēžu zālē)

Maģ. inž. MOH’D M. Y. ATTOUM

aizstāvēs promocijas darbu “Lidmašīnas spēk iekārtas matemātiskas modeles izstrādāšana pilotāžas un navigācijas kompleksu izmēģinājumu stendiem” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. h. inž. V. Šestakovs (Rīgas Aviācijas universitāte), Dr. inž. A. Dancigs (Zinātniski tehniskā firma RIKON), Dr. inž. G. Aņisimovs.

Ar disertāciju var iepazīties RAU bibliotēkā, Lomonosova ielā 1 un Akadēmiskajā bibliotēkā.

* * *

1999. gada 27. maijā plkst. 15.00 RTU Ķīmijas Tehnoloģijas fakultātē Āzenes 14 notiks RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes habilitācijas un promocijas padomes sēde, kurā

EDGARS ĀBELE (OSI)

aizstāvēs habilitācijas darbu par tēmu “Arēnu un hetarēnu acil-, alkenil un alkinilatvasinājumu nukleofīlās aizvietošanās, halogēšanas un ciklopievienošanās reakcijas starpgāžu katalīzes apstākļos” ķīmijas habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. h. ķīm. O. Neilands (RTU), Dr. h. ķīm. G. Duburs (OSI), Dr. h. ķīm. A. Zicmanis (LU).

Ar darbu var iepazīties RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes bibliotēkā.

Satura rādītājs


Citi “Zinātnes Vēstneša” numuri

 

Pēdējās izmaiņas: 1999.gada 26. aprīlī